فهرست اعلام قرآنی

مقاله قابل قبول
رده ناقص
استناد ناقص
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از اعلام قرآن)

فهرست اعلام قرآنی فهرست اسامی افراد و اقوامی است که در قرآن به آن‌ها تصریح شده است. کتاب‌های متعددی با عنوان «اعلام القرآن» تألیف شده است.

انبیاء

محمد[۱] (قرآن از پیامبر اسلام با تعبیر احمد نیز یاد کرده است.[۲]) آدم[۳] ابراهیم[۴] ادریس[۵] اسحاق[۶] عیسی[۷] اسماعیل[۸]
الیاس[۹] الیسع[۱۰] ایوب[۱۱] داوود[۱۲] زکریا[۱۳] سلیمان[۱۴] شعیب[۱۵]
صالح[۱۶] لقمان[۱۷] موسی[۱۸] نوح[۱۹] هارون[۲۰] یحیی[۲۱] یوسف[۲۲]
لوط[۲۳] ذوالکفل[۲۴] عزیر[۲۵] هود[۲۶] یعقوب[۲۷] (از حضرت یعقوب با تعبیر اسرائیل[۲۸] نیز یاد شده است) یونس[۲۹] (از حضرت یونس تعبیر به ذا النون[۳۰] نیز وجود دارد.)[۳۱]

اقوام و گروه‌ها

اصحاب الاخدود[۳۲] اصحاب الاعراف[۳۳] اصحاب الاریکه[۳۴] اصحاب الجنه[۳۵] اصحاب النار[۳۶] اصحاب الرس[۳۷] اصحاب السبت[۳۸] اصحاب الفیل[۳۹] اصحاب الکهف[۴۰]
اعراب[۴۱] قریش[۴۲] ثمود[۴۳] عاد[۴۴] رقیم[۴۵] یأجوج[۴۶] مأجوج[۴۷] تُبّع[۴۸]

فرشته‌ها

جبرئیل[۴۹] میکائیل[۵۰] ملک الموت[۵۱] هاروت[۵۲] ماروت[۵۳] روح القدس[۵۴]

شخصیت‌های منفی

آزر[۵۵] ابلیس[۵۶] ابولهب[۵۷] سامری[۵۸] فرعون[۵۹] قارون[۶۰] جالوت[۶۱] هامان[۶۲]

پیروان ادیان

یهود[۶۳] نصاری[۶۴] مجوس[۶۵] صابئین[۶۶]

سایر

ذوالقرنین[۶۷] زید[۶۸] (مقصود زید بن حارثه است.)[۶۹] طالوت[۷۰] عمران در یک آیه[۷۱] (مقصود پدر حضرت موسی(ع) است[۷۲] و در آیه دیگر[۷۳] مقصود پدر حضرت مریم است.)[۷۴] مریم[۷۵] عزیز[۷۶] (مقصود از این تعبیر، عزیز مصر بوده است.)[۷۷]

پانویس

 1. سوره آل‌عمران، آیه ۱۴۴.
 2. سوره صف، آیه۶.
 3. سوره بقره، آیه۳۱.
 4. سوره بقره، آیه۱۲۴.
 5. سوره مریم، آیه۵۶.
 6. سوره بقره، آیه۱۳۳.
 7. سوره بقره، آیه۸۷.
 8. سوره بقره، آیه۱۲۵.
 9. سوره انعام، آیه۸۵.
 10. سوره انعام، آیه۸۶.
 11. سوره نساء، آیه۱۶۳.
 12. سوره بقره، آیه۲۵۱.
 13. آل‌عمران، آیه۳۷.
 14. سوره بقره، آیه۱۰۲.
 15. سوره اعراف، آیه۸۸.
 16. سوره اعراف، آیه۷۷.
 17. سوره لقمان، آیه۱۲.
 18. سوره بقره، آیه۵۱.
 19. سوره نساء، آیه۱۶۳.
 20. سوره نساء، آیه۱۶۳.
 21. سوره انعام، آیه۸۵.
 22. سوره انعام، آیه۸۴.
 23. سوره هود، آیه۸۱.
 24. سوره انبیاء، آیه۸۵.
 25. سوره توبه، آیه۳۰.
 26. سوره هود، آیه۵۳.
 27. سوره بقره، آیه۱۳۳.
 28. سوره، آل عمران، آیه۹۳.
 29. سوره انعام، آیه۸۶.
 30. سوره انبیاء، آیه۸۷.
 31. فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۵۱.
 32. سوره بروج، آیه۴.
 33. سوره اعراف، آیه۴۸.
 34. سوره حجر، آیه۷۸.
 35. سوره بقره، آیه۸۲.
 36. سوره اعراف، آیه۴۴.
 37. سوره فرقان، آیه۳۸.
 38. سوره نساء، آیه۴۷.
 39. سوره فیل، آیه۱.
 40. سوره کهف، آیه۹.
 41. سوره توبه، آیه۹۸.
 42. سوره قریش، آیه۱.
 43. سوره اعراف، آیه۷۳.
 44. سوره اعراف، آیه۶۵.
 45. سوره کهف، آیه۹.
 46. سوره کهف، آیه۹۴.
 47. سوره کهف، آیه۹۴.
 48. سوره دخان، متن کوچکآیه۳۷.
 49. سوره بقره، آیه ۹۸.
 50. سوره بقره، آیه۹۸.
 51. سوره سجده، آیه۱۱.
 52. سوره بقره، آیه۱۰۲.
 53. سوره بقره، آیه۱۰۲.
 54. سوره نحل، آیه۱۰۲.
 55. سوره انعام، آیه۷۴.
 56. سوره بقره، آیه۳۴.
 57. سوره مسد، آیه۱.
 58. سوره طه، آیه۹۵.
 59. سوره اعراف، آیه۱۰۴.
 60. سوره قصص،‌ آیه۷۶.
 61. سوره بقره، آیه۲۵۱.
 62. سوره قصص، آیه۶.
 63. آل‌عمران، آیه۶۷.
 64. سوره بقره، آیه۱۱۱.
 65. سوره حج، آیه۱۷.
 66. سوره حج، آیه۱۷.
 67. سوره کهف، آیه۸۳.
 68. سوره احزاب، آیه۳۷.
 69. علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۹۴.
 70. سوره بقره، آیه۲۴۷.
 71. سوره آل‌عمران، آیه۳۳.
 72. فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱۴۱۵ق، ج۱،‌ص۳۲۸.
 73. آل‌عمران، آیه ۳۵.
 74. تفسیر نمونه، ج۲، ص: ۵۲۲
 75. سوره آل‌عمران، آیه۳۶.
 76. سوره یوسف،‌آیه۳۰ و ۵۱.
 77. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۳۸۰.

منابع