امتیاز مشارکت

امتباز ابتدا ویرایش‌های یکتا را با در نظر گرفتن ویرایش ججم بالا اندازه می‌گیرد.

آخرین ۷ روز (۱۰۰ برتر)

آخرین ۳۰ روز (۱۰۰ برتر)

تمام وقت (۱۰۰ برتر)