فهرست اصحاب امام صادق(ع)

از ویکی شیعه

فهرست اصحاب امام صادق، به کسانی اشاره دارد که در منابع شیعه از آنها به عنوان شاگرد، راوی و صحابی امام صادق(ع) یاد شده‌ است. تعداد شاگردان و راویان امام صادق(ع) را تا چهارهزار نفر گفته‌اند.

تعداد

شیخ طوسی در رجال ۳۲۲۱ تن[۱]، قرشی در موسوعة الامام الصادق(ع)، ۳۶۵۲ تن[۲] و شبستری در الفائق ۳۷۵۹ تن[۳] از شاگردان، راویان و اصحاب امام را ذکر کرده و به شرح حال ایشان پرداخته‌اند. شیخ مفید در کتاب الارشاد شمار راویان او را به چهار هزار نفر می‌رساند.[۴] گفته‌اند ابن‌عقده کتابی درخصوص راویان امام صادق(ع) داشته است که در آن نام ۴۰۰۰ راوی آمده است.[۵]

اصحاب در رجال طوسی

شیخ طوسی در کتاب رجال، اسامی زیر را تحت عنوان اصحاب ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع)، فهرست کرده است.[۶]

 1. احمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طللب علیه‌السلام هاشمی مدنی.
 2. احمد بن بشیر ابوبکر عمری کوفی.
 3. احمد بن بشر بن عمار صیرفی.
 4. احمد بن عبدالعزیز کوفی، ابوشبل.
 5. احمد بن مبشر طائی کوفی.
 6. احمد بن ثابت حنفی کوفی، همدانی.
 7. احمد بن جابر کوفی اخو زید القتات.
 8. احمد بن عبید ازدی کوفی.
 9. احمد بن معاذ جعفی کوفی.
 10. احمد بن سلیم قبی کوفی.
 11. احمد بن مزید بن باکر اسدی کاملی کوفی.
 12. احمد بن رزق کوفی.
 13. احمد بن غزال مزنی کوفی.
 14. احمد بن عائذ بن حبیب عبسی کوفی.
 15. آدم بیاع لؤلؤ کوفی.
 16. آدم ابوالحسین نخاس کوفی.
 17. آدم بن عبدالله قمی.
 18. آدم بن عبینة بن ابی عمران هلالی کوفی.
 19. آدم بن صبیح کوفی.
 20. آدم بن حر کوفی خثعمی.
 21. ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب.
 22. ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن طالب علیه‌السلام.
 23. ابراهیم بن حسین بن علی بن حسین ابوعلی مدنی.
 24. ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی مدنی.
 25. ابراهیم بن فضل هاشمی مدنی.
 26. ابراهیم بن فضل مدنی ابواسحاق.
 27. ابراهیم بن ضمرة غفاری مدنی، ابن ابی عمرو.
 28. ابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمان بن عوف زهری مدنی.
 29. ابراهیم بن محمد، ابواسحاق فزاری.
 30. ابراهیم بن محمد بن عبدالله جعفری.
 31. ابراهیم بن سلمة کنانی.
 32. ابراهیم بن عباد برجمی کوفی.
 33. ابراهیم بن نعیم عبدی ابوالصباح کنانی.
 34. ابراهیم بن محمد بن علی کوفی.
 35. ابراهیم بن حبیب قرشی.
 36. ابراهیم بن سندی کوفی.
 37. ابراهیم بن نعیم، صحاف کوفی.
 38. ابراهیم بن عبادة ازدی کوفی.
 39. ابراهیم غفاری.
 40. ابراهیم بن زبرقان تیمی کوفی.
 41. ابراهیم بن سعید مدنی.
 42. ابراهیم بن شعیب مزنی کوفی.
 43. ابراهیم بن عربی اسدی.
 44. ابراهیم بن محرز جعفی.
 45. ابراهیم بن شعیب بن میثم اسدی کوفی.
 46. ابراهیم بن شعیب کوفی.
 47. ابراهیم بن مفضل بن قیس بن رمانة اشعری.
 48. ابراهیم بن معرض کوفی.
 49. ابراهیم بن میمون کوفی.
 50. ابراهیم بن هلال بن جابان کوفی.
 51. ابراهیم بن عبدالله احمری کوفی.
 52. ابراهیم بن متوکل کوفی.
 53. ابراهیم مثنی.
 54. ابراهیم بن ابی المثنی عبدالاعلی کوفی.
 55. ابراهیم بن نصر بن قعقاع کوفی.
 56. ابراهیم بن زیاد حارثی کوفی.
 57. ابراهیم بن عبید ابوغرة انصاری.
 58. ابراهیم بن عمر صنعانی.
 59. ابراهیم بن جمیل، برادر طربال کوفی.
 60. ابراهیم بن ابی البلاد کوفی.
 61. ابراهیم بن خربوذ مکی.
 62. ابراهیم بن غریب کوفی.
 63. ابراهیم بن صباح ازدی کوفی.
 64. ابراهیم بن حیان واسطی.
 65. ابراهیم بن علی بن حسین بن علی بن ابی رافع مدنی.
 66. ابراهیم بن مهاجر ازدی کوفی.
 67. ابراهیم بن ابی حبة، یسع بن سعد مکی ضعیف.
 68. ابراهیم بن هارون خارقی کوفی.
 69. ابراهیم بن ابی فاطمة.
 70. ابراهیم بن رجا ابواسحق، معروف به ابن هراسة شیبانی کوفی.
 71. ابراهیم بن منیر کوفی.
 72. ابراهیم بن عطیة واسطی.
 73. ابراهیم ابواسحاق بصری.
 74. ابراهیم احمر کوفی.
 75. ابراهیم بن عبدالرحمان بن امیة بن محمد بن عبدالله بن ربیعة خزاعی ابومحمد مدنی.
 76. ابراهیم بن سماعة کوفی.
 77. ابراهیم بن جعفر بن محمود انصاری مدنی.
 78. ابراهیم بن عبدالحمید اسدی، بزاز کوفی.
 79. ابراهیم بن زیاد ابوایوب، خزاز کوفی.
 80. ابراهیم بن مزید ازدی، برادر ابی صادق کوفی.
 81. اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع) هاشمی مدنی.
 82. اسماعیل بن عبدالله بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب.
 83. اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب سمع اباه عبدالله بن جعفر.
 84. اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی کوفی تابعی، فقیه.
 85. اسماعیل بن قدامة بن حماطة ضبی کوفی.
 86. اسماعیل بن زیاد بزاز اسدی کوفی تابعی.
 87. اسماعیل بن زیاد سلمی کوفی.
 88. اسماعیل بن فضل هاشمی مدنی.
 89. اسماعیل بن عبدالخالق اسدی.
 90. اسماعیل بن مسلم مکی.
 91. اسماعیل بن عیاش نصری.
 92. اسماعیل بن مسلم، ابن ابی زیاد سکونی کوفی.
 93. اسماعیل بن جابر خثعمی.
 94. اسماعیل بن شعیب بن میثم اسدی کوفی.
 95. اسماعیل بن شعیب سمان اسدی کوفی.
 96. اسماعیل بن ابراهیم بن برة قصیر کوفی.
 97. اسماعیل بن حازم جعفی کوفی.
 98. اسماعیل بن حازم سلمی کوفی.
 99. اسماعیل بن عبدالحمید کوفی.
 100. اسماعیل بن عبدالله رماح کوفی.
 101. اسماعیل بن عبدالله اعمش کوفی.
 102. اسماعیل بن عبدالرحمن جرمی کوفی.
 103. اسماعیل بن عبد العزیز ابواسرائیل ملائی کوفی.
 104. اسماعیل بن عبدالعزیز اموی کوفی.
 105. اسماعیل بن عبدالرحمان سدی، ابومحمد قرشی مفسر کوفی.
 106. اسماعیل بن عبدالرحمان حقیبة کوفی.
 107. اسماعیل بن خطاب سلمی.
 108. اسماعیل بن محمد حمیری، سید شاعر.
 109. اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر مدنی.
 110. اسماعیل بن عبدالله حارثی کوفی.
 111. اسماعیل بن محمد مهری کوفی.
 112. اسماعیل بن علی مسلی ابو عبدالرحمان.
 113. اسماعیل بن سام.
 114. اسماعیل بن محمد حرانی.
 115. اسماعیل بن نهران.
 116. اسماعیل بن علی همدانی.
 117. اسماعیل بن عبدالله حقیبة.
 118. اسماعیل بن عبدالله بن یحیی هاشمی کوفی صیرفی.
 119. اسماعیل بن یحیی بن عمارة بکری کوفی.
 120. اسماعیل بن جعفر.
 121. اسماعیل بن کثیر سلمی کوفی.
 122. اسماعیل بن کثیر عجلی کوفی ابومعمر.
 123. اسماعیل بن کثیر بکری قیسی کوفی ابوالولید.
 124. اسماعیل بن ابی خالد (محمد بن مهاجر ازدی کوفی).
 125. اسماعیل بن عمار صیرفی کوفی.
 126. اسماعیل بن صدقة کوفی قراطیسی.
 127. اسحاق بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 128. اسحاق بن عبدالله ابوالسفایح کوفی.
 129. اسحاق بن عبدالعزیز کوفی.
 130. اسحاق بن جریر بن یزید بن جریر بن عبدالله بجلی کوفی.
 131. اسحاق بن خلید بکری کوفی.
 132. اسحاق بن ابی جعفر الفراء کوفی.
 133. اسحاق بن عبدالله بن علی بن حسین مدنی.
 134. اسحاق بن فضل بن عبد الرحمان هاشمی مدنی.
 135. اسحاق بن عمار کوفی صیرفی.
 136. اسحاق بن ابراهیم ازدی کوفی عطار.
 137. اسحاق بن فضل بن عبدالرحمان هاشمی مدنی.
 138. اسحاق بن بشر ابوحذیفة خراسانی.
 139. اسحاق بن منصور عرزمی.
 140. اسحاق بن شعیب بن میثم اسدی کوفی تمار.
 141. اسحاق عقرقوفی.
 142. اسحاق بن عبدالله اشعری قمی.
 143. اسحاق بن یحیی کاهلی کوفی.
 144. اسحاق بن غالب اسدی کوفی.
 145. اسحاق مرادی کوفی.
 146. اسحاق بن یزید ابویعقوب طائی کوفی.
 147. اسحاق بیاع اللؤلؤ کوفی.
 148. اسحاق عطار طویل کوفی.
 149. اسحاق بن ابراهیم ازدی کوفی ابوابراهیم.
 150. اسحاق ابوهارون جرجانی.
 151. اسحاق بن ابراهیم ازدی عطار ابویعقوب کوفی.
 152. ادریس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب " ع " هاشمی مدنی.
 153. ادریس بن یزید بن عبدالرحمان ابوعبدالله ازدی کوفی.
 154. ادریس بن عبدالله اصفهانی.
 155. ادریس بن عبدالله بکری.
 156. ادریس بن عبدالله قمی.
 157. ادریس بن عبدالله ازدی کوفی.
 158. ادریس بن عبدالله همدانی مرهبی.
 159. ادریس لم ینسب.
 160. ایوب بن ابی تمیمة کیسان سجستانی غنزی بصری تابعی.
 161. ایوب بن حر کوفی.
 162. ایوب بن زیاد نهدی کوفی.
 163. ایوب بن شعیب قزاز کوفی.
 164. ایوب بن عطیة اعرج کوفی.
 165. ایوب بن راشد بزاز کوفی.
 166. ایوب بن سعید خطابی.
 167. ایوب بن مهاجر جعفی کوفی.
 168. ایوب بن علاء طائی نبهانی ابومعاذ کوفی.
 169. ایوب بن شهاب بارقی مولاهم.
 170. ایوب نبال کوفی.
 171. ایوب بن عثمان کوفی.
 172. ایوب بن اعین کوفی مولی بنی طریف.
 173. ایوب بن واقد بصری.
 174. ایوب بن هلال شامی.
 175. ایوب بن مهلب کوفی.
 176. ابان بن تغلب ابوسعید بکری جریری.
 177. ابان بن عمرو بن ابی عبدالله جدلی کوفی.
 178. ابان بن ارقم عنزی قیسی کوفی.
 179. ابان بن ارقم اسدی کوفی.
 180. ابان بن ارقم طائی سنبسی کوفی ابوارقم.
 181. ابان بن راشد لیثی.
 182. ابان بن عمر ختن، آل میثم تمار کوفی.
 183. ابان بن عبدالرحمان ابوعبدالله بصری.
 184. ابان بن عبدالملک خثعمی کوفی.
 185. ابان بن ابی عمران فزاری کوفی.
 186. ابان بن ابی عبیدة صیرفی کوفی.
 187. ابان بن صدقه کوفی.
 188. ابان بن ابی مسافر کوفی.
 189. ابان بن کثیر غامری غنوی کوفی.
 190. ابان بن ابی‌عیاش فیروز بصری تابعی.
 191. ابان بن عثمان بجلی احمر کوفی.
 192. انس بن ابی قاسم خضرمی کوفی.
 193. انس بن عیاض لیثی ابوضمرة مدنی.
 194. انس بن عمر ازدی کوفی.
 195. انس بن اسود کلبی کوفی.
 196. انس والبی.
 197. اسلم ضریر کوفی.
 198. اسلم قواس مکی.
 199. اسلم بن عائذ مدنی.
 200. اسلم ابوتراب روی عنه معاویة بن وهب.
 201. اسرائیل بن عباد مکی ابومعاذ.
 202. اسرائیل بن اسامة کوفی بیاع الزطی.
 203. اسرائیل بن عائذ مدنی مخزومی.
 204. اسرائیل بن یونس بن ابی اسحق کوفی.
 205. اسد بن عطا کوفی.
 206. اسد بن سعید نخعی کوفی.
 207. اسد بن عامر قیسی.
 208. اسید بن القاسم کنانی کوفی.
 209. اسید بن حبیب جهنی.
 210. اسید بن بشیر حارثی کوفی.
 211. اسید بن عیاض خزاعی کوفی.
 212. اسید بن عبدالرحمان ابواحمد کوفی قلالیی.
 213. اسود بن ابی الاسود لیثی کوفی حناط.
 214. اسود بن عاصم همدانی کوفی.
 215. اشعث بن سعید ابوالربیع بصری، سمان.
 216. اشعث بارقی کوفی.
 217. اشعث بن سوید نهدی کوفی.
 218. اشعث بن سوار ثقفی کوفی.
 219. اسباط بن عروة بصری.
 220. اسباط بن سالم کوفی بیاع الزطی.
 221. اسباط بن محمد بن عمرو قرشی کوفی.
 222. ارطاة بن اشعث بصری.
 223. اشیم بن عبدالله ابوصالح خراسانی.
 224. اسقع کندی کوفی.
 225. ایمن بن محرز.
 226. الیاس بن عمرو کوفی.
 227. اشعر بن حسن جعفی کوفی.
 228. اسعد بن عمرو اسلمی.
 229. احمد بن حارث.
 230. احمد بن ابی الاکراد.
 231. ایوب بن حر.
 232. اسماعیل بن بشار بصری.
 233. ابراهیم بن محمد کوفی مولی ابی موسی اشعری.
 234. ابراهیم بن مهزم اسدی.
 235. ابراهیم بن اسحق حارثی.
 236. ابراهیم بن میمون بیاع الهروی.
 237. ابراهیم ابوالسفاتج یکنی ابا اسحق وقیل انه یکنی ابا یعقوب ومن قال هذا قال اسمه اسحق بن عبدالعزیز.
 238. ابراهیم بن معقل بن قیس اخو اسحق.
 239. ابراهیم کرخی بغدادی.
 240. ابراهیم بن عیسی کوفی خزاز ویقال ابن عثمان.
 241. ابراهیم بن مهاجر.
 242. ابراهیم مثنی.
 243. اسماعیل بن ابان خیاط.
 244. اسماعیل بن یسار.
 245. اسماعیل بن ریاح کوفی.
 246. اسحاق بن هیثم کوفی.
 247. اسحاق بن فروخ مولی آل طلحة.
 248. ایوب بن عطیة حذاء.
 249. ابراهیم صیقل.
 250. ابان بن مصعب واسطی.
 251. اسد بن اسماعیل.
 252. اسد بن یحیی بصری.
 253. اسحاق بن ابراهیم جعفی.
 254. اسحق مرادی روی عنه ابن مسکان.
 255. بشر بن عائذ اسدی مولاهم کوفی.
 256. بشر بن مسلم ابوالحسن بجلی کوفی.
 257. بشر بن حسان ذهلی کوفی.
 258. بشر بن مسلمة کوفی.
 259. بشر بن مروان کلابی جعفری کوفی ابوعمرو.
 260. بشر بن عمار خثعمی کوفی مکتب.
 261. بشر بن جعفر کوفی.
 262. بشر بن یسار عجلی کوفی.
 263. بشر بن عبدالله شیبانی کوفی.
 264. بشر بن عقبة اسدی کوفی.
 265. بشر بن طرخان نخاس کوفی.
 266. بشر بن اسماعیل کوفی.
 267. بشر بن عیاض اسدی مولاهم.
 268. بشر بن صلت عبدی کوفی.
 269. بشر بن ابی عقبة مدائنی.
 270. بشیر دهان کوفی.
 271. بشر بن میمون وابشی نبال کوفی.
 272. بشر بن زاذان جزری.
 273. بشیر والد عبدالصمد کوفی.
 274. بشیر بن خارجة جهنی مدنی.
 275. بشیر بن عاصم بجلی کوفی.
 276. بشار بن یسار عجلی کوفی.
 277. بشار بن مقترع عجلی کوفی.
 278. بشار بن عبید مولی عبدالصمد کوفی.
 279. بشار بن اسود کندی مولی.
 280. بشار بن مزاحم منقری مولاهم کوفی.
 281. بشار بن سوار احمری کوفی.
 282. بکر بن حبیب کوفی احمسی.
 283. بکر بن کرب صیرفی کوفی.
 284. بکر بن محمد عبدی، عابد کوفی.
 285. بکر بن ابی حبیب کوفی.
 286. بکر بن خالد کوفی.
 287. بکر بن عبدالله جعفی کوفی.
 288. بکر بن حبیش ازدی کوفی.
 289. بکر بن حرب شیبانی مولاهم کوفی.
 290. بکر بن زیاد جعفی مولاهم کوفی.
 291. بکر بن عیسی ابوزید بصری احول.
 292. بکر بن محمد ابومحمد ازدی کوفی عربی.
 293. بکر بن ابی بکر عبدالله بن محمد حضرمی کوفی.
 294. بکر بن عمیر همدانی ارحبی کوفی.
 295. بکر بن حاجب تمیمی مولاهم کوفی.
 296. بکیر بن فطر بن خلیفة ابوعمرو مولی عمرو بن حریث کوفی.
 297. بکیر بن اعین شیبانی یکنی ابا عبدالله.
 298. بکیر بن قابوس بن ابی ظبیان جنبی کوفی.
 299. بکیر بن احمر نخعی کوفی.
 300. بکیر بن حبیب کوفی.
 301. بکیر بن واصل برجمی کوفی.
 302. بکیر بن عبید الله کوفی.
 303. بکار بن ابی بکر حضرمی کوفی.
 304. بکار بن زیاد کوفی خزاز.
 305. بکار بن عاصم مولی لعبد القیس.
 306. بکار بن کردم کوفی.
 307. بکار بن رجا یشکری کوفی.
 308. بکرویه محاربی مولاهم صاحب ادم کوفی.
 309. بکرویه کندی کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 310. برد بن زائدة جعفی مولاهم کوفی.
 311. برد بن ابی زیاد ابوعمرو مولی بنی هاشم کوفی.
 312. برد اسکاف ازدی.
 313. برید بن معاویة ابوالقاسم عجلی کوفی.
 314. برید کناسی.
 315. برید مولی عبدالرحمان قصیر کوفی.
 316. برید بن اسماعیل طائی ابوعامر کوفی.
 317. بحر بن کثیر سقاء بصری.
 318. بحر بن زیاد بصری.
 319. بحر بن عدی ابویحیی کوفی وابشی.
 320. بحر مسلی کوفی.
 321. بحر الطویل کوفی صاحب متاع مصر.
 322. بزیغ مولی عمرو بن خالد کوفی.
 323. بزیغ مؤذن.
 324. بدر بن خلیل اسدی کوفی ابوالخلیل.
 325. بدر بن ولید کوفی.
 326. بدر بن مصعب خزامی کوفی.
 327. بدر بن عمرو عجلی کوفی.
 328. بدر بن رشید بکری مولاهم کوفی.
 329. بسطام بن حصین جعفی کوفی.
 330. بسطام بیاع اللؤلؤ کوفی روی عنه علی بن شجرة.
 331. بسطام بن یزید جعفی کوفی.
 332. بسطام حذا کوفی.
 333. بدار بن راشد کندی کوفی.
 334. بهرام بن یحیی لیثی خزاز کوفی.
 335. بردة بن رجاء کوفی.
 336. بشر بن ابی غیلان کوفی.
 337. بسام بن عبدالله صیرفی ابوعبدالله اسدی مولاهم.
 338. بربه عبادی حیری اسلم علی ید ابی عبدالله(ع) یقال روی عنه ابن ابی عمیرة.
 339. بریدة بن عامر اسلمی مولاهم مدنی.
 340. بدل بن سلیمان.
 341. بشر بن بیان بن حمران تفلیسی.
 342. بهلول بن محمد صیرفی کوفی.
 343. بکر بن ابی بکر کوفی.
 344. بکر ارقط.
 345. بکار بن کردم کوفی.
 346. بسطام زایات ابوحسین واسطی.
 347. برد خیاط کوفی.
 348. تلید بن سلیمان ابوادریس محاربی کوفی.
 349. ثابت بن هرمز عجلی ابوالمقدام کوفی.
 350. ثابت بن ابی صفیة دینار ازدی ثمالی کوفی.
 351. ثابت بن شریح کوفی صایغ.
 352. ثابت بن عبدالله وهو ثابت بن ابی ثابت بجلی کوفی.
 353. ثابت ابوسعید بجلی کوفی.
 354. ثابت بن زائدة عکلی مولاهم کوفی.
 355. ثابت بن درهم جعفی مولاهم کوفی.
 356. ثابت بن حماد بصری کوفی.
 357. ثبیت بن نشیط کوفی.
 358. ثویر بن ابی فاختة سعید بن جهمان هاشمی مولی ام هانی کوفی.
 359. ثویر بن عمرو بن عبدالله مرهبی همدانی کوفی.
 360. ثویر بن عمار ازدی کوفی ابوالحسن.
 361. ثعلبة بن میمون اسدی کوفی.
 362. ثعلبة بن راشد اسدی مولاهم کوفی.
 363. ثمامة بن عمرو ابوسعید ازدی عطار کوفی.
 364. ثمام بن سالم.
 365. ثابت مولی جریر.
 366. جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب(ع).
 367. جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام.
 368. جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب مدنی.
 369. جعفر بن محمد بن اشعث کوفی.
 370. جعفر بن نجیح مدنی جد علی بن مثنی.
 371. جعفر بن عثمان رواسی کوفی.
 372. جعفر بن زیاد احمر ابوعبدالله کوفی.
 373. جعفر بن عمارة همدانی خارقی کوفی ابوعمارة.
 374. جعفر بن قعنب بن اعین کوفی.
 375. جعفر بن حیان صیرفی کوفی.
 376. جعفر بن شبیب نهدی معروف به برذون کوفی.
 377. جعفر بن نزار بن حیان هاشمی صیرفی.
 378. جعفر بن حبیب کوفی.
 379. جعفر بن حیان کوفی.
 380. جعفر بن ابی عثمان فزاری کوفی.
 381. جعفر بن سوید جعفری قیسی کوی.
 382. جعفر بن سوید مولی بنی سلیم کوفی.
 383. جعفر بن خلف کوفی.
 384. جعفر بن سلیمان ضبعی بصری، ثقة.
 385. جعفر بن ناجیة بن ابی عمار کوی.
 386. جعفر بن حارث ابوالاشهب نخعی کوفی.
 387. جعفر بن هارون کوفی یکنی ابا عبدالله، ثقة.
 388. جعفر بن سارة طائی کوفی مولی.
 389. جعفر بن قرط مزنی کوفی.
 390. جارود بن سری تمیمی سعدی کوفی.
 391. جارود بن عمرو طائی کوفی.
 392. جهم بن حمید رواسی کوفی.
 393. جهم بن عثمان مدنی.
 394. جهم بن صالح تمیمی کوفی.
 395. جابر بن یزید ابوعبدالله جعفی تابعی.
 396. جابر بن ابحر نخعی کوفی صهبانی.
 397. جابر مکفوف کوفی.
 398. جابر بن نوح تمیمی حمانی کوفی.
 399. جابر بن شمیر اسدی کوفی ابوالعلا.
 400. جمیل بن عیاش ابوعلی بزاز کوفی.
 401. جمیل بن عبدالرحمان جعفی ابوالاسود مولاهم کوفی.
 402. جمیل بن زیاد جملی مرادی کوفی ابوحسان.
 403. جمیل رواسی صاحب سابری مولی جهم بن حمید رواسی.
 404. جمیل بن دراج.
 405. جمیل بن صالح کوفی.
 406. جمیل بن عبدالله نخعی کوفی.
 407. جمیل بن عبدالله بن نافع خثعمی خیاط کوفی.
 408. جریر بن عبدالحمید ضبی کوفی.
 409. جریر بن عجلان ازدی کسائی کوفی.
 410. جریر بن احمر عجلی کوفی.
 411. جندب بن جنادة کوفی.
 412. جندب والد عبدالله بن جندب کوفی.
 413. جندب بن ریاح ازدی کوفی.
 414. جندب بن صالح بصری ازدی.
 415. جندب ابوعلی کوفی.
 416. جبلة بن جنان بن ابحر کنانی کوفی.
 417. جبلة بن حجاج صیرفی کوفی.
 418. جبلة بن اعین جعفی مولاهم کوفی.
 419. جبلة خراسانی.
 420. جناح بن عبدالحمید کوفی.
 421. جناح بن رزین مولی مفضل بن قیس بن رمانة اشعری.
 422. جناب بن عائذ اسدی مولی عامر بن عداس.
 423. جبیر بن حفص بن عمشائی کوفی ابوالاسود.
 424. جبیر بن اسود نخعی ابوعبید مولی عبدالرحمان بن عابس صهبانی.
 425. جیفر بن حکم عبدی کوفی.
 426. جیفر بن صالح مولی غنی کوفی.
 427. جراح بن ملیح رواسی کوفی.
 428. جراح بن عبدالله مدنی.
 429. جماعة بن عبدالرحمان صایغ کوفی.
 430. جهیر بن اویس طائی ثعلبی.
 431. جمهور بن احمر عجلی مولاهم.
 432. جارود بن سری تمیمی حمانی کوفی.
 433. جناب بن بسطاس ابوعلی جنبی عرزمی.
 434. جنید بن علی بن عبدالله ابوعبدالله ضبی مولاهم حجام کوفی.
 435. جعفر بن سماعة.
 436. جعفر بن محمد بن رباح.
 437. جبیر روی عنه یونس بن یعقوب.
 438. جعفر بن حیان صیرفی اخو هذیل.
 439. جعفر بن قعنب بن اعین.
 440. جریر بن عثمان.
 441. جارود بن منذر کندی.
 442. جهم بن حمید رواسی.
 443. جندب بن عبدالله بن جندب بجلی.
 444. جریر بن حکیم ازدی مداینی اخو مرازم.
 445. جراح مداینی.
 446. جمیع بن عبدالرحمان عجلی کوفی.
 447. حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام.
 448. حسن بن ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام.
 449. حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 450. حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی هاشمی.
 451. حسن بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام، هاشمی مدنی.
 452. حسن بن حر اسدی کوفی تابعی.
 453. حسن بن صالح بن حی ابوعبدالله ثوری همدانی.
 454. حسن بن حسین بن حسن کندی جحدری کوفی.
 455. حسن بن عیاش اسدی مولاهم کوفی اخو بکر بن عیاش.
 456. حسن بن زرارة بن اعین شیبانی کوفی.
 457. حسن بن سری عبدی انباری.
 458. حسن بن زیاد ضبی مولاهم کوفی.
 459. حسن بن زیاد صیقل کوفی.
 460. حسن بن کثیر کوفی بجلی.
 461. حسن بن عمارة بن مضرب ابومحمد بجلی کوفی.
 462. حسن بن حبیش کوفی.
 463. حسن بن علی احمری کوفی.
 464. حسن بن حذیفة بن منصور کوفی من همدان بیاع السابری مولی سبیع.
 465. حسن بن ابی العرندس کندی کوفی.
 466. حسن بن عطیة محاربی دغشی ابوناب کوفی.
 467. حسن بن عطیة حناط کوفی.
 468. حسن بن مختار قلانسی کوفی.
 469. حسن بن مصعب بجلی کوفی.
 470. حسن بن عبدالرحمان کوفی.
 471. حسن بن عبدالرحمان انصاری کوفی.
 472. حسن بن بحر مداینی.
 473. حسن بن شهاب بارقی عربی.
 474. حسن بن رباط بجلی کوفی.
 475. حسن بن راشد مولی بنی العباس کوفی.
 476. حسن بن تمیم کوفی.
 477. حسن بن سیف تمار کوفی.
 478. حسن بن سعید همدانی کوفی.
 479. حسن بن سعید بجلی احمسی کوفی.
 480. حسن بن هارون بن خارجة کوفی.
 481. حسن بن محمد ابوعلی قطان کوفی.
 482. حسن بن ابی سارة نیلی.
 483. حسن بن عیسی جلاب کوفی.
 484. حسن بن حبیش اسدی کوفی.
 485. حسن بن سری کرخی.
 486. حسن بن شهاب واسطی.
 487. حسن بن موسی حناط کوفی.
 488. حسن بن موسی ازدی کوفی.
 489. حسن بن صدقة مدائنی أخو مصدق بن صدقة.
 490. حسن بن صامت طائی.
 491. حسن بن محمد اسدی کوفی.
 492. حسن بن حماد بکری.
 493. حسن بن حماد طائی.
 494. حسن بن یونس حمیری.
 495. حسن بن زبیر اسدی مولاهم کوفی.
 496. حسن بن فضالة.
 497. حسن بن سعید همدانی کوفی.
 498. حسن بن هارون کندی.
 499. حسین بن هارون کوفی.
 500. حسین بن علی بن حسین عم ابی عبدالله(ع).
 501. حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام ابوعبدالله مدنی.
 502. حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب(ع) صاحب فخ مدنی.
 503. حسین بن عبید الله بن العباس بن عبدالمطلب مدنی تابعی.
 504. حسین بن منذر بن ابی طریفة بجلی کوفی.
 505. حسین بن ابی العلاء عامری زندجی خفاف کوفی مولی بنی عامر.
 506. حسین بن عبدالله بجلی کوفی مولی جریر بن عبدالله.
 507. حسین بن حمزة کوفی.
 508. حسین بن ثویر بن ابی فاختة، هاشمی مولاهم.
 509. حسین بن عثمان بن شریک عامری کوفی.
 510. حسین بن علی بن نجیح جعفی مولاهم کوفی ابوعبدالله.
 511. حسین بن نعیم صحاف کوفی.
 512. حسین بن معاذ بن مسلم انصاری هرا کوفی.
 513. حسین بن حماد بن میمون عبدی کوفی.
 514. حسین بن مختار قلانسی کوفی.
 515. حسین بن مهران کوفی مولی.
 516. حسین بن مصعب بن مسلم بجلی کوفی.
 517. حسین بن عطیة حناط سلمی کوفی.
 518. حسین بن ابی خضر کوفی.
 519. حسین بن معدل کوفی.
 520. حسین بن شداد بن رشید جعفی کوفی.
 521. حسین بن ابی عرندس کوفی.
 522. حسین بن سیف کندی عدوی کوفی.
 523. حسین بن موسی اسدی حناط کوفی.
 524. حسین بن موسی همدانی کوفی.
 525. حسین بن عطیة دغشی محاربی کوفی.
 526. حسین بن سلمة ابوعمارة همدانی محاربی کوفی.
 527. حسین بن رماس عبدی کوفی.
 528. حسین بن ثویر حازمی کوفی.
 529. حسین بن سلیمان کنانی کوفی ابوعبدالله.
 530. حسین بن عبدالله بن ضمیرة مدنی.
 531. حسین بن ناجیة اسدی مولی کوفی.
 532. حسین بن مصعب همدانی کوفی.
 533. حسین بن عبدالواحد قصری.
 534. حسین بن محمد بن عمران کوفی.
 535. حسین بن عمر بن محمد بن شداد ازدی مولاهم کوفی.
 536. حسین بن اثیر کوفی.
 537. حسین بن کثیر خزاز.
 538. حسین بن کثیر کلابی جعفری خزاز کوفی.
 539. حسین بن کثیر قلانسی کوفی.
 540. حسین بن عبدالله برحانی روی عنه صالح بن حمزة.
 541. حسین بن یحیی کوفی بجلی مولی.
 542. حسین بن شهاب کوفی.
 543. حسین حذاء کوفی.
 544. حسین بن عمار کوفی.
 545. حسین بن عمار برجمی کوفی.
 546. حسین بن حماد کوفی.
 547. حسین بن علوان کلبی مولاهم کوفی.
 548. حکم بن عتیبة ابومحمد کوفی کندی مولی زیدی بتری.
 549. حکم بن حکیم صیرفی اسدی مولاهم کوفی.
 550. حکم بن عمرو حمانی کوفی.
 551. حکم بن صلت ثقفی کوفی.
 552. حکم بن عبدالرحمان اعور کوفی.
 553. حکم بن ایمن مولی قریش خیاط کوفی.
 554. حکم بن زیاد ویقال زیادة کوفی.
 555. حکم بن شعبة اموی کوفی.
 556. حکم اخو ابی عقیلة کوفی.
 557. حکم بن عمیر همدانی مولی کوفی یکنی ابا الصباح.
 558. حکم بن عبد الرحمان بن ابی نعیم بجلی کوفی.
 559. حکم سراج کوفی.
 560. حبیب بن ابی ثابت اسدی کوفی تابعی.
 561. حبیب بن زید انصاری بدری.
 562. حبیب بن معلل خثعمی مولی کوفی.
 563. حبیب بن نعمان همدانی کوفی.
 564. حبیب عبسی کوفی والد عائذ بن حبیب.
 565. حبیب نزار بن حیان هاشمی مولاهم کوفی صیرفی.
 566. حبیب سجستانی.
 567. حبیب بن بشار مولی کندة تابعی کوفی اسکاف.
 568. حبیب بن حسان بن ابی الاشرس کوفی مولی بنی اسد.
 569. حبیب بن جری عبسی کوفی فیه نظر.
 570. حبیب ابوعمیرة اسکاف کوفی تابعی.
 571. حماد بن ابی سلیمان اشعری مولی ابی موسی تابعی کوفی.
 572. حماد بن ابی سلیمان، استاد ابی حنیفة.
 573. حماد بن ابی یعلی اسعدی ثمالی.
 574. حماد بن خلیفة کنانی کوفی.
 575. حماد بن عبدالکریم جلاب کوفی.
 576. حماد بن شعیب ابوشعیب حمانی کوفی.
 577. حماد بن یزید بصری ابواسماعیل ازدی.
 578. حماد بن عبدالرحمان انصاری کوفی تابعی روی عن عبدالله بن الحکیم وهو مولی آل ابی لیلی.
 579. حماد بن هارون بارقی کوفی.
 580. حماد بن بشیر طناقسی کوفی.
 581. حماد بن میمون بن سائب کوفی.
 582. حماد بن مروان بکری کوفی.
 583. حماد بن سلیمان کوفی.
 584. حماد بن صالح جعفی کوفی.
 585. حماد بن عثمان.
 586. حماد بن ابی حنیفة نعمان بن ثابت سلمی قفلی کوفی.
 587. حماد بن سیار جوالیقی کوفی.
 588. حماد بن حکیم کوفی.
 589. حماد بن ابی مثنی کوفی.
 590. حماد بن واقد لحام.
 591. حماد نوا کوفی.
 592. حماد بن ابی یسع کوفی.
 593. حماد اعشی کوفی.
 594. حماد بن عبدالعزیز سمندلی کوفی.
 595. حماد بن ضمخة کوفی روی عنه وهیب بن حفص وکان ثقة.
 596. حماد بن عمرو صنعانی.
 597. حماد بن عبدالله مصری.
 598. حماد بن عیسی جهنی.
 599. حماد بن صالح ازدی بارقی کوفی یکنی بابی تراب.
 600. حماد بن راشد ازدی بزاز کوفی ابوالعلا.
 601. حماد بن زید بن عقیل حارثی کوفی.
 602. حماد بن ابی حمید همدانی مرهبی مولی کوفی.
 603. حماد بن عتاب بکری کوفی.
 604. حماد بن سوید عامری مولاهم کوفی.
 605. حماد بن واقد بصری صفار.
 606. حماد بن عبدالعزیز جهنی مولاهم کوفی.
 607. حماد بن عبدالعزیز هلالی کوفی.
 608. حماد بن ثابت کوفی انصاری.
 609. حماد بن اسحم تمیمی کوفی.
 610. حماد بن یونس.
 611. حماد سراج کوفی.
 612. حماد بن حبیب کوفی ابوسلیمان ازدی.
 613. حماد بن عمرو بن معروف عبسی کوفی.
 614. حماد بن خلیفة ابو سلمان کوفی.
 615. حماد بن واصل بکری کوفی.
 616. حماد بن ابی زیاد شیبانی کوفی.
 617. حماد بن یحیی جعفی مولاهم کوفی.
 618. حماد بن ابی العطارد طائی کوفی.
 619. حفص بن عمران فزاری برجمی ازرق کوفی.
 620. حفص بن یونس ابوولاد حناط آجری.
 621. حفص بن قرط نخعی کوفی.
 622. حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة ابوعمر نخعی قاضی کوفی.
 623. حفص بن عاصم ابوعاصم مدنی.
 624. حفص بن عبدالرحمان ازدی کوفی.
 625. حفص بن ابی عیسی کوفی.
 626. حفص بن خالد بن جابر بصری.
 627. حفص بن سلیمان ابوعمرو اسدی غاضری مقری بزاز کوفی.
 628. حفص بن عیسی کناسی اعور.
 629. حفص بن میمون حمانی کوفی.
 630. حفص بن سالم صاحب سابری کوفی.
 631. حفص بن مسلم بجلی مولی کوفی قسری.
 632. حفص ابیض تمار کوفی.
 633. حفص بن عمر بن بنان تغلبی کوفی.
 634. حفص بن عمر کوفی.
 635. حفص نسیب بنی عمارة.
 636. حفص بن ابی عایشة منقری کوفی مولی.
 637. حفص بن عبد ربه کناسی کوفی.
 638. حفص بن عبد ربه کناسی کوفی.
 639. حفص بن قاسم کوفی.
 640. حفص بن حبیب کلبی کوفی.
 641. حفص بن عبدالعزیز کوفی.
 642. حفص بن نعمان کوفی.
 643. حفص بن بختری بغدادی اصله کوفی.
 644. حفص بن سالم کوفی ثمالی ابوعلی.
 645. حفص بن ابی اسحق مداینی.
 646. حفص بن سلیم عبدی کوفی.
 647. حفص بن عبدالرحمان کلبی ابوسعید کوفی.
 648. حفص بن عیسی حنفی مولاهم کوفی أخو سلیم مقری.
 649. حفص بن عمرو بن میمون ابلی.
 650. حفص بن حمید مولی همدان ابوعلی ابار کوفی.
 651. حمزة بن عبید الله بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 652. حمزة بن حبیب ابوعمارة سلمی مولاهم مقری کوفی.
 653. حمزة بن حمران بن اعین شیبانی کوفی.
 654. حمزة بن عمران بن مسلم جعفی مولاهم کوفی.
 655. حمزة بن محمد طیار کوفی.
 656. حمزة بن عطا کوفی.
 657. حمزة بن یسع قمی.
 658. حمزة بن ربعی بن عبدالله بن جارود هذلی بصری.
 659. حمزة بن یسع.
 660. یسع بن یسع.
 661. حمزة بن عبدالله غنوی کوفی.
 662. حمزة بن عبادة غفری کوفی.
 663. حمزة بن عمارة عامری کوفی.
 664. حمزة بن نصر کوفی.
 665. حمزة بن زیاد بکائی مولاهم کوفی ابوالحسن.
 666. حمزة بن عمارة جعفی مولاهم کوفی.
 667. حصین بن عبدالرحمان جعفی کوفی.
 668. حصین بن زیاد حنفی مولاهم کوفی.
 669. حصین بن مخارق ابوجنادة سلولی کوفی.
 670. حصین بن الزبال جعفی کوفی.
 671. حصین بن عامر ابوالهیثم کلبی کوفی.
 672. حصین بن حذیفة عبسی کوفی.
 673. حارث بن حصیرة ابونعمان ازدی کوفی تابعی.
 674. حارث بن ابی رسن ازدی کوفی.
 675. حارث بن عمرو جعفی.
 676. حارث بن عمر بصری ابوعمر ضعیف الحدیث.
 677. حارث بیاع الانماط کوفی.
 678. حارث بن غصین ابو وهب ثقفی کوفی.
 679. حارث بن مغیرة نصری ابوعلی بیاع الزطی.
 680. حارث بن محمد کوفی.
 681. حارث بن زیاد شیبانی کوفی ابوالعلا.
 682. حارث بن محمد بن نعمان بجلی ابوعلی کوفی.
 683. حارث بن عمران جعفری کلابی.
 684. حذیفة بن منصور مولی حسین بن زید علوی کوفی.
 685. حذیفة بن منصور خزاعی مولاهم کوفی.
 686. حذیفة بن عامر ربعی کوفی.
 687. حجاج بن ارطاة ابوارطاة نخعی کوفی.
 688. حجاج بن رفاعة کوفی خشاب.
 689. حجاج ابزاری کوفی.
 690. حجاج بن حمزة کندی مولاهم کوفی.
 691. حجاج کوفی.
 692. حجر بن عدی کندی کوفی.
 693. حجر بن زایدة حضرمی کوفی.
 694. حمید بن مثنی ابوالمعزی کوفی.
 695. حمید بن اسود ابوالاسود بصری ختن عبدالرحمان بن مهدی.
 696. حمید بن سوید کلبی کوفی.
 697. حمید بن شعیب سبیعی کوفی.
 698. حمید بن سیار کوفی.
 699. حمید ابوغسان ذهلی کوفی.
 700. حمید ضبی کوفی روی عنه ابوجمیلة.
 701. حمید بن یزید بکری کوفی.
 702. حمید بن حماد بن حوار تمیمی کوفی.
 703. حمید بن سری عبدی کوفی.
 704. حمید بن شیبان.
 705. حباب بن موسی تمیمی سعیدی.
 706. حباب بن رئاب عکلی والد زید بن حباب کوفی مولی.
 707. حباب بن یحیی کوفی.
 708. حباب بن محمد ثقفی کوفی.
 709. حباب بن حیان طائی.
 710. حیان بن معاویة قبی کوفی.
 711. حریث بن عمارة جعفی کوفی.
 712. حریث بن عمیر عبدی کوفی.
 713. حریث بن مهران کوفی.
 714. حریث بن شریح بصری.
 715. حسان بن مهران جمال کوفی.
 716. حسان بن مهران غنوی کوفی.
 717. حسان بن عبدالله جعفی کوفی.
 718. حامد بن عمیر ابوالمعتمر همدانی مولاهم کوفی.
 719. حامد بن صبیح طائی کوفی.
 720. حمران بن اعین شیبانی.
 721. حریز بن عبدالله سجستانی.
 722. حدید بن حکیم الازدی مداینی.
 723. حاتم بن اسماعیل ابواسماعیل مدنی أصله کوفی.
 724. حزم بن عبید بکری کوفی.
 725. حزم بن اسماعیل العامری کوفی.
 726. حصن کوفی روی عنه ابن ابی بکیر.
 727. حازم بن ابراهیم بجلی کوفی.
 728. حمد بن حمد سکونی.
 729. حویرث بن زیاد همدانی کوفی.
 730. حزیمة بن عمارة الجهنی مدنی.
 731. حیان بن علی العنزی.
 732. حاشد بن مهاجر العامری کوفی.
 733. حیان بن عبدالرحمان کوفی مدنی مولاهم مات سنة سبع وسبعین ومائة وهو ابن احدی وثمانین سنة یکنی ابا العلاء.
 734. حماد بن ابی طلحة بیاع السابری.
 735. حماد بن بشیر.
 736. حمید صیرفی.
 737. حماد بن بیس.
 738. حبیب بن المعلی.
 739. حماد النوا روی عنه ابن فضال.
 740. حمید بن سعدة یکنی ابا عنان روی عنه جعفر بن بشیر.
 741. حسین بن زرارة اخو الحسن.
 742. حسن بن الحسین کندی.
 743. حسن بن عطیة ابوناب دغشی اخو مالک وعلی.
 744. حسن بن زیاد عطار.
 745. حسن بن زیاد صیقل یکنی ابا الولید مولی کوفی.
 746. حسین بن عمرو بن یزید.
 747. حسن بن عمار.
 748. حسین بن بنت ابی حمزة ثمالی.
 749. حسین بن عبدالله کوفی.
 750. حسین بن حماد کوفی.
 751. حسین بن عثمان احمسی مولی کوفی.
 752. حسین بن شهاب بن عبد ربه.
 753. حسین بن موسی کوفی.
 754. حسین بن علی کلبی.
 755. حسین بن منذر أخو ابی حسان.
 756. حسین بن حبیب.
 757. حسین بن عطیة.
 758. حسین ارجانی.
 759. حسین بن مخلد بن الیاس خزاز.
 760. حسین بن ثور.
 761. حماد بن یزید عامی.
 762. حفص دهان.
 763. حفص اعرج جازری روی عنه ابن مسکان.
 764. حکم بن سعد اسدی.
 765. حکیم مؤذن بنی عبس.
 766. حسن بن هارون روی عنه ابن مسکان.
 767. حسین بن ابحر.
 768. حسین بن مصعب همدانی.
 769. حسین بن حمزة.
 770. حسین بن احمد بن ظبیان.
 771. حسن بیاع هروی.
 772. حبیب بن زید انصاری.
 773. حسان بن معلم.
 774. حبیب بن بشر.
 775. حفص بن عمرو نخعی.
 776. حفص بن سوقة.
 777. حفص بن اعور کناسی.
 778. حفص بن هیثم اعور.
 779. حفص بن قرط اعور کوفی عربی جمال.
 780. حفص بن عیسی اعور.
 781. حفص بن سالم ابوولاد حناط مولی جعفی کوفی.
 782. حفص ابوعمرو کلبی.
 783. حفص مؤذن.
 784. حفص أخو مرازم.
 785. حفص ضبی ابوعمرو کوفی.
 786. حفص بن ابیض.
 787. حکیم بن ایوب.
 788. حکیم بن مسکین مکفوف مولی ثقیف.
 789. حکیم بن حکیم ابوخلاد صیرفی.
 790. حبیب احول خثعمی کوفی.
 791. خالد بن مازن قلانسی کوفی.
 792. خالد بن یزید بن جریر بجلی کوفی.
 793. خالد بن راشد زبیدی کوفی.
 794. خالد بن اسماعیل بن ایوب مخزومی مدنی.
 795. خالد بن محمد اصم ضبی مولاهم کوفی.
 796. خالد بن عبدالرحمان ابوالهیثم عطار.
 797. خالد بن نجیح جواز کوفی.
 798. خالد بن مروان واسطی.
 799. خالد بن سعید اموی کوفی.
 800. خالد بن سعید اسدی کوفی.
 801. خالد ابواسماعیل خیاط کوفی.
 802. خالد بن نافع اشعری مولاهم کوفی.
 803. خالد بن عبدالله سراج کوفی.
 804. خالد بن عبدالله ارمنی.
 805. خالد بن سمیدع کنانی مدنی.
 806. خالد بن حجاج کوفی.
 807. خالد بن سفیان طحان کوفی یعرف بشاذان.
 808. خالد بن سفیان بن عمیر فزاری برجمی کوفی.
 809. خالد بن ابی عمرو مولی بنی اسد.
 810. خالد بن مهران بجلی کوفی.
 811. خالد بن حیان بن ابی حیة کلبی کوفی.
 812. خالد بن سری عبدی کوفی.
 813. خالد بن بکار ابوالعلا کوفی.
 814. خالد بن ابی کریمة مداینی.
 815. خالد بن سلمة ابوسلمة جهنی کوفی.
 816. خالد بن حمید رواسی کوفی.
 817. خالد بن داود اسدی مولاهم.
 818. خالد بن عامر بن عداس اسدی کوفی.
 819. خلاد بن مسلم صفار.
 820. خلاد بن زید جعفی کوفی.
 821. خلاد بن عمر بکری کوفی.
 822. خلاد سندی بزاز کوفی.
 823. خلاد بن واصل بن سلیم تیمی منقری کوفی.
 824. خلاد بن عمیر کندی مولاهم کوفی.
 825. خلاد بن ابی عمرو وابشی کوفی.
 826. خلاد بن اسود بن خلاد ابوالاسود کلبی کوفی.
 827. خلاد بن عمرو بن خالد ملائی کوفی.
 828. خلاد بن عطیة مولی غنی کیسانی کوفی.
 829. خلاد بن عامر مسلمی عبدی کوفی.
 830. خثیمة بن عبدالرحمان جعفی کوفی.
 831. خثیمة بن خدیج عبدی ابن رحیل جعفی کوفی.
 832. خثیمة بن عدی هجری کوفی.
 833. خثیمة بن رحیل بن معاویة جعفی کوفی ابوخدیج.
 834. خطاب بن مسروق کرخی.
 835. خطاب بن سلمة بجلی جریری کوفی.
 836. خطاب بن سعید حمیری.
 837. خطاب بن عبدالله همدانی اعور.
 838. خطاب عصفری کوفی.
 839. خطاب بن مسلمة کوفی.
 840. خطاب بن داود کوفی.
 841. خارجة بن مصعب خراسانی تمیمی مروزی.
 842. خارجة بن محمد بن عبدالله بن نافع جهنی مولاهم کوفی صیرفی.
 843. خضر بن عمرو کوفی.
 844. خضر بن مسلم نخعی کوفی.
 845. خضر بن عبدالله.
 846. خضر بن عمارة طائی کوفی ابوعام.
 847. خازم بن حبیب بن صهیب جعفی مولاهم کوفی.
 848. خازم بن حسین ابواسحاق خمیسی کوفی.
 849. خباب مسلمی کوفی.
 850. خباب نخعی کوفی.
 851. خلف بن حوشب کوفی.
 852. خلف بن یاسین بن عمرو کوفی، زیات.
 853. خزیمة بن ربیعة کوفی.
 854. خزیمة بن عمرو کندی مولی کوفی.
 855. خزیمة بن حازم.
 856. خضیب بن عبدالرحمان وابشی زاهد کوفی.
 857. خداش بن ابراهیم کوفی.
 858. خالد عاقولی وهو ابواسماعیل خیاط بن نافع بجلی.
 859. خالد بن زیاد قلانسی کوفی.
 860. خالد بن جریر کوفی اخو اسحاق بن جریر.
 861. خالد بن یزید، ابو خالد قماط.
 862. خالد بن ماد قلانسی.
 863. داود بن ابی عبدالله مولی حسن بن علی هاشمی کوفی.
 864. داود بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب " ع " مدنی.
 865. داود بن نصیر ابوسلیمان طائی کوفی.
 866. داود بن فرقد.
 867. داود بن ابی یزید کوفی.
 868. داود بن عیسی نخعی کوفی.
 869. داود بن ابی عوف ابوالحجاف برجمی کوفی.
 870. داود بن وارع کوفی.
 871. داود بن کثیر بن ابی خالد رقی.
 872. داود بن عبدالجبار ابوسلیمان کوفی.
 873. داود بن سعید ابوعبدالله کوفی ابزاری.
 874. داود بن عطاء مدنی.
 875. داود بن سرحان عطار.
 876. داود بن حصین کوفی.
 877. داود بن سلیمان حمار کوفی.
 878. داود بن زبرقان بصری.
 879. داود بن حرة اخو اسحق بن حرة.
 880. داود بن هیثم ازدی ابوخالد کوفی.
 881. داود بن عبدالرحمان ابوسلیمان مکی عطار.
 882. داود بن حبیب ابوغیلان کوفی.
 883. داود بن زربی کوفی.
 884. داود بن راشد کوفی ابزاری.
 885. داود بن نعمان انباری.
 886. داود بن ابی داود دجاجی کوفی.
 887. داود بن عطاء مدنی ابوسلیمان.
 888. داود بن صالح تمیمی کوفی.
 889. داود بن سلیمان ابوعمارة بکری کوفی.
 890. داود بن صالح ازدی کوفی.
 891. داود بن ابی یحیی ابوسلیمان یشکری کوفی.
 892. دینار بن عمرو مولی شیبان کوفی.
 893. دینار ابوعمرو اسدی مولاهم کوفی.
 894. دینار ابوحکیم ازدی مولاهم کوفی.
 895. دبیس بن حمید ابوعیسی ملائی کوفی.
 896. دبیس بن یونس بزاز کرابیسی کوفی.
 897. دبسم بن ابی داود کوفی روی عنه ابومریم.
 898. درست بن ابی منصور.
 899. ذریح بن یزید محاربی کوفی، ابو الولید.
 900. ربیع بن رکین بن ربیع بن عمیلة فزاری کوفی.
 901. ربیع بن سعد جعفی مولاهم کوفی خزاز.
 902. ربیع بن حبیب عبسی کوفی.
 903. ربیع بن سهل بن ربیع فزاری کوفی.
 904. ربیع بن محمد مسلی کوفی.
 905. ربیع بن ابی مدرک ابوسعید کوفی.
 906. ربیع بن زید کندی بصری.
 907. ربیع بن قاسم بجلی مولاهم کوفی.
 908. ربیع بن زیاد ضبی کوفی.
 909. ربیع بن اسحم شیبانی مولاهم کوفی.
 910. ربیع بن بدر بصری.
 911. ربیع ابوزبید کوفی.
 912. ربیع بن عبدالرحمان اسدی مولاهم کوفی.
 913. ربیع بن احمر اموی مولاهم کوفی.
 914. ربیع بن عطیة کلابی کوفی.
 915. ربیع حاجب.
 916. ربیع بن سهل فزاری کوفی.
 917. ربیع بن اسود لیثی کوفی.
 918. ربیع بن عاصم ابوحماد ازدی کوفی.
 919. ربیعة بن یزید همدانی کوفی.
 920. روح بن قاسم.
 921. روح بن عبدالرحیم بن روح کوفی.
 922. روح بن سایب یشکری مولاهم کوفی.
 923. رکین بن ربیع.
 924. رکین بن سوید کلابی جعفی مولاهم کوفی.
 925. رزین بیاع انماط کوفی.
 926. رزین بن علی ازدی کوفی.
 927. رزین بن عبد ربه کوفی.
 928. رزین کوفی.
 929. رزین ابزاری کوفی.
 930. رزین بن اسید کوفی صاحب الرمان.
 931. رزین بن عدی ازدی کوفی.
 932. رزین بن انس کلبی کوفی.
 933. ریاح بن ابی نصر سکونی کوفی مولاهم.
 934. ریاح بن اسود تمیمی مولاهم کوفی.
 935. ریاح بن عاصم تمیمی سعیدی مولاهم کوفی.
 936. رفاعة بن موسی اسدی نخاس کوفی.
 937. رفاعة بن محمد حضرمی.
 938. ربعی بن عبدالله بن جارود عبدی بصری ابونعیم.
 939. ربعی بن احمر عجلی کوفی.
 940. رزیق بن زبیر خلقانی.
 941. رزیق بن دینار ابوحماد کناسی کوفی.
 942. رزیق ابوالعباس.
 943. راشد بن سعد فزاری مولاهم کوفی ابوسلمة.
 944. راشد ابومعاد ازدی کوفی.
 945. راشد ابوالخطاب منقری مولاهم کوفی.
 946. رافع بن سلمة بن زیاد بن ابی جعد اشجعی کوفی.
 947. رافع بن اشرس همدانی کوفی.
 948. رفید مولی ابی هبیرة کوفی.
 949. رشید بن سعد مصری.
 950. رحمة بن صدقة.
 951. رقیم بن عبدالله کوفی.
 952. رحیل بن معاویة بن خدیج جعفی کوفی.
 953. رجاء بن اسود طائی.
 954. رزین بن انس کلبی.
 955. رزام بن مسلم مولی خالد بن عبدالله قسری کوفی.
 956. رومی بن زرارة بن اعین شیبانی مولاهم کوفی.
 957. رفیع مولی بنی سکون کوفی.
 958. رقیم بن عبدالرحمان ازدی ابومحمد کوفی.
 959. زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب " ع ".
 960. زید بن یونس ابواسامة ازدی مولاهم شحام کوفی.
 961. زید بن موسی جعفی کوفی.
 962. زید بن عبید ازدی غامدی مولاهم کوفی.
 963. زید بن جهم هلالی کوفی.
 964. زید بن عبد الرحمان اسدی کوفی.
 965. زید نرسی.
 966. زید زراد.
 967. زید بن عبدالله خیاط، ثقة.
 968. زید سراج کوفی.
 969. زید اسدی کوفی.
 970. زید بن سعید ازدی.
 971. زید بن جهم کوفی.
 972. زید بن سیف قیسی بکری کوفی.
 973. زید بن سوید انصاری حارثی.
 974. زید بن عطا بن سایب ثقفی کوفی.
 975. زید بن مستهل بن کمیت اسدی کوفی.
 976. زید بن عیاض کنانی کوفی.
 977. زید بن بنان تغلبی کوفی.
 978. زید بن ابی حلال مزنی کوفی.
 979. زید بن عاصم بن مهاجر ناعظی کوفی.
 980. زید بن اسلم مولی عمر بن خطاب مدنی عدوی فیه نظر.
 981. زید بن عطیة سلمی کوفی تابعی.
 982. زید بن حسن انماطی أخو ابی الدیاد.
 983. زید بن محمد بن عطا بن سایب ثقفی.
 984. زید بن صالح اسدی.
 985. زید بن حسن انماطی.
 986. زید بن بکر بن حسن کوفی.
 987. زید بن بکر سلمی.
 988. زیاد بن سوقة بجلی مولی جریر بن عبدالله ابوالحسن کوفی.
 989. زیاد بن منذر ابو جارود همدانی حارفی حوفی مولاهم کوفی تابعی.
 990. زیاد بن یحیی کوفی.
 991. زیاد بن مسلم ابوعتاب کوفی.
 992. زیاد بن عیسی ابوعبیدة حذاء کوفی.
 993. زیاد بن عبدالرحمان عنزی کوفی.
 994. زیاد بن خیثمة جعفی کوفی.
 995. زیاد بن سعد خراسانی.
 996. زیاد بن سابور واسطی ابوالحسن.
 997. زیاد بن حسن بن فرات تمیمی قزاز.
 998. زیاد بن مروان قندی انباری ابوالفضل.
 999. زیاد بن ابی حلال کوفی.
 1000. زیاد احلام مولی کوفی.
 1001. زیاد بن عیسی کوفی بیاع سابری.
 1002. زیاد محاربی کوفی.
 1003. زیاد بن سوید هلالی مولاهم کوفی.
 1004. زیاد بن عبید کناسی کوفی.
 1005. زیاد بن ابی رجاء کوفی.
 1006. زیاد الاسود کوفی، تمار.
 1007. زیاد بن عبدالرحمان هلالی مولاهم کوفی.
 1008. زیاد کوفی حناط.
 1009. زیاد بن رستم بن دوالدون ابومعاذ خزاز کوفی.
 1010. زیاد بن صدقة ابومسکین کوفی مولی قریش.
 1011. زیاد بن احمر عجلی کوفی.
 1012. زیاد بن حمیر همدانی کوفی.
 1013. زیاد بن موسی اسدی مولاهم کوفی.
 1014. زیاد بن عمارة طائی کوفی.
 1015. زیاد بن ابی اسماعیل کوفی شریک حفص اعور.
 1016. زوید فسطاطی کوفی.
 1017. زایدة بن موسی کندی کوفی.
 1018. زایدة بن عمرو همدانی ناعظی کوفی.
 1019. زواد کوفی.
 1020. زیادة بن فضالة کلبی مولاهم کوفی.
 1021. زکریا بن اسحق مکی.
 1022. زکریا بن عبدالله بن یزید نخعی صهبانی کوفی.
 1023. زکریا بن عطیة بارقی کوفی.
 1024. زکریا بن عبدالله نقاض کوفی.
 1025. زکریا بن میسرة کوفی.
 1026. زکریا بن سابور ازدی مولاهم واسطی.
 1027. زکریا بن ابراهیم حیری کوفی.
 1028. زکریا بن ابراهیم ازدی کوفی.
 1029. زکریا بن مالک جعفی کوفی.
 1030. زکریا بن ادریس قمی.
 1031. زکریا بن یحیی کلابی جعفری کوفی.
 1032. زکریا ابویحیی دعاء خیاط کوفی.
 1033. زکریا ابویحیی کوکب الدم.
 1034. زکریا بن میمون ازدی کوفی.
 1035. زکریا بن آدم قمی.
 1036. زکریا بن ابی طلحة کوفی.
 1037. زکریا بن ابراهیم.
 1038. زکار بن یحیی واسطی له کتاب.
 1039. زکریا بن سوادة ابویحیی بارقی کوفی.
 1040. زکریا بن یحیی حضرمی کوفی.
 1041. زکریا بن یحیی نهدی مولاهم کوفی.
 1042. زکریا ابویحیی موصلی.
 1043. زکار بن مالک کوفی ابوعبدالله.
 1044. زکار بن سلمة همدانی مولاهم کوفی
 1045. زهیر بن معاویة ابوخیثمة جعفی.
 1046. زهیر بن محمد خراسانی ابومنذر.
 1047. زهیر مداینی.
 1048. زرارة بن اعین شیبانی.
 1049. زرارة بن لطیفة ابوعامر حضرمی کوفی.
 1050. زحر بن نعمان اسدی ابوالخطاب مولی کوفی.
 1051. زحر بن زیاد ابوحصین اسدی کوفی.
 1052. زجر بن مالک ابوزیاد غنوی مولاهم کوفی.
 1053. زفر بن نعمان ابوالازهر عجلی کوفی.
 1054. زفر بن هذیل ابوالهذیل تمیمی عنبری کوفی.
 1055. زفر بن سوید جعفی مولاهم.
 1056. زرعة بن محمد حضرمی.
 1057. زرعة بن حمید حارثی کوفی.
 1058. زهرة بن حویة تمیمی کوفی.
 1059. زاهر بن اسود طائی ابوعمارة کوفی.
 1060. زافر بن سلیمان کوفی.
 1061. زبرقان بصری یکنی ابا محمد.
 1062. زکریا بن حسن واسطی.
 1063. زکریا بن یحیی وکان یحیی نصرانیا.
 1064. زیاد قندی.
 1065. زید خباز کان یبیع الخبز کوفی.
 1066. زیاد ابوعبیدة حذاء.
 1067. سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمان بن عوف زهری مدنی.
 1068. سعد بن صلت بجلی کوفی قاضی مولی.
 1069. سعد بن طریف تیمی حنظلی مولی کوفی.
 1070. سعد بن یزید فزاری مولاهم کوفی جعفری.
 1071. سعد بن طالب ابوغیلان شیبانی کوفی.
 1072. سعد بن یزید ابومجاهد طائی مولاهم کوفی.
 1073. سعد بن سیار کوفی.
 1074. سعد بن ابی خلف زهری مولاهم کوفی.
 1075. سعد بن حمید باهل کوفی مولی.
 1076. سعد بن زیاد اسدی کوفی.
 1077. سعد بن عمر طائی سنبسی کوفی.
 1078. سعد بن خلید عنزی کوفی.
 1079. سعد والد جعفر بن سعد اسدی.
 1080. سعد بن هاشم ارحبی همدانی کوفی.
 1081. سعید بن عبدالرحمان جمحی مکی.
 1082. سعد اسکاف وقیل سعد الخفاف.
 1083. سعد بن ظریف شاعر.
 1084. سعید بن مسلمة بن هشام بن عبدالملک بن مروان دمشقی.
 1085. سعید بن سفیان اسلمی مدنی.
 1086. سعید بن ابی هلال کوفی قدم مصر.
 1087. سعید بن عمرو جعفی کوفی.
 1088. سعید بن خیثم ابومعمر هلالی کوفی
 1089. سعید بن یسار ضبیعی مولاهم کوفی.
 1090. سعید بن عبدالرحمان اعرج سمان ویقال له ابن عبدالله له کتاب.
 1091. سعید بن قیس همدانی صائدی کوفی.
 1092. سعید بن حسن ابوعمرو عبسی.
 1093. سعید رومی مولی ابی عبدالله.
 1094. سعید بن حسان مکی.
 1095. سعید بن سالم ازدی مولاهم کوفی.
 1096. سعید بن سالم قداح مکی.
 1097. سعید بن عبدالرحمان مکی.
 1098. سعید بن فماذین مکی کوفی.
 1099. سعید بن عطارد کوفی ویقال ابن ابی عطارد.
 1100. سعید بن بیان ابوحنیفة سایق الحاج کوفی.
 1101. سعید بن عبید سمان کوفی.
 1102. سعید بن شیبان مولی اشیم کوفی.
 1103. سعید بن سنان بیاع السابری.
 1104. سعید ابوعمرو جلاب.
 1105. سعید بن نضر.
 1106. سعید بن ولید.
 1107. سعید بن هلال ثقفی کوفی.
 1108. سعید بن عبدالجبار زبیدی حمصی.
 1109. سعید بن سعید جرجانی.
 1110. سعید بن حکیم ابوزید عبسی کوفی.
 1111. سعید بن لقمان کوفی.
 1112. سعید بن عمرو بن ابی نصر سکونی مولاهم کوفی.
 1113. سعید بن غزوان اسدی کوفی.
 1114. سعید بن هلال بن جابان.
 1115. سعید بن هلال ثقفی کوفی.
 1116. سعید بن هلال بن عمرو ازدی کوفی ابوسعید.
 1117. سعید بن ابی حازم ابوحازم احمسی روی عنه ابان.
 1118. سعید بن زفر براد کوفی.
 1119. سعید بن عفیر ازدی کوفی.
 1120. سعید بن یحیی ابوعمرو بزاز قطعی کوفی.
 1121. سعید بن عبدالرحمان انصاری مدنی.
 1122. سعید بن یحیی همدانی شاکری کوفی.
 1123. سعید بن ابی خضیب بجلی.
 1124. سعید ازرق.
 1125. سعید بن ابی اسود کوفی.
 1126. سعید بن ابی حماد ازدی کوفی.
 1127. سعید بن ابی اصبغ کوفی.
 1128. سعید بن عبدالله مولی بنی هاشم کوفی.
 1129. سعید بن ابی جهم لخمی قابوسی کوفی.
 1130. سعدان بن مسلم کوفی.
 1131. سعدان مزنی کوفی.
 1132. سعدان بن واصل ازدی کوفی.
 1133. سعدان بن عمار طائی کوفی.
 1134. سعاد بن سلیمان تمیمی حمانی کوفی.
 1135. سعاد بن عمران کلبی کوفی.
 1136. سعید (بالضم) ابوعمارة مولی آل خیثم هلالی کوفی.
 1137. سلیمان بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام هاشمی مدنی.
 1138. سلیمان بن مهران ابومحمد اسدی مولاهم اعمش کوفی.
 1139. سلیمان بن سوید جعفی کوفی.
 1140. سلیمان بن سوید کلابی جعفری.
 1141. سلیمان بن بلال مدنی.
 1142. سلیمان بن خالد ابوربیع هلالی مولاهم کوفی.
 1143. سلیمان بن قرم بن سلیمان ضبی کوفی.
 1144. سلیمان بن هارون عجلی کوفی.
 1145. سلیمان بن هارون ازدی کوفی.
 1146. سلیمان دیلمی.
 1147. سلیمان بن عمرو بن عبدالله نخعی مولاهم کوفی.
 1148. سلیمان بن جعفر بصری.
 1149. سلیمان بن موسی ذیال همدانی مشعاری کوفی.
 1150. سلیمان بن عبدالله طلحی کوفی.
 1151. سلیمان بن عبدالله ابوالعلا غنوی کوفی.
 1152. سلیمان بن عبدالله ابوحامد مولی مزینة کوفی.
 1153. سلیمان بن عبدالله بکری صابغ کوفی.
 1154. سلیمان بن صالح احمری کوفی.
 1155. سلیمان بن صالح مرادی غامدی.
 1156. سلیمان بن صالح جصاص کوفی.
 1157. سلیمان بن صالح شیبانی مولاهم.
 1158. سلیمان بن عبدالرحمان ابوداود حمار کوفی.
 1159. سلیمان بن عبدالرحمان عنزی کوفی.
 1160. سلیمان عبدالرحمان ازدی بارقی مولاهم کوفی.
 1161. سلیمان بن عبدالرحمان همدانی کوفی.
 1162. سلیمان بن داود بن حصین مدنی.
 1163. سلیمان بن طریف کوفی.
 1164. سلیمان بن طالب قرشی مولاهم کوفی.
 1165. سلیمان بن هلال بن جابان کوفی.
 1166. سلیمان بن راشد کوفی.
 1167. سلیمان بن هلال کوفی.
 1168. سلیمان بن عمرو بن عبدالله بن وهب نخعی ابوداود کوفی.
 1169. سلیمان بن عمرو ازدی کوفی ابوعمارة.
 1170. سلیمان بن علی احمسی بجلی مولاهم کوفی.
 1171. سلیمان بن سلمة دالانی کوفی.
 1172. سلیمان بن مروان.
 1173. سلیمان بن وهب عجلی کوفی.
 1174. سلیمان بن نافع جملی مرادی کوفی.
 1175. سلیمان بن نصر ابوعبیدة بکری ذوهلی کوفی.
 1176. سلیمان بن متوکل غزال کناسی کوفی.
 1177. سلمان بن حوا کلابی کوفی.
 1178. سلمان بن عبید حناط کوفی.
 1179. سلمان ابوعبید همدانی کوفی.
 1180. سالم بن عبدالرحمان اشل.
 1181. سالم بن بی‌حفصة عجلی کوفی.
 1182. سالم بن مکرم ابوخدیجة جمال کوفی مولی بنی اسد.
 1183. سالم بن سلمة ابوخدیجة رواجنی کوفی مولی.
 1184. سالم بن عطیة ابوعبدالله مولی لبنی هلال کوفی.
 1185. سالم بن عبدالله ابومحمد حناط کوفی.
 1186. سالم بن عبدالله ازدی حصاص کوفی.
 1187. سالم عطار خادم ابی عبدالله علیه‌السلام.
 1188. سالم ابوحمزة بطائنی والد علی بن ابی حمزة کوفی.
 1189. سالم ابورافع مولی ابان کوفی.
 1190. سالم بن عمار صائدی همدانی کوفی.
 1191. سالم براد کوفی.
 1192. سلام بن مستنیر جعفی مولاهم کوفی.
 1193. سلام بن غانم حناط.
 1194. سلام بن سعید مخزومی مکی مولی عطا.
 1195. سلام بن ابی عمرة خراسانی.
 1196. سلام بن مسلم خثعمی کوفی.
 1197. سلام بن مسلم نحاس کوفی.
 1198. سلام ابوسلمة ازدی کوفی.
 1199. سلام حجام.
 1200. سلام بن یسار کوفی.
 1201. سلم بن شریح اشجعی کوفی.
 1202. سلم جواز کوفی.
 1203. سلم بن سلیمان مولی کندة کوفی.
 1204. سلم ابوالفضیل کوفی حناط.
 1205. سلم بن سالم بلخی.
 1206. سلم بن عبدالرحمان عجلی.
 1207. سلم ابوالفضیل خیاط روی عن عاصم بن حمید.
 1208. سالم بن سعید کوفی.
 1209. سلیم فراء کوفی.
 1210. سلیم بن عیسی حنفی مقری مولاهم کوفی.
 1211. سلیم مولی طربال کوفی.
 1212. سلمة بن کهیل بن حصین ابویحیی حضرمی کوفی تابعی.
 1213. سلمة بن محرز قلانسی کوفی.
 1214. سلمة بن صالح احمر واسطی اصله کوفی مخلط.
 1215. سلمة بن جناح کوفی.
 1216. سلمة بن زیاد مولی بنی امیة کوفی.
 1217. سلمة بن عیاش بصری.
 1218. سلمة اهثم کوفی.
 1219. سلمة بن عبدالله بن مراد مرادی کوفی.
 1220. سلمة بن سلیمان همدانی کوفی.
 1221. سلمة ابوالمستهل کوفی.
 1222. سلمة بن عبیدة تمیمی کوفی.
 1223. سلمة بن خالد کوفی.
 1224. سلمة بن عطیة غنوی کوفی.
 1225. سلمة بن مهران کوفی.
 1226. سلمة کلثم کوفی.
 1227. سلمة بن صالح بن ارتبیل کوفی.
 1228. سفیان بن سعید بن مسروق ابوعبدالله ثوری.
 1229. سفیان عیینة بن ابی عرمان هلالی مولاهم ابومحمد کوفی اقام بمکة.
 1230. سفیان بن مسط بحلی کوفی.
 1231. سفیان بن مصعب عبدی شاعر کوفی.
 1232. سفیان بن حسان همدانی کوفی.
 1233. سفیان بن خالد اسدی کوفی.
 1234. سفیان بن عمارة طائی کوفی.
 1235. سفیان بن سعید عبدی کوفی.
 1236. سفیان بن ابراهیم بن مزید ازدی جریری مولی کوفی.
 1237. سفیان بن عبدالرحمان کوفی.
 1238. سفیان بن عطیة المزنی.
 1239. سفیان بن عمارة ازدی کوفی.
 1240. سفیان بن مالک کوفی.
 1241. سفیان بن خالد ازدی معنی.
 1242. سفیان بن عبدالملک جعفی مولاهم.
 1243. سفیان بن وردان من بنی معن اسدی کوفی.
 1244. سفیان بن عطیة ثقفی کوفی.
 1245. سفیان بن ابی عمرو بارقی کوفی.
 1246. سنان بن عبدالرحمان مولی بنی هاشم کوفی.
 1247. سنان بن عطیة المرهبی همدانی کوفی.
 1248. سنان بن طریف ثوری روی عنه ابوحنیفة سائق الحاج.
 1249. سنان بن عدی طائی کوفی.
 1250. سنان بن جمیل ازدی.
 1251. سنان بن ودیعة خثعمی کوفی.
 1252. سنان والد عبدالله بن سنان.
 1253. سکن بن عمارة جعفی کوفی.
 1254. سکن جمال کوفی.
 1255. سکن بن یحیی اسدی مولاهم کوفی.
 1256. سکین بن اسحق نخعی کوفی.
 1257. سکین بن عمارة ابومحمد ثقفی رحال مولاهم کوفی.
 1258. سکین بن عبد ربه محاربی کوفی مولاهم.
 1259. سکین بن فضالة ازدی کوفی.
 1260. سکین بن عبدالعزیز نصری.
 1261. سکین بن ابی فاطمة جعفی مولاهم.
 1262. سماعة بن مهران حضرمی کوفی یکنی ابا محمد بیاع القز.
 1263. سماعة بن عبدالرحمان مزنی کوفی.
 1264. سماعة خیاط کوفی.
 1265. سری بن خالد ناجی.
 1266. سنان بن عبدالرحمان اخو مقرن کوفی.
 1267. سنان بن هارون تمیمی برجمی کوفی.
 1268. سری بن عبدالله سلمی.
 1269. سری بن عبدالله همدانی کوفی.
 1270. سری بن حیان ازدی کوفی.
 1271. سیف بن سلیمان تمار کوفی.
 1272. سیف بن مغیرة تمار کوفی.
 1273. سیف بن عبدالرحمان ابوهذیل تمیمی کوفی.
 1274. سیف بن عمارة جعفی مولاهم.
 1275. سیف بن عمیرة نخعی کوفی.
 1276. سیف بن خازن کوفی.
 1277. سیف بیاع هروی کوفی.
 1278. سهل بن شعیب مولی قریش کوفی الذی یقال له النهمی.
 1279. سهل بن صالح همدانی.
 1280. سهل بن سعید حلوانی.
 1281. سایب مولی حسین بن عبدالله کوفی.
 1282. سایب بن عمارة حضرمی کوفی.
 1283. سایب مولی.
 1284. سورة بن کلیب اسدی کوفی.
 1285. سورة بن مجاشع اسدی کوفی.
 1286. سورة بن کلیب نهدی کوفی.
 1287. سعیر بن خمس تمیمی کوفی.
 1288. سعیر ابومالک.
 1289. سوید بن سدید بن مسلمة صیرفی.
 1290. سمال بن عبدون بصری.
 1291. سعیر خلیف مدنی کوفی.
 1292. سوید بن نعمان کوفی.
 1293. سوید قلا کوفی.
 1294. سوید بن عطیة بارقی کوفی.
 1295. سوید بن عمارة عنزی کوفی.
 1296. سوید بن طلحة اسدی کوفی.
 1297. سوید بن طالب مهری جدی.
 1298. سدیر بن حکیم صیرفی کوفی یکنی ابا الفضل والد حنان.
 1299. سکرة جمال کوفی.
 1300. سحیم سندی.
 1301. سمیدع هلالی.
 1302. سوار بن مصعب همدانی کوفی.
 1303. شعیب بن خالد بجلی.
 1304. شعیب بن اعین حداد کوفی.
 1305. شعیب بن عبید همدانی مولاهم کوفی.
 1306. شعیب بن مقلاص یربوعی کوفی.
 1307. شعیب بن نافع اموی مولاهم کوفی.
 1308. شعیب بن فضالة جعفی مولاهم کوفی.
 1309. شعیب بن یعقوب عقرقوفی.
 1310. شعیب بن عمارة مرهبی همدانی مولاهم کوفی.
 1311. شعیب بن میثم تمار اسدی مولاهم کوفی.
 1312. شعیب بن راشد تمیمی انماطی کوفی.
 1313. شعیب بن عبد ربه صاحب طیالس کوفی.
 1314. شعیب بن رجاء ازدی صیرفی کوفی.
 1315. شهاب بن زید بارقی کوفی.
 1316. شهاب بن عبد ربه اسدی مولاهم صیرفی کوفی.
 1317. شهاب بن محمد زبیدی کوفی.
 1318. شباب بن معتمر عجلی.
 1319. شعبة بن حجاج ابن ورد ابوبسطام ازدی عتکی واسطی.
 1320. شرحبیل بن علا کوفی.
 1321. شرحبیل بن مدرک جعفی کوفی.
 1322. شجرة بن میمون ابی اراکة نبال وابشی مولاهم کوفی.
 1323. شدید بن عبدالرحمان ازدی کوفی.
 1324. شریس وابشی کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 1325. شریس ابوعمارة عبدی کوفی.
 1326. شعیب بن مزید اخو مفضل بن مزید.
 1327. صالح بن منصور بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب(ع).
 1328. صالح بن میثم اسدی مولاهم کوفی تابعی.
 1329. صالح بن صالح همدانی ثوری کوفی اخو حسن بن صالح بن حی.
 1330. صالح بن ابی اسود حناط لیثی مولاهم کوفی.
 1331. صالح بن عبدالله خثعمی کوفی.
 1332. صالح بن حکم نیلی.
 1333. صالح بن یزید عتکی کوفی.
 1334. صالح بن موسی طلحی کوفی.
 1335. صالح بن عبدالله احول کوفی.
 1336. صالح بن عمار جهنی.
 1337. صالح بن سهیل همدانی کوفی.
 1338. صالح بن مسلم جعفی مولاهم کوفی.
 1339. صالح ابزاری کوفی.
 1340. صالح خراسانی.
 1341. صالح بن سعد جعفی کوفی.
 1342. صالح بن موسی جورابی أحد ارکان حفظة النسب.
 1343. صالح بن سعید ابوسعید قماط کوفی.
 1344. صالح بن حیان بصری.
 1345. صباح بن یحیی ابومحمد مزنی کوفی.
 1346. صباح بن سیابة کوفی.
 1347. صباح بن محمد زعفرانی کوفی.
 1348. صباح بن موسی ساباطی.
 1349. صباح بن عمارة صیداوی اسدی مولاهم کوفی.
 1350. صباح مولی بنی هاشم.
 1351. صباح بن صبیح فزاری مولاهم.
 1352. صباح مداینی.
 1353. صباح بن عبدالحمید ازرق کوفی.
 1354. صباح حذاء کوفی.
 1355. صبیح ابوالصباح مولی بسام.
 1356. صبیح بن عمر بندی کوفی.
 1357. صبیح قرشی کوفی.
 1358. صابر مولی معاذ.
 1359. صابر روی عنه شعیب حداد.
 1360. صابر بن عبدالله هاشمی مولاهم کوفی.
 1361. صدقة بن مسلم فزاری کوفی.
 1362. صدقة بن یزید کوفی مولی.
 1363. صدقة احدب.
 1364. صدقة بن عمیر قماط کوفی.
 1365. صلت بن حجاج صیرفی کوفی.
 1366. صلت بن حر جعفی.
 1367. صفوان بن مهران جمال.
 1368. صامت بن محمد جعفی مولاهم کوفی.
 1369. صارم بن علوان جوحی.
 1370. صدیق بن عبدالله کوفی.
 1371. صمد ابومحمد.
 1372. صالح بن سهل من اهل همدان.
 1373. صالح بن عقبة بن قیس بن سمعان مولی رسول الله صلی الله علیه وآله.
 1374. ضحاک بن عمارة کوفی.
 1375. ضحاک بن اشعث.
 1376. ضحاک بن مخلد شیبانی ابوعاصم بصری.
 1377. ضحاک ابومالک حضرمی کوفی.
 1378. ضحاک بن نعمان جابری همدانی کوفی.
 1379. ضریس بن عبدالملک بن اعین شیبانی کوفی ابوعمارة واخوه علی.
 1380. ضریس وابشی کوفی.
 1381. ضریس بن عبدالواحد بن مختار کناسی کوفی.
 1382. ضابی بن عمرو سعدی اموی کوفی.
 1383. طعمة بن غیلان جعفی کوفی.
 1384. طلحة بن زید جزری قرشی.
 1385. طفیل بن مالک بن مقداد نخعی کوفی.
 1386. طلاب بن حوشب شیبانی کوفی یکنی ابا رویم.
 1387. طریف بن سنان ثوری کوفی.
 1388. طاهر مولی ابی عبدالله علیه‌السلام.
 1389. طربال بن جمیل کوفی.
 1390. طربال بن رجاء کوفی.
 1391. طالب بن عمیر حنفی کوفی.
 1392. طالب بن هارون بن عمیر نخعی ابوسالم کوفی.
 1393. ظهیر والد الحکم بن ظهیر فزاری کوفی.
 1394. ظهیر بن عمارة بارقی کوفی.
 1395. عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام ابومحمد هاشمی مدنی تابعی.
 1396. عبدالله بن قاسم جعفری.
 1397. عبدالله بن فضل هاشمی.
 1398. عبدالله بن معاویة بن عبدالله بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع).
 1399. عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام والد عبدالعظیم.
 1400. عبدالله بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 1401. عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 1402. عبدالله بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب(ع).
 1403. عبدالله بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع) هاشمی.
 1404. عبدالله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن حسنی.
 1405. عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس ابوجعفر منصور.
 1406. عبدالله بن اسحق جعفری هاشمی مدنی.
 1407. عبدالله بن محمد بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام.
 1408. عبدالله بن جعفر جعفری مدنی.
 1409. عبدالله بن ابی یعفور مولاهم کوفی واسم ابی یعفور واقد أو وقدان.
 1410. عبدالله بن جعفر مخزومی مدنی.
 1411. عبدالله بن مالک نخعی کوفی.
 1412. عبدالله بن محمد بن عبدالله بن ابی فروة قرشی اموی مولاهم مدنی.
 1413. عبدالله بشیر کوفی.
 1414. عبدالله بن ولید عجلی کوفی.
 1415. عبدالله بن سیابة کوفی.
 1416. عبدالله بن زیاد نخعی کوفی.
 1417. عبدالله بن میسرة کوفی.
 1418. عبدالله بن عمر الذی حدث عنه هشام بن حارث.
 1419. عبدالله بن محمد ابوبکر حضرمی کوفی.
 1420. عبدالله بن صبیح بکری کوفی.
 1421. عبدالله بن بکیر بن اعین شیبانی.
 1422. عبدالله بن عبدالرحمان انصاری مدنی ابوطوالة تابعی.
 1423. عبدالله بن عطا مطلبی مولاهم مکی.
 1424. عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری مدنی.
 1425. عبدالله بن عبدالله انباری.
 1426. عبدالله بن عون همدانی شبامی کوفی.
 1427. عبدالله بن عبید فراء کوفی.
 1428. عبدالله بن هلال بن جابان اسدی مولاهم کوفی.
 1429. عبدالله بن واقد لحام کوفی واخوه
 1430. حسن بن واقد.
 1431. عبدالله بن رباط بجلی کوفی واخوه
 1432. یونس بن رباط بجلی کوفی.
 1433. عبدالله بن خراش بصری.
 1434. عبدالله بن زیاد حنفی مولاهم کوفی.
 1435. عبدالله بن عبدالرحمان ابوعتیبة اسدی کوفی.
 1436. عبدالله بن میمون قداح مکی.
 1437. عبدالله بن بکیر مرادی کوفی.
 1438. عبدالله بن سنان کوفی.
 1439. عبدالله بن نجیح.
 1440. عبدالله بن محمد جعفی.
 1441. عبدالله بن زیاد بن سمعان مولی ام سلمة مکی.
 1442. عبدالله بن محمد رجانی.
 1443. عبدالله بن ابان کوفی.
 1444. عبدالله بن مالک نخعی کوفی.
 1445. عبدالله بن عطاء مکی.
 1446. عبدالله بن عیسی خثعمی کوفی.
 1447. عبدالله بن ابراهیم کوفی.
 1448. عبدالله بن ایوب اسدی مولاهم کوفی.
 1449. عبدالله بن امیة کوفی.
 1450. عبدالله بن جندب بجلی عربی.
 1451. عبدالله بن عبدالله انباری.
 1452. عبدالله بن عبید الله بن اوفر بن ابی عامرة.
 1453. عبدالله بن طلحة نهدی.
 1454. عبدالله بن بکیر بن اعین شیبانی اصبحی ابواویس مدنی.
 1455. عبدالله بن ادریس اودی کوفی.
 1456. عبدالله بن مرحوم کوفی.
 1457. عبدالله بن یزید فزاری کوفی.
 1458. عبدالله بن یزید بکری کوفی.
 1459. عبدالله بن سلام کوفی ابوخدیجة.
 1460. عبدالله بن مسلم بن کیسان ملائی ضبی مولاهم کوفی.
 1461. عبدالله بن مسلم نجار کوفی.
 1462. عبدالله بن مسلم راسبی بصری.
 1463. عبدالله بن سلام کوفی.
 1464. عبدالله بن سعید وابشی ابومحمد کوفی.
 1465. عبدالله بن عاجز کوفی.
 1466. عبدالله بن بکار همدانی مولاهم.
 1467. عبدالله بن حسین بن ابی یزید همدانی مشاعری مولاهم کوفی.
 1468. عبدالله بن عبید نخعی کوفی.
 1469. عبدالله بن شاذان زبالی.
 1470. عبدالله واصل بن سلیم تمیمی منقری کوفی.
 1471. عبدالله بن اسود ثقفی مولی آل عمرو بن هلال کوفی.
 1472. عبدالله بن ازهر عامری مولی بنی عقیل کوفی.
 1473. عبدالله بن راشد کوفی.
 1474. عبدالله بن اسد کوفی.
 1475. عبدالله بن ابی کثیر یربوعی کوفی.
 1476. عبدالله بن عامر قیسی عوفی کوفی.
 1477. عبدالله بن حرب جوزی.
 1478. عبدالله بن اسید قرشی اخنسی کوفی.
 1479. عبدالله بن غالب اسدی.
 1480. عبدالله بن سایر واسطی، زیات.
 1481. عبدالله بن عبید عاتکی کوفی.
 1482. عبدالله بن معاویة بن ابی مورد هاشمی مدنی.
 1483. عبدالله بن دکین کوفی ابوعمرو.
 1484. عبدالله بن سالم.
 1485. عبدالله بن ولید بن جمیع قرشی زهری کوفی.
 1486. عبدالله بن اجلح کوفی.
 1487. عبدالله بن شبرمة کوفی بجلی، فقیه.
 1488. عبدالله بن زبیر والد ابی احمد زبیری.
 1489. عبدالله بن داود خریبی.
 1490. عبدالله بن نجیح.
 1491. عبدالله بن حسن صیرفی کوفی.
 1492. عبدالله بن جعفر بن نجیح مدنی.
 1493. عبدالله بن رجا مکی.
 1494. عبدالله بن حسن شیبانی اخو محمد بن حسن فقیه.
 1495. عبدالله بن ابی میمونة کوفی.
 1496. عبدالله بن ابی محمد بصری.
 1497. عبدالله بن حسان بن جمیع کوفی مدنی.
 1498. عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 1499. عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب قرشی عدوی تابعی مدنی.
 1500. عبید الله بن علی بن ابی شعبة حلبی.
 1501. عبید الله بن ولید وصافی کوفی.
 1502. عبید الله بن زیاد ابوعبدالرحمان هراء همدانی کوفی.
 1503. عبید الله بن زیاد ثقفی کوفی.
 1504. عبید الله عرزمی کوفی.
 1505. عبید الله بن صالح خثعمی کوفی ابوحجاج.
 1506. عبید الله بن عبدالله بن عریان بن هیثم نخعی کوفی.
 1507. عبید الله بن موسی بن موسی بن ابی مختار عبسی کوفی.
 1508. عبید الله بن عدی کندی کوفی.
 1509. عبید الله بن عرزمی کوفی.
 1510. عبدالرحمان بن عبدالعزیز انصاری امامی مدنی من ولد ابی امامة ابن سهل بن حنیف.
 1511. عبدالرحمان بن نصر بن عبدالرحمان بارقی کوفی.
 1512. عبدالرحمان بن حمید کلابی رواسی کوفی.
 1513. عبدالرحمان بن اسود ابوعمر یشکری کوفی.
 1514. عبدالرحمان بن ابی موال مدنی مولی بنی هاشم.
 1515. عبدالرحمان بن جریش جعفری کلابی.
 1516. عبدالرحمان بن سیابة کوفی بجلی بزاز مولی.
 1517. عبدالرحمان بن ناصح جعفی ابوالعلا.
 1518. عبدالرحمان بن بکیر کوفی.
 1519. عبدالرحمان بن نصر بن عبدالرحمان ابومحمد بارقی کوفی.
 1520. عبدالرحمان بن ابی الحسین.
 1521. عبدالرحمان عطار مکی.
 1522. عبدالرحمان بن حجاج بجلی.
 1523. عبدالرحمان بن ابی عبدالله بصری مولی بنی شیبان واصله کوفی.
 1524. عبدالرحمان بن اعین مولی بنی شیبان کوفی یکنی ابا محمد بقی بعد ابی عبدالله علیه‌السلام.
 1525. عبدالرحمان بن منذر عبدی کوفی.
 1526. عبدالرحمان بن عبید مزنی کوفی.
 1527. عبدالرحمان بن عبید اسدی کوفی.
 1528. عبدالرحمان بن ولاد جعفی مولاهم کوفی.
 1529. عبدالرحمان بن عمرو اوزاعی، فقیه.
 1530. عبدالرحمان بن وردان نخعی مولی کوفی.
 1531. عبدالرحمان بن یسع ازدی عامری کوفی ابومعمر.
 1532. عبدالرحمان بن عثمان ابویحیی بکروانی بصری.
 1533. عبدالرحمان بن بشیر تغلبی کوفی مولاهم.
 1534. عبدالرحمان بن زید بن اسلم تنوخی مدنی.
 1535. عبدالرحمان بن ابی زید جرشی مولی کوفی.
 1536. عبدالرحمان بن ابی القطان خیاط.
 1537. عبدالرحمان بن کثیر قرشی کوفی.
 1538. عبدالرحمان بن محمد بن عبید الله فزاری عرزمی.
 1539. عبدالرحمان بن هلقام ابومحمد عجلی، ضعیف.
 1540. عبدالرحمان بن سوید کلبی کوفی.
 1541. عبدالرحمان ابی عمارة طحان همدانی مولی کوفی.
 1542. عبدالرحمان بن احمر عجلی کوفی.
 1543. عبدالرحمان بن زیاد قصیر صیقل.
 1544. عبدالرحمان بن ابی صیرفی مرادی کوفی مولی.
 1545. عبدالرحمان بن مسلم ازدی کوفی.
 1546. عبدالرحیم بن نصر بن عبدالرحمان بارقی کوفی.
 1547. عبدالرحیم بن سلیمان مرادی کوفی.
 1548. عبدالرحیم بن روج قصیر اسدی کوفی.
 1549. عبدالرحیم بن مسلم بجلی جریری کوفی.
 1550. عبدالسلام بن حفص مزنی کوفی.
 1551. عبدالسلام بن حرب نهدی مولی کوفی.
 1552. عبدالسلام بن مستنیر بن یزید ابوکثیر سلمی.
 1553. عبدالسلام حلال کوفی.
 1554. عبدالسلام بن راشد جعفی مولی کوفی.
 1555. عبدالسلام بن نعیم کوفی.
 1556. عبدالسلام بن وضاح کلبی کوفی.
 1557. عبدالسلام بن کثیر کوفی.
 1558. عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح.
 1559. عبدالملک بن ابی سلیمان واسم ابی سلیمان میسرة فزاری مولاهم تابعی.
 1560. عبدالملک بن اعین شیبانی کوفی تابعی.
 1561. عبدالملک بن ثمامة نخعی صیرفی مولاهم کوفی.
 1562. عبدالملک بن الحسین ابومالک نخعی کوفی.
 1563. عبدالملک ابوسنان عبدی بصری.
 1564. عبدالملک بن عطا کوفی.
 1565. عبدالملک بن عتبة هاشمی لهبی مکی.
 1566. عبدالملک بن عتبة صیرفی کوفی روی عن ابی الحسن علیه‌السلام ایضا له کتاب.
 1567. عبدالملک بن خالد کوفی.
 1568. عبدالملک بن میسرة کندی مولاهم کوفی ابوالجراح.
 1569. عبدالملک بن عبدالله قمی.
 1570. عبدالملک بن مختار بن منیخ ثقفی کوفی.
 1571. عبدالملک بن عیسی مدنی.
 1572. عبدالملک بن الوضاح عنزی کوفی.
 1573. عبدالملک بن یحیی قرشی کوفی.
 1574. عبدالملک عبدالله کوفی منقری.
 1575. عبدالملک بن مهران شامی.
 1576. عبدالکریم بن عتبة قرشی هبی.
 1577. عبدالکریم بن عمرو خثعمی کوفی.
 1578. عبدالکریم بن هلال جعفی مولاهم خزاز کوفی
 1579. عبدالکریم بن سعد ابوالعلاء جعفی.
 1580. عبدالکریم بن حسان نبطی.
 1581. عبدالکریم بن حماد کوفی.
 1582. عبدالکریم بن عبدالرحمان بجلی بزاز کوفی.
 1583. عبدالعزیز بن مطلب مخزومی مدنی.
 1584. عبدالعزیز بن ابی سلمة ماجشون مدنی، ثقة عند العامة.
 1585. عبدالعزیز بن ابی خازن، سلمة بن دینار مدنی.
 1586. عبدالعزیز بن عبدالصمد ابوعبدالصمد قمی.
 1587. عبدالعزیز بن محمد اندراوردی مدنی.
 1588. عبدالعزیز بن عبدالله عبدی مولاهم خزاز کوفی.
 1589. عبدالعزیز بن اموی مرادی صیرفی کوفی.
 1590. عبدالعزیز بن نافع اموی مولاهم کوفی.
 1591. عبدالعزیز بن ابی ذیب مدنی هو عبدالعزیز بن عمران.
 1592. عبدالعزیز بن سلیمان کنانی مدنی.
 1593. عبدالعزیز بن فضالة کلبی کوفی.
 1594. عبدالعزیز مولی.
 1595. عبدالحمید بن ابی جعفر فرا فزاری مولاهم کوفی.
 1596. عبدالحمید بن عبد الحکیم کوفی.
 1597. عبدالحمید کندی کوفی.
 1598. عبدالحمید بن عواض طائی کسائی کوفی.
 1599. عبدالحمید بن ابی دیلم نبالی کوفی.
 1600. عبدالحمید بن ابی علاء ازدی سمین کوفی.
 1601. عبدالحمید بن بکیر بن اعین شیبانی مولاهم کوفی.
 1602. عبدالحمید بن جابر ازدی کوفی.
 1603. عبدالحمید بن فرقد اسدی کوفی مولی.
 1604. عبدالحمید بن سعد کوفی مولی.
 1605. عبدالحمید بن معلی کوفی.
 1606. عبدالحمید بن مسلم ازدی کوفی.
 1607. عبدالحمید بن ابی علاء ازدی خفاف کوفی.
 1608. عبدالحمید بن زیاد کوفی.
 1609. عبدالحمید بیاع الزطی.
 1610. عبدالحمید واسطی.
 1611. عبدالحمید اصطخری.
 1612. عبدالحمید عطار کوفی.
 1613. عبدالخالق بن حبیب صیرفی اخو هشیم بن حبیب صیرفی کوفی.
 1614. عبدالخالق بن عبد ربه صیرفی.
 1615. عبدالخالق صیقل کوفی.
 1616. عبدالخالق بن عواض.
 1617. عبدالخالق بن محمد بنانی کوفی.
 1618. عبدالخالق بن دینار خزاعی مولاهم کوفی.
 1619. عبدالمؤمن بن قاسم بن قیس بن قیس بن فهد کوفی ابو عبدالله انصاری.
 1620. عبدالمؤمن بن عبدالله بن خالد عبسی کوفی.
 1621. عبدالمؤمن بن سلمة کنانی کوفی.
 1622. عبدالمؤمن بن سلامة کناسی کوفی مولی بنی فزارة.
 1623. عبدالغفار بن قاسم بن قیس بن قیس بن فهد انصاری ابومریم کوفی.
 1624. عبدالغفار بن حبیب جازی.
 1625. عبدالصمد بن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب.
 1626. عبدالصمد بن بشیر عرامی کوفی.
 1627. عبدالصمد بن مدار صیرفی کوفی.
 1628. عبدالصمد بن هلال جعفی مولاهم خزاز بزکندی کوفی.
 1629. عبدالصمد بن صباح همدانی مولاهم کوفی.
 1630. عبدالصمد بن عبدالله جهنی کوفی.
 1631. عبدالاعلی بن یزید جهنی کوفی.
 1632. عبدالاعلی بن زید ابوشاکر عبدی کوفی.
 1633. عبدالاعلی مولی آل سام کوفی.
 1634. عبدالاعلی بن محمد بصری.
 1635. عبدالاعلی بن اعین عجلی مولاهم کوفی.
 1636. عبدالاعلی بن کثیر بصری کوفی ابوعامر.
 1637. عبدالاعلی بن وضاح ازدی کوفی.
 1638. عبدالواحد بن مختار انصاری کوفی.
 1639. عبدالواحد بن سلمة عبدی کوفی.
 1640. عبدالواحد بن عاصم قینانی بجلی مولاهم کوفی.
 1641. عبدالواحد بن صباح نهمی کوفی.
 1642. عبدالوهاب بن محمد مدنی کوفی.
 1643. عبدالوهاب بن عبدالمجید ثقفی بصری.
 1644. عبدالوهاب بن بکیر نخعی مولاهم کوفی.
 1645. عبدالوهاب قمی.
 1646. عبدالوهاب بن صباح طنافسی کوفی.
 1647. عبدالقاهر بن محمد بن قیس اسدی کوفی.
 1648. عبدالقاهر الذی روی عن جابر.
 1649. عبدالجبار بن عباس همدانی شبامی.
 1650. عبدالجبار بن مسلم عبدی کوفی.
 1651. عبدالنور بن عبدالاعلی فزاری.
 1652. عبدالنور بن عبدالله بن سنان اسدی کوفی دخل البصرة لم یعرفه علی بن الحسن.
 1653. عبدربه بن ابی میمون بن یسار اسدی مولاهم کوفی والد شهاب.
 1654. عبدالمجید بن عبدالعزیز بن ابی راود.
 1655. عبدالغنی بن عبد ربه.
 1656. عبدالغنی بن موسی لیثی کوفی.
 1657. عبدالسمیع بن سالم مزنی.
 1658. عبدالسمیع بن واصل ازدی.
 1659. عبدالرزاق بن ابراهیم خراسانی.
 1660. عبید بن محمد بن قیس کوفی بجلی ابومحمد.
 1661. عبید بن عبدالملک اسدی کوفی.
 1662. عبید بن زرارة بن اعین شیبانی مولی کوفی.
 1663. عبید بن سالم بن ابی حفصة عجلی مولی کوفی.
 1664. عبید بن امی بن ربیعة مرادی مولاهم کوفی صیرفی ابومحمد.
 1665. عبید بن صالح کوفی.
 1666. عبید بن حسان صیدلانی کوفی.
 1667. عبید بن عبدالله بن عیسی بن عبدالرحمان بن ابی لیلی انصاری قاضی کوفی.
 1668. عبید بن عبدالرحمان ابومحمد مرهبی کوفی.
 1669. عبید بن عطیة سلمی مولاهم خیاط کوفی.
 1670. عبید بن سلیمان مزنی کوفی.
 1671. عبید بن سلیمان کناسی خیاط کوفی.
 1672. عبید بن عبدالله بن بشر خثعمی کوفی، وقال بعضهم عبیدة بن مهاجر بجلی کوفی.
 1673. عباد بن صهیب مازنی کلیبی بصری.
 1674. عباد بن عمیر کاهلی ثقفی شیخ قدیم.
 1675. عباد بن موهب کوفی.
 1676. عباد بن ربیع بجلی کوفی.
 1677. عباد بن سالم.
 1678. عباد بن عمران تغلبی کوفی.
 1679. عباد بن عمران انصاری مولاهم کوفی.
 1680. عباد بن زیاد کلبی کوفی.
 1681. عبد ربه غزلی کوفی روی عنه ابن جبلة.
 1682. علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع) مدنی.
 1683. علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع) مدنی.
 1684. علی بن محمد بن علی بن حسین علیه‌السلام.
 1685. علی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 1686. علی بن عبید الله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام ابوالحسن مدنی.
 1687. علی بن صالح ابوالحسن همدانی ثوری کوفی.
 1688. علی بن ابی مغیرة حسان زبیدی.
 1689. علی بن هاشم برید ابوالحسن زبیدی خزاز مولاهم کوفی.
 1690. علی بن صالح مکی.
 1691. علی بن حنظلة عجلی کوفی.
 1692. علی بن عبدالملک بن اعین شیبانی.
 1693. علی بن نعمان جعفی.
 1694. علی بن عبدالعزیز فزاری وهو ابن غراب.
 1695. علی بن عامر خفاف کوفی.
 1696. علی بن عفاف کوفی.
 1697. علی بن ابی علی شامی.
 1698. علی بن عقبة اسدی مولاهم کوفی.
 1699. علی بن عبدالعزیز مزنی حناط کوفی.
 1700. علی بن فضل.
 1701. علی بن سری کرخی.
 1702. علی بن محمد حناط کوفی.
 1703. علی بن بکیر بن عبدالله کوفی.
 1704. علی بن عبدالرحمان ازدی کوفی مولی انصار.
 1705. علی بن میسرة بن عبدالله نخعی مولاهم کوفی.
 1706. علی بن عبدالله الجرمی کوفی.
 1707. علی بن ابی حمزة بطائنی مولی انصار کوفی.
 1708. علی بن بجیل.
 1709. علی بن عبید الله بن غالب اسدی کوفی عربی.
 1710. علی بن عیسی جلاب یکنی ابا سهل.
 1711. علی بن رئاب طحان سعدی.
 1712. علی بن عطیة سلمی مولاهم حناط کوفی.
 1713. علی بن عبدالعزیز کوفی.
 1714. علی بن عبدالرحمان خزاز کوفی.
 1715. علی بن یونس بن عبدالرحمان جعفی کوفی.
 1716. علی بن سعید بصری.
 1717. علی بن غالب ابی هذیل بن هذیل شاعر کوفی.
 1718. علی بن مقعد کوفی.
 1719. علی بن عبدالعزیز اموی کوفی.
 1720. علی بن مبشر بن حکم کوفی.
 1721. علی بن ابی علی لهبی مدنی.
 1722. علی بن میمون ابوالاکراد صایغ کوفی.
 1723. علی بن سری عبدی کوفی.
 1724. علی بن زیاد نواری جعفی کوفی.
 1725. علی احمسی کوفی.
 1726. علی بن نعیم صحاف کوفی.
 1727. علی بن یزید احیسی کوفی مولی.
 1728. علی بن یزید حناط کوفی.
 1729. علی بن حیان صیرفی.
 1730. علی بن حنان بن موسی جعفری بیاع الزطی کوفی.
 1731. علی بن سوید حضرمی کوفی.
 1732. علی بن حسن عبدی کوفی.
 1733. علی بن اسود کوفی.
 1734. علی بن عمر همدانی کوفی.
 1735. علی بن داود کوفی.
 1736. علی بن عمارة بکری کوفی.
 1737. علی بن سوادة همدانی کوفی.
 1738. علی بن عامر نخعی مولاهم کوفی.
 1739. علی بن حماد منقری کوفی.
 1740. علی بن سعدان کوفی.
 1741. علی بن زبال همدانی مشرفی کوفی.
 1742. علی بن سالم کوفی.
 1743. علی بن عوف ازدی کوفی.
 1744. علی بن عامر خفاف کوفی.
 1745. علاء بن سیابة کوفی مولی.
 1746. علاء بن مسیب بن رافع کاهلی کوفی.
 1747. علاء بن اسدی بن عمارة اسود کوفی.
 1748. علاء بن کامل بن علا تمار کوفی.
 1749. علاء بن فضیل بن یسار نهدی (ابنه قاسم بن علاء)
 1750. علاء بن رزین قلا مولی ثقیف کوفی.
 1751. علاء بن سوید فزاری کوفی.
 1752. علاء بن اسود بن عمارة اسدی کوفی.
 1753. علاء بن ابی علا کوفی.
 1754. علاء بن مهاجر جعفی کوفی.
 1755. علاء بن عاصم اسدی کوفی ابوحماد.
 1756. علاء بن حسن کوفی.
 1757. علاء بن عمارة طائی کوفی.
 1758. علاء بن مجاهد بن علا.
 1759. علاء حذیفة همدانی مرهبی کوفی.
 1760. علاء بن یزید قرشی کوفی.
 1761. عباس بن عبدالله بن معبد بن عباس بن عبدالمطلب هاشمی مدنی
 1762. عباس بن عتبة لهبی کندی.
 1763. عباس بن عمیر.
 1764. عباس بن عوف عبدی بصری.
 1765. عباس بن عایذ کوفی مولی همدان.
 1766. عباس بن عطیة عامری کوفی.
 1767. عباس بن عبدالرحمان صابغ کوفی.
 1768. عباس بن یحیی جعفری مدنی.
 1769. عباس بن زید مولی جعفر بن محمد علیه‌السلام.
 1770. عمرو بن عبدالله بن علی ابواسحق همدانی سبیعی کوفی تابعی.
 1771. عمرو بن دینار مولی ابن بازان مکی تابعی.
 1772. عمرو بن دینار کوفی.
 1773. عمرو بن قیس ابوعبدالله ملائی کوفی.
 1774. عمرو بن علی عنزی کوفی یعرف بمندل بن علی.
 1775. عمرو بن ابی مقدام ثابت بن هرمز عجلی مولاهم کوفی تابعی.
 1776. عمرو بن اشعث تمیمی مولاهم کوفی
 1777. عمرو بن ابرهیم ازدی کوفی.
 1778. عمرو بن الیاس کوفی.
 1779. عمرو بن عمران ابوالاسود نهدی کوفی تابعی.
 1780. عمرو بن عطاء بن وسیلة کوفی.
 1781. عمرو بن عثمان جهنی کوفی.
 1782. عمرو بن یحیی بن زکریا کوفی.
 1783. عمرو بن سعید بن هلال ثقفی کوفی.
 1784. عمرو بن مروان یشکری مولاهم کوفی خزاز.
 1785. عمرو بن قاسم بن حبیب ابوعلی تمار کوفی.
 1786. عمرو بن حریث اشجعی کوفی.
 1787. عمرو بن حریث صیرفی کوفی اسدی.
 1788. عمرو بن حریث ابوخلاد کوفی.
 1789. عمرو بن خلیفة نهدی مولاهم الزیات کوفی.
 1790. عمرو بن قاسم مجاشعی کوفی.
 1791. عمرو بن عبد حکم مسلی کوفی.
 1792. عمرو بن قاسم نجاشی.
 1793. عمرو بن غیاث ابوالاسود حضرمی کوفی.
 1794. عمرو بن هشام طائی کوفی.
 1795. عمرو بن براء بارقی کوفی.
 1796. عمرو بن خلید بارقی کوفی.
 1797. عمرو بن خالد افرق حناط کوفی.
 1798. عمرو بن عنصری.
 1799. عمرو بن یحیی بن زاذان نخعی مولاهم کوفی.
 1800. عمرو بن خالد اسدی مولاهم اعشی کوفی.
 1801. عمرو بن عمر جعفی مولاهم کوفی.
 1802. عمرو بن جنادة.
 1803. عمرو بن نهیک نخعی کوفی.
 1804. عمرو بن سیف ازدی.
 1805. عمرو بن عامر نخعی کوفی.
 1806. عمرو بن عطیة بارقی کوفی.
 1807. عمرو بن ابی نصر سکونی مولاهم.
 1808. عمرو بن عبید بصری ابومروان هو ابن باب.
 1809. عمرو بن عبید انباری.
 1810. عمرو بن نجران کوفی.
 1811. عمرو بن فضالة ازدی کوفی.
 1812. عمرو بن شمر بن یزید ابوعبدالله جعفی کوفی.
 1813. عمرو بن عبید الله الازرق.
 1814. عمرو بن مرزوق مولی عمرو کرابیسی.
 1815. عمرو بن سوادة طائی نبهانی کوفی یکنی ابا الاسود.
 1816. عمرو بن جریر بجلی کوفی.
 1817. عمرو فرقد همدانی کوفی.
 1818. عمرو بن حماد بن موسی کندی کوفی.
 1819. عمرو بن خلف قرشی مولاهم واسطی.
 1820. عمرو بن حسان ازدی، ثقة.
 1821. عمرو بن جمیع ابوعثمان ازدی بصری قاضی ری، ضعیف الحدیث.
 1822. عمرو بن غانم ابواسماعیل حناط کوفی.
 1823. عمرو بن عثمان جابری همدانی.
 1824. عمرو بن مغیث ابومغیث بجلی کوفی.
 1825. عمرو بن اشعر جعفی کوفی.
 1826. عمرو بن یحیی بن سالم کوفی.
 1827. عمرو بن عمیر بن محجر حنفی کوفی.
 1828. عمرو بن سعد کوفی.
 1829. عمار بن خباب ابومعاویة بجلی دهنی کوفی.
 1830. عمار بن رزیق ضبی کوفی.
 1831. عمار بن موسی ابوالیقظان ساباطی.
 1832. عمار بن ابی الاحوص ابوالیقطان بکری کوفی.
 1833. عمار ابوعاصم بجلی.
 1834. عمار بن سوید کوفی.
 1835. عمار بن عاصم همدانی کوفی.
 1836. عمار بن عاصم ضبی کوفی.
 1837. عمار بن جذاعة ازدی کوفی.
 1838. عمار بن یسع کوفی ابوالحکم.
 1839. عمار بن ولاد حنفی کوفی.
 1840. عمار بن مروان یشکری مولاهم خزاز کوفی.
 1841. عمار بن عبدالحمید ابوعاصم سجستانی.
 1842. عمار بن ابی عایشة منقری کوفی مولی.
 1843. عمار بن ابی قاسم بجلی کوفی.
 1844. عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع) مدنی تابعی.
 1845. عمر بن یزید بیاع سابری کوفی.
 1846. عمر بن حنظلة عجلی بکری کوفی.
 1847. عمر بن سعید بن مسروق ابوحفص ثوری کوفی ابن أخی سفیان.
 1848. عمر بن مزید جعفی کوفی.
 1849. عمر بن حبیب مکی.
 1850. عمر بن ابی زیاد کوفی.
 1851. عمر بن عبید الله.
 1852. عمر بن یزید ثقفی مولاهم بزاز کوفی.
 1853. عمر بن یزید صیقل کوفی.
 1854. عمر بن ابی شعبة حلبی.
 1855. عمر بن شبیب بن عمر مسلی.
 1856. عمر بن ابی سلیمان صائغ فزاری مولاهم کوفی.
 1857. عمر بن عطا بن وشیکة کوفی.
 1858. عمر بن اسماعیل جعفی کوفی.
 1859. عمر ابوحفص رمانی کوفی.
 1860. عمر بن ابی عثمان کوفی.
 1861. عمر بن معروف عبسی کوفی.
 1862. عمر بن شجرة کندی کوفی.
 1863. عمر بن مسلم الهرا کوفی.
 1864. عمر بن ریاح زهری قلا مولی.
 1865. عمر بن ابان کلبی مولی ابوحفص کوفی.
 1866. عمر بن حطیم عجلی کوفی.
 1867. عمر بن مسلم قشری مولاهم کوفی.
 1868. عمر بن ابی شعبة حلبی تیملی کوفی.
 1869. عمر بن ربیع ابواحمد بصری.
 1870. عمر بن عطاف جعفی کوفی.
 1871. عمر بن یحیی زاذان مولی.
 1872. عمر بن سالم بزاز صاحب سابری کوفی.
 1873. عمر بن برآء کوفی مولی.
 1874. عمر بن عکرمة کوفی.
 1875. عمر بن جبیر کوفی.
 1876. عمر بن عیسی صیرفی مولی
 1877. عذافر بن عیسی صیرفی.
 1878. عمر بن اذینة.
 1879. عمر بن ابی زیاد ابزاری کوفی.
 1880. عمر بن شداد بن محمد کوفی.
 1881. عمر بن محمد بن شداد ازدی.
 1882. عمر بن هارون بلخی ابوحفص قدم کوفة.
 1883. عمر بن عنکثة ابوحفص خزاز اسدی کوفی.
 1884. عمر بن ابی نصر سکونی مولی.
 1885. عمر بن خلیفة خثعمی کوفی.
 1886. عمر بن خلیفة نمیری کوفی.
 1887. عمر بن زیاد خزاعی کوفی.
 1888. عمر ابوحفص قزاز کوفی.
 1889. عمر بن مدرک طائی کوفی.
 1890. عمر مدرک نخعی مولاهم کوفی.
 1891. عمر بن معمر کوفی.
 1892. عمر بن عاصم کوفی.
 1893. عمر بن عاصم ازدی بصری ابوالولید.
 1894. عمر بن مسلم صایغ کوفی.
 1895. عمر بن حفص ابوحفص بیاع اللؤلؤ کوفی.
 1896. عمر بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر بن خطاب قرشی عدوی.
 1897. عمر بن شداد ازدی کوفی.
 1898. عمر بن زائدة اسدی کوفی.
 1899. عمر بن راشد ابوحفص صایغ.
 1900. عمر بن عبدالله ازدی کوفی ابوصفوان.
 1901. عمر بن خطاب بن هیثم کوفی.
 1902. عمر بن قیس مکی اخو ابی حمید بن قیس یعرف بسندل.
 1903. عمر ختن یحیی بن زکریا کوفی.
 1904. عمر بن مسکین بن عبدالله عدوی حنظلی کوفی.
 1905. عمر بن اسود بکری کوفی.
 1906. عمر بن حسان طائی کوفی.
 1907. عمر بن زاهر همدانی مولی کوفی.
 1908. عمر بن نهیک کوفی.
 1909. عمر والد یحیی بن عمر کوفی.
 1910. عمر بن خلید کوفی.
 1911. عامر بن سبط تمیمی خزامی کوفی تابعی.
 1912. عامر بن عبدالله بن جذاعة ازدی عربی کوفی.
 1913. عامر بن یزید.
 1914. عامر بن عمیر.
 1915. عامر بن حیمد حضرمی کوفی.
 1916. عامر بن سلمة بکری کوفی.
 1917. عمارة بن سوید جوخی.
 1918. عمارة بن مدرک قرشی مولاهم کوفی.
 1919. عمارة بن سری ازدی غامدی کوفی ابوعایذ.
 1920. عمارة بن ذکوان کلابی جعفری بزاز ابوالعلاء کوفی.
 1921. عمیر بن عمران همدانی مولاهم کوفی.
 1922. عمیر بن عمار جعفی کوفی.
 1923. عمیر بن سوید عبدی کوفی.
 1924. عمیر بن صالح خثعمی کوفی.
 1925. عمیر بن حرث طائی کوفی.
 1926. عمران بن میثم اسدی کوفی.
 1927. عمران بن یعقوب بارقی کوفی.
 1928. عمران بن علی بن ابی شعبة حلبی کوفی.
 1929. عمران بن اسحق بن طلحة کوفی.
 1930. عمران بن سلیمان ابومحمد قمی کوفی.
 1931. عمران بن زائدة بن نشیط اسدی والبی کوفی.
 1932. عمران بن میثم کوفی.
 1933. عمران بن ابی مسلم.
 1934. عمار جهنی ابوذر کوفی.
 1935. عمران بن عطیة ابوعباد کوفی.
 1936. عمران بن عطیة ابوعمارة خارقی کوفی.
 1937. عمران بن نافع کوفی.
 1938. عمران بن حمران اذرعی.
 1939. عمران بن عبدالله اشعری قمی.
 1940. عمران بن فاید جمال کوفی.
 1941. عمران بن اسحق زعفرانی کوفی.
 1942. عمران بن بختری کوفی.
 1943. عمرن سقاء کوفی.
 1944. عمران بن قطن کوفی.
 1945. عمران بیاع الزطی کوفی.
 1946. عمران بن شفا اصبحی کوفی.
 1947. عمران بن یزید ملائی کوفی.
 1948. عمران بن عبدالرحیم زعفرانی.
 1949. عیسی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام.
 1950. عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب(ع) هاشمی.
 1951. عیسی بن سبرة مدنی.
 1952. عیسی بن عمر اسدی کوفی نزل همدان.
 1953. عیسی بن حمزة.
 1954. عیسی بن ابی منصور کوفی.
 1955. عیسی بن سری کرخی مولی ابی الیسع قمی.
 1956. عیسی بن ابراهیم عبدی ابواسحاق کوفی.
 1957. عیسی بن شلقان.
 1958. عیسی بن ماهان ابوجعفر رازی.
 1959. عیسی بن عبدالله وابشی کوفی.
 1960. عیسی بن حیان کوفی ابواحمد نخعی مولاهم.
 1961. عیسی هزتری.
 1962. عیسی بن صبیح عرزمی.
 1963. عیسی بن حسان روی عنه علی بن نعمان.
 1964. عیسی ابوموسی بصری.
 1965. عیسی بن عبدالله قمی.
 1966. عیسی بن اسامة کوفی.
 1967. عیسی بن اعین جریری اسدی مولاهم کوفی.
 1968. عیسی هاشمی.
 1969. عیسی بن راشد کوفی.
 1970. عیسی بن فضالة لیثی کوفی.
 1971. عیسی بن عمرو مولی انصار روی عنه منصور بن حازم.
 1972. عیسی بن عبدالرحمان سلمی بجلی کوفی.
 1973. عیسی بن سوادة بن ابی جعد نخعی مولاهم کوفی.
 1974. عیسی بن لقمان زهری قرشی کوفی.
 1975. عیسی بن یونس.
 1976. عیسی بن حمید شاکری کوفی.
 1977. عیسی بن خلید لفراء کوفی.
 1978. عیسی بن راشد یعرف بابن کاذر کوفی.
 1979. عیسی بن حماد خلیدی بکری.
 1980. عیسی بن حسان کاتب.
 1981. عیسی بن فرج سکونی مولاهم کوفی.
 1982. عیسی بن فرج سندی.
 1983. عیسی بن حجر.
 1984. عثمان بن مسلم بن زیاد ابوسعید قرشی کوفی.
 1985. عثمان بن زیاد ضبی کوفی.
 1986. عثمان بن زیاد احمسی کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 1987. عثمان بن عمران بیاع سابری کوفی.
 1988. عثمان بن یحیی بن سالم کوفی.
 1989. عثمان بن عبدالرحمان الوقاصی.
 1990. عثمان بن فرقد ابومعاد.
 1991. عثمان نوا کوفی.
 1992. عثمان بن عبدالسلام کوفی.
 1993. عثمان بن ابی زیاد ابوالفرج اسدی مولاهم کوفی.
 1994. عثمان بن زید بن عدی ابوعدی جهنی کوفی.
 1995. عثمان بن سعد کوفی.
 1996. عثمان بن عمرو عرزمی ابوعمر کوفی.
 1997. عثمان بن زیاد رواسی کوفی یکنی ابا الحسن روی عنه ابراهیم بن عبدالحمید.
 1998. عثمان بن عبدالله بن شبرمة ضبی کوفی.
 1999. عثمان بن بهرام کوفی.
 2000. عثمان بن وضاح کوفی.
 2001. عثمان بن ربیعة بن ابی عبدالرحمان مدنی.
 2002. عثمان بن عمرو بصری.
 2003. عثمان جوالیقی کوفی.
 2004. عثمان بن مطر بصری.
 2005. عثمان بن سوقة کوفی.
 2006. عثمان بن زیاد همدانی کوفی.
 2007. عثمان ابوسعید اشتر کوفی.
 2008. عثمان بن عبدالرحمان قلا کوفی.
 2009. عثمان بن عمارة مزنی کوفی.
 2010. عطاء بن سالم کوفی قیسی جعفری ابوحماد.
 2011. عطاء بن مسلم حلبی.
 2012. عطاء روی عنه ابان.
 2013. عطاء بن جبلة کوفی انتقل إلی الجبل.
 2014. عطاء بن عامر عبدی مولاهم کوفی.
 2015. عطیة اخو ابی عرام کوفی.
 2016. عطیة ابزاری.
 2017. عطیة بن عبید والد علی بن عطیة فزاری کوفی.
 2018. عطیة بن یعلی کوفی.
 2019. عقبة بن بشیر اسدی کوفی.
 2020. عقبة بن خالد اسدی کوفی.
 2021. عقبة بن خالد اشعری قماط کوفی.
 2022. عقبة بن قیس والد صالح بن عقبة کوفی.
 2023. عقبة بن صالح بن عقبة ابوصالح خراسانی.
 2024. عقبة بن محرز کوفی.
 2025. عقبة بن صهبان.
 2026. عقبة ابومسلم مولی کوفی.
 2027. عیاض بن عاصم حنفی کوفی.
 2028. عیاض بن عبدالرحمان کلبی کوفی.
 2029. عنبسة بن مصعب عجلی.
 2030. عنبسة بن خالد اسدی.
 2031. عنبسة بن ازهر کوفی.
 2032. عنبسة بن بجاد عابد.
 2033. عنبسة بن عبدالرحمان قرشی کوفی.
 2034. عنبسة بن سعید بصری اخو ابی ربیع سمان.
 2035. عکرمة بن ابراهیم ازدی اصله کوفی.
 2036. عکرمة بن برید بجلی احمسی کوفی.
 2037. عکرمة بن یزید کوفی.
 2038. عتیبة بن عبدالرحمان کوفی بیاع قصب.
 2039. علقمة بن محمد حضرمی کوفی.
 2040. عبینة بن میمون بجلی مولاهم قصبانی کوفی.
 2041. عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود زهری کوفی ابوالعمیس.
 2042. عتبة بن عمرو مکتب کوفی ابوعمرو.
