امام راتب

مقاله قابل قبول
بدون عکس
کپی‌کاری از منابع خوب
شناسه ناقص
عدم جامعیت
از ویکی شیعه

اِمامِ راتِب فردی که به صورت مستمر و ثابت امام جماعت مسجد یا مکان دیگری را برعهده دارد.[۱]

بر اساس برخی از منابع فقهی امام راتب در امامت نماز جماعت بر دیگران اولویت دارد اگرچه دیگران از او برتر باشند.[۲] اما برخی از مراجع تقلید شیعه این اولویت را مستحب می‌دانند.[۳] دیدگاه سومی نیز وجود دارد که پیشی گرفتن امام غیر راتب بر امام راتب را خلاف اخلاق و مروت و مکروه می‌داند.[۴] برخی از فقها امامت جماعت امام راتب غیرروحانی با وجود روحانی را دارای اشکال دانسته‌اند.[۵]

امام راتب می‌تواند مربوط به دوره‌ای خاص باشد. به عنوان نمونه فردی که در هر ماه رمضان امام جماعت مسجدی را برعهده دارد او امام راتب ماه رمضان است.[۶]

امام جماعت راتب توسط واقف، متولی مسجد و فرد دیگری قابل عزل و نصب نیست و در صورتی که عده‌ای از نمازگزاران امام راتب را عادل نمی‌دانند، نمی‌توانند از امامت وی بر سایر نمازگزاران که او را عادل می‌دانند ممانعت کنند.[۷]

پانویس

منابع