نماز مغرب


نماز مغرب از نمازهای یومیه و سه رکعتی است و می‌توان آن را پس از اذان مغرب تا زمانی که به اندازه خواندن نماز عشاء به نیمه شب شرعی باقی باشد، به جا آورد.

چگونگی ادای نماز مغرب

نماز مغرب، سه رکعت است[۱] که در رکعت نخست پس از نیت[۲] و تکبیرة الاحرام[۳]، سوره حمد و یک سوره دیگر (که سجده‌دار نباشد) و معمولا سوره توحید،‌ خوانده می‌شود[۴]، یک رکوع[۵] و دو سجده[۶] نیز بجا آورده می‌شود و پس از آن برای رکعت دوم قیام[۷] می‌شود و با حمد و سوره و رکوع و سجود، ادامه می‌یابد.

سپس تشهد [۸]در حال نشسته، قرائت می‌‌گردد و در رکعت سوم نیز، تسبیحات اربعه[۹] خوانده شده، یک رکوع و دو سجده بجا آورده می‌شود.

در پایان، تشهد قرائت و سلام داده می‌شود.[۱۰]

وقت نماز مغرب

وقت نماز مغرب، لحظه‌ای است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب، پیدا می‌شود از بین برود. این لحظه آغاز «وقت مخصوص» بجا آوردن نماز مغرب است و به اندازه خواندن یک نماز سه رکعتی، طول می‌کشد. پس از آن، «وقت مشترک» نماز مغرب و عشاء، آغاز می‌شود. نمازگزار می‌تواند نماز مغرب را در «وقت مشترک» نیز بجا آورد. «وقت مخصوص» نماز عشاء نیز به اندازه زمان یک نماز چهار رکعتی مانده به نیمه شب شرعی است.[۱۱]

نافله نماز مغرب

نافله نماز مغرب، چهار رکعت است که به صورت دو نماز دو رکعتی پس از نماز مغرب، خوانده می‌شود.[۱۲]

برخی احکام نماز مغرب

 • اگر کسی در وقت مشترک، پیش از خواندن نماز مغرب، نماز عشاء بخواند و پس از نماز، متوجه شود نمازش صحیح است باید نماز مغرب را پس از آن بجا آورد.[۱۳]
 • اگر مسافر که باید نماز عشاء را شکسته بخواند سهواً (غیر عمد) نماز عشاء را در وقت مخصوص نماز مغرب بخواند، احتیاط مستحب آن است که پس از نماز مغرب، دوباره نماز عشاء را بجا آورد.[۱۴]
 • اگر کسی سهواً پیش از خواندن نماز مغرب،‌ به نماز عشاء مشغول شود،‌ چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند. [۱۵]

پانویس

 1. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، بخش نمازهای یومیه
 2. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۴۳
 3. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۴۸
 4. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۷۸
 5. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۰۲۲
 6. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۰۴۵
 7. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۵۸
 8. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۱۰۰
 9. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، بخش ترجمه تسبیحات اربعه
 10. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۱۰۵
 11. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۶
 12. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۷۰
 13. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۶.
 14. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۶
 15. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۸
 16. الطباطبائی الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴۰۴ق، ج۶ ص۱۹۸؛ امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله ۹۹۲
 17. امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله ۹۹۵
 18. امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله ۹۹۴

یادداشت

 1. اگر کسی ندانسته یا از روی فراموشی، حمد و سوره نماز مغرب را آهسته (اخفات) بخواند، اشکالی ندارد اما اگر عمدی باشد نمازش باطل است.[۱۷]

منابع