 2043. عتبة ابوعمرو اسکاف.
 2044. عتبة بن زیاد مزنی کوفی.
 2045. عتبة بیاع قصب کوفی.
 2046. عتیبة بن سالم هلالی مولاهم کوفی.
 2047. عاصم بن حمید حنفی مولاهم حناط کوفی.
 2048. عاصم بن واقد مزنی.
 2049. عاصم بن سلیمان بصری یعرف بالکوزی.
 2050. عاصم بن زکیر حنفی کوفی.
 2051. عاصم بن محمد کوفی.
 2052. عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب قرشی مدنی
 2053. عاصم بن حفص کوفی ابو عمرو وابشی.
 2054. عائذ بن حبیب ابواحمد عبسی کوفی.
 2055. عائذ بن نباتة احمسی کوفی بیاع هروی.
 2056. عائذ بن مدرک نخعی کوفی.
 2057. عائذ طائی کوفی.
 2058. عجلان ابوصالح سکونی ازرق کوفی.
 2059. عجلان ابوصالح مداینی.
 2060. عجلان ابوصالح خباز واسطی مولی بنی تیم الله.
 2061. عجلان رواسی مولی جهم بن حمید.
 2062. عوف بن عمرو ازدی.
 2063. عوف مولی عبدالرحیم بن نصر بارقی.
 2064. عوف بن عبدالله ازدی کوفی.
 2065. عون بن معین قلانسی کوفی.
 2066. عون بن حکیم بارقی کوفی.
 2067. عون بن لفافة کوفی.
 2068. عون بن عباد طائی سنبسی کوفی.
 2069. عیص بن ابی شیبة ذکره الکشی.
 2070. عیص بن قاسم بجلی کوفی عربی واخوه ربیع وهما ابنا اخت سلیمان بن خالد.
 2071. عذافر بن عیسی خزاعی صیرفی کوفی.
 2072. عوام بن عبدالرحمان جرمی کوفی.
 2073. علوان بن داود شامی.
 2074. عیاش دارمی بصری.
 2075. عروة بن عبدالله بن قشیر ابومهل جعفی کوفی.
 2076. عذافر بن خرقاء یشکری کوفی.
 2077. عوانة بن عاصم انصاری.
 2078. عطیة بن نجیح ابوالمظفر رازی.
 2079. عبدالرحیم و
 2080. عبدالملک ابنا عتبة لهیان اخوا علی بن ابی علی لهبی.
 2081. عبدالله بن ولید وصافی عجلی آخو عبید الله کوفی عربی.
 2082. عبدالله بن مسکان مولی عنزة.
 2083. عبدالله بن زرارة.
 2084. عبدالله بن ابی یعفور کوفی مولی عبدالقیس.
 2085. عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب.
 2086. عبدالله بن یسار مولی قریش.
 2087. عبدالله بن هلال عربی کوفی.
 2088. عبدالله بن هارون حضرمی کوفی.
 2089. عبدالله بن عجلان.
 2090. عبدالله بن سلیمان نخعی کوفی.
 2091. عبدالله بن حماد.
 2092. عبدالله بن سیابة اخو عبدالرحمان بن سیابة.
 2093. عبدالله بن رباط.
 2094. عبدالله بن فرقد کوفی.
 2095. عبدالله بن عبدالله انباری.
 2096. عبدالله بن محمد کوفی.
 2097. عبدالله بن عمر کوفی.
 2098. عبدالله بن سلیمان عامری کوفی.
 2099. عبدالله بن بکیر ارجانی.
 2100. عبدالله بن عمرو.
 2101. عبدالله بن شریک عامری روی عنهما علیهما السلام.
 2102. عیسی بن فرج.
 2103. عیسی بن حسان.
 2104. عقبة بن صالح بن میثم.
 2105. عمرو بن ابی مقدام کوفی واسم ابی المقدام ثابت الحداد روی عنهما علیهما السلام.
 2106. عبدالله بن صالح خثعمی روی عنهما علیهما السلام.
 2107. عبدالله بن عون شبامی کوفی.
 2108. عبدالرحمان عباد بصری
 2109. عبدالرحمان بن سالم اشل.
 2110. عیسی بن بکر بن عبدالله بن سعد اشعری قمی واخواه
 2111. موسی و
 2112. شعیب رووا عنهما علیهما السلام.
 2113. عبد الرحمان بن سلمة جریری.
 2114. عبدالملک بن عمرو الاحول عربی کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 2115. عبدالرزاق بن همام یمانی
 2116. عبدالحمید بن ابی دیلم.
 2117. عبدالملک بن فرقد اخو داود.
 2118. عبدالعزیز بن نافع.
 2119. عبدالعزیز عبدی.
 2120. عبدالسلام بن عبدالرحمان بن نعیم ازدی.
 2121. عبدالخالق صیقل کوفی.
 2122. عبدالوهاب بن عبدالمجید ثقفی.
 2123. عبدالخالق بن عبد ربه اخو شهاب.
 2124. علی بن شجرة شیبانی.
 2125. علی سری کوفی.
 2126. علی بن عطیة عوفی.
 2127. علی بن زیات مولی بجیلة کوفی.
 2128. علی بن عقبة مولی کوفی.
 2129. علی بن میمون صایغ.
 2130. علی بن سعید ابن امرأة ناجیة.
 2131. علی بن صامت.
 2132. علی قصیر.
 2133. علی بن عبدالعزیز.
 2134. علی بن غراب.
 2135. علا بن کامل بیاع السابری.
 2136. علا بن حداد مولی یقطین.
 2137. علی بن ابی نصر کوفی وکان وزیر المهدی.
 2138. عیسی بن صلت کوفی.
 2139. عیسی مولی انصار من أهل قاشان خدم ابا عبدالله(ع) سنین،
 2140. عمرو یکنی ابا الصخر و
 2141. علی ابنا طلحة عجلیان عربیان کوفیان.
 2142. علی بن ابی مغیرة زبیدی ازرق کوفی.
 2143. عمرو شامی.
 2144. علی بن راشد جد محمد بن قاسم.
 2145. عیوق بن قرط.
 2146. عبدالله بن وهب.
 2147. علی بن مروان طائی.
 2148. علقمة بن ابی حضرمی.
 2149. غالب بن هذیل ابوهذیل شاعر اسدی مولاهم کوفی.
 2150. غالب بن عثمان همدانی.
 2151. غالب بن عبید الله عقیلی جزری.
 2152. غالب بن عثمان منقری مولاهم سماک کوفی.
 2153. غالب بن سهل کلبی کوفی.
 2154. غالب بن عبدالله ابوعاصم کوفی.
 2155. غسان بن مالک بن اعین.
 2156. غسان بن غیلان اسدی.
 2157. غیلان بن جامع محاربی ابوعبدالله کوفی.
 2158. غیلان بن عثمان مزنی ابوسلمة کوفی.
 2159. غورک بن ابی خضر کوفی خزاز.
 2160. غورک بن ابی حصرم ابوعبدالله حضرمی کوفی.
 2161. غورک بن راشد تغلبی کوفی.
 2162. غریر بن مقاتل مدنی مولی بنی هاشم.
 2163. غریف بن وضاح جعفی کوفی.
 2164. غیاث بن ابراهیم ابومحمد تمیمی اسدی وروی عن ابی الحسن علیه‌السلام.
 2165. فضل (فضیل) بن عثمان مرادی کوفی ابومحمد الصایغ.
 2166. فضل بن علاء بجلی بصری اصله کوفی.
 2167. فضل بن سلیمان مداینی.
 2168. فضل بن عیسی هاشمی.
 2169. فضل بن عبدالملک ابوالعباس بقباق کوفی.
 2170. فضل بن عذار صیرفی کوفی.
 2171. فضل مولی محمد بن راشد.
 2172. فضل بن علا بن سعد.
 2173. فضل ابوربیع نمری کوفی.
 2174. فضل بن عمارة ازدی کوفی.
 2175. فضل بن ربیع.
 2176. فضل بن ابی قرة تفلیسی.
 2177. فضل بن عطاء عجلی کوفی.
 2178. فضل بن مختار بصری.
 2179. فضیل بن یسار نهدی.
 2180. ابوعلی فضل بن غزوان ضبی مولاهم کوفی.
 2181. فضیل بن مرزوق عنزی کوفی.
 2182. فضیل بن عیاض بن مسعود تمیمی.
 2183. فضیل بن سوید اسدی کوفی.
 2184. فضیل بن سعد جعفی مولاهم کوفی.
 2185. فضیل بن عامر مزنی کوفی.
 2186. فضیل بن زبیر اسدی مولاهم کوفی رسان.
 2187. فضیل بن فضالة تغلبی کوفی.
 2188. فضیل بن عثمان مرادی ویقال الفضل الاعور الصائغ انباری ابن اخت علی بن میمون.
 2189. فضیل بن میسرة کوفی.
 2190. فضیل بن عبدالله انصاری مدنی.
 2191. فضیل بن سکرة کوفی.
 2192. فیض بن مختار جعفی مولاهم کوفی.
 2193. فیض بن مطر الانماطی عجلی مولاهم کوفی.
 2194. فیض بن عبدالحمید همدانی مولاهم کوفی.
 2195. فائد جمال کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 2196. فاید حناط کوفی.
 2197. فاید خثعمی کوفی.
 2198. فلیح بن محمد بن منذر بن زبیر بن عوام قرشی مدنی.
 2199. فلیح بن سلیمان ابویحیی مدنی کوفی.
 2200. فضال بن منذر کوفی.
 2201. فضال بن مهنأ طائی کوفی.
 2202. فطر بن خلیفة ابوبکر مخزومی.
 2203. فرات بن احنف هلالی ابومحمد.
 2204. فرقد حجام کوفی.
 2205. فضالة بن اسود جهنی کوفی.
 2206. فیروز بن کعب ازدی کوفی.
 2207. فهیان بن عابس یشکری کوفی.
 2208. فهیر ابوالاسود مولی الغنویین کوفی.
 2209. قاسم بن ارقم عنزی کوفی.
 2210. قاسم بن معن بن عبدالرحمان بن عبدالله بن مسعود مسعودی کوفی.
 2211. قاسم بن ولید قرشی عماری کوفی.
 2212. قاسم بن فضیل مولی بنی سعد کوفی.
 2213. قاسم بن عبدالله حضرمی کوفی.
 2214. قاسم بن ذیال همدانی مشرقی کوفی.
 2215. قاسم بن موکب کوفی.
 2216. قاسم بن سالم ابوخالد بیاع السابری کوفی.
 2217. قاسم بن عبدالرحمان صیرفی شریک مفضل بن عمر کوفی.
 2218. قاسم بن سوید جعفی مولاهم کوفی.
 2219. قاسم بن بهرام ابوهمدان قاضی هیت.
 2220. قاسم بن اسحق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب مدنی هاشمی.
 2221. قاسم بن عمارة ازدی کوفی.
 2222. قاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب قرشی مدنی.
 2223. قاسم شیبانی.
 2224. قاسم بن عبدالرحمان خثعمی کوفی.
 2225. قاسم بن فضیل بن یسار بصری.
 2226. قاسم بن عبدالرحمان مقری.
 2227. قیس بن ابی مسلم اشعری کوفی وامه رمانة اشعری یکنی ابا المفضل.
 2228. قیس بن ربیع اسدی ابومحمد کوفی.
 2229. قیس بن عبادة ازدی کوفی.
 2230. قیس و
 2231. یونس ویوسف بنو یعقوب بن قیس بجلی دهنی کوفی مولی ابوعمارة
 2232. قیس بن عمارة ازدی غامدی کوفی.
 2233. قیس عبدی کوفی.
 2234. قیس بن کعب تمار کوفی.
 2235. قیس ابواسماعیل کوفی.
 2236. قیس بن مهاجر مزنی کوفی.
 2237. قیس بن محمد بن حیان همدانی.
 2238. قیس بن زرارة مولی کندة کوفی.
 2239. قیس بن زید اسدی مولاهم کوفی.
 2240. قدامة بن ابراهیم بن محمد بن حاطب جمحی کوفی.
 2241. قتیبة بن محمد اعشی ابومحمد کوفی.
 2242. قدامة بن زائدة ثقفی کوفی.
 2243. قدامة بن سعید کوفی.
 2244. قدامة بن سعید جعفی مولاهم کوفی.
 2245. قدامة بن فرقد سلمی کوفی.
 2246. قدامة بن موسی کوفی.
 2247. قدامة بن حنیفة.
 2248. قدامة بن حریش کوفی.
 2249. قدامة بن یزید حنفی بیاع خبز کوفی.
 2250. قدامة بن عاصم ازدی کوفی.
 2251. قثم بن کعب جعفری کوفی.
 2252. قثم کوفی روی عنه ابن جبلة.
 2253. قرض بن حفص کوفی.
 2254. قفاشا کوفی.
 2255. قاسم بن سلیمان کوفی.
 2256. قاسم اسدی.
 2257. قاسم بن مسلم مولی أمیر المؤمنین علیه‌السلام کان مسلم من عتقائه وکان یکتب بین یدیه.
 2258. قاسم بن محمد جوهری مولی تیم الله کوفی الاصل روی عن علی ابن ابی حمزة وغیره له کتاب.
 2259. قاسم بن برید بن معاویة عجلی.
 2260. قاسم بن عروة مولی ابی ایوب مکی، وکان ابوایوب من موالی المنصور له کتاب.
 2261. کامل بن علاء تمار کوفی.
 2262. کامل بن سوادة مرهبی مولاهم کوفی.
 2263. کامل صاحب سابری کوفی.
 2264. کثیر بن جعفر بن ابی کثیر مدنی.
 2265. کثیر بن اسود سلمی کوفی.
 2266. کثیر بن قاروند ابواسماعیل نوا کوفی.
 2267. کثیر بن کلثمة کوفی.
 2268. کثیر بن اسود جملی مرادی کوفی.
 2269. کنکر ابوخالد قماط کوفی.
 2270. کلثوم بن زید.
 2271. کریم بن سعید بجلی کوفی.
 2272. کریم بن عامر ازدی کوفی.
 2273. کلیب بن اسود عامری کوفی.
 2274. کلیب بن عبدالملک بن ابی عبیدة بن عبدالله بن مسعود کوفی.
 2275. کلیب بن معاویة بن جبلة ابومحمد صیداوی عربی کوفی.
 2276. کعب بن سلامة بن زید ابوعامر ازدی کوفی.
 2277. کعب بن اسود مدنی کوفی.
 2278. کعیب مولی بنی طرفة.
 2279. کمیت بن زید اسدی کوفی ابوالمستهل مات فی حیاة ابی عبدالله علیه‌السلام اخوه ورد.
 2280. کادح بن رحمة زاهد، ضعیف.
 2281. کهیل بن عمارة شبامی کوفی.
 2282. لیث بن بختری مرادی.
 2283. لیث بن ابی سلیم اموی مولاهم کوفی.
 2284. لیث بن کیسان ابویحیی عبدی بکری.
 2285. لیث بن عبدالرحمان شاکری کوفی.
 2286. لوط بن اسحق هاشمی مدنی.
 2287. لوط بن یحیی ابومخنف ازدی کوفی.
 2288. محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام ابوعبدالله مدنی.
 2289. محمد بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام هاشمی مدنی.
 2290. محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 2291. محمد بن عبدالله بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام هاشمی مدنی.
 2292. محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیه‌السلام.
 2293. محمد عبدالله بن بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 2294. محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن طالب علیه‌السلام مدنی ابوعبدالله.
 2295. محمد بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام ابوعبدالله، مدنی.
 2296. محمد بن عبدالله بن محمد بن ابی الکرام جعفری هاشمی مدنی.
 2297. محمد بن عبدالله بن حسین بن علی بن الحسین مدنی.
 2298. محمد بن ابراهیم عباسی هاشمی مدنی اصیب سنة اربعین ومائة وله سبع وخمسون سنة وهو الذی یلقب بابن الامام.
 2299. محمد بن ابراهیم ازدی کوفی.
 2300. محمد بن ابراهیم خیاط کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 2301. محمد بن ابراهیم رفاعی کوفی.
 2302. محمد بن ابراهیم مهاجر بجلی کوفی.
 2303. محمد بن اسماعیل بن سعید بن عزرة بجلی کوفی ابوسعید.
 2304. محمد بن اسماعیل بن رجا بن ربیعة کوفی الزبیدی ابوعبدالله.
 2305. محمد بن اسماعیل همدانی.
 2306. محمد بن اسماعیل مخزومی مدنی.
 2307. محمد بن اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی کوفی.
 2308. محمد بن اسماعیل ازدی کوفی.
 2309. محمد بن اسحق بن یسار مدنی مول فاطمة بنت عتبة یکنی ابا بکر صاحب المغازی.
 2310. محمد بن اسحق بن خلید بکری وائلی کوفی.
 2311. محمد بن اسحاق بن ابی عثمان برجمی کوفی تمیمی.
 2312. محمد بن اسحق بن غیاث برجمی کوفی.
 2313. محمد بن اسحق صاحب شقاق کوفی.
 2314. محمد بن اسحق بن شرقا عدوی قرشی مولی آل عمر کوفی.
 2315. محمد بن ابونوفل تغلبی من اهل موصل.
 2316. محمد بن اسحق هاشمی مولاهم مدنی قدم کوفة.
 2317. محمد بن اسد بن عمر طائی کوفی.
 2318. محمد بن اسلم بن علا ابوالعلا خارفی همدانی کوفی.
 2319. محمد بن اسرائیل مولی بنی هلال کوفی.
 2320. محمد بن اشرص جعفی کوفی.
 2321. محمد بن احمد عجلی کوفی ابوعمارة.
 2322. محمد بن ابان خثعمی مولاهم کوفی.
 2323. محمد بن ابان بن تغلب ابوسعید بکری جریری مولی بنی قیس بن ثعلبة کوفی.
 2324. محمد بن ابان بن صالح بن عمیر قرشی اموی کوفی