یونس بن یعقوب

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه
یونس بن یعقوب
اطلاعات فردی
نام کاملیونس بن یعقوب
محل دفنمدینه
خویشاوندان
سرشناس
معاویه بن عمار (دایی)
مذهبشیعه
صحابیامام صادق(ع)، امام کاظم(ع)و امام رضا(ع)
اطلاعات حدیثی
راوی از معصومراوی از امام هفتم(ع)
تألیفاتکتابی در موضوع حج
شهرتوکیل امام هفتم


یونس بن یعقوب بَجَلی کوفی از راویان و اصحاب امام صادق(ع)، امام کاظم(ع) و امام رضا(ع). او از فقهای شیعه بود.

یونس بن یعقوب بن قیس بَجَلی دُهنی کوفی با کنیه ابوعلی بوده است. تاریخ تولد وی در آثار رجالی ذکر نشده است.[۱] مادر یونس خواهر معاویه بن عمار راوی مورد وثوق امام کاظم(ع) بود.[۲] سال مرگ یونس نیز دقیقا ذکر نشده است تنها به این نکته اشاره شده که وی در زمان امام رضا(ع) در مدینه از دنیا رفته است و توسط امام هشتم شیعیان دفن شد.[۳]

وثاقت یونس بن یعقوب مورد اختلاف عالمان رجالی شیعه است.[۴] از نظر برخی وی از اصحاب مورد وثوق سه امام بوده است. به‌علاوه اینکه وکالت امام هفتم را نیز بر عهده داشته است.[۵] برخی وی را از اصحاب و فقها شیعه دانسته‌اند.[۶] در مقابل برخی دیگر وی را فطحی مذهب دانسته‌اند.[۷] به وی نسبت واقفیه داده شده اما از نظر بیشتر رجالیان یونس به تشیع بازگشته است.[۸]

یونس بن یعقوب راوی ۳۱۴ حدیث از امامان شیعه است[۹] و یک کتاب نیز درباره حج نوشته است.[۱۰]

پانویس

 1. طوسی، رجال الطوسی، موسسه نشر اسلامی، ص۳۵۵؛ نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۴۴۶.
 2. طوسی، رجال الطوسی، موسسه نشر اسلامی، ص۳۵۵؛ نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۴۴۶.
 3. طوسی، رجال الطوسی، موسسه نشر اسلامی، ص۳۵۵؛ نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۴۴۶.
 4. حلی، خلاصةالاقوال، نشر فقاهت، ج۱، ص۲۹۷؛ خوئی، معجم رجال الحدیث، ج۲۱، ص۲۳۸.
 5. نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۴۴۶؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ج۲، ص۶۸۳.
 6. مفید، جوابات أهل الموصل، ۱۴۱۳ق‌، ج۱، ص۲۵.
 7. طوسی، رجال الکشی، ج۱، ص۳۸۵.
 8. نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۴۴۶؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، مؤسسة آل البیت، ج۲، ص۶۸۳.
 9. خوئی، معجم رجال الحدیث، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، ج۲۱، ص۲۴۳.
 10. نجاشی، رجال النجاشی، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۴۴۶.

یادداشت

منابع

 • حلی، حسن بن یوسف، خلاصةالاقوال، قم، نشر فقاهت، بی‌تا.
 • خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، نجف، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، بی‌تا.
 • طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
 • طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، بی‌تا.
 • مفید، محمّد بن محمد، جوابات أهل الموصل فی العدد و الرؤیة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق‌.
 • نجاشی، أحمد بن علی، رجال النجاشی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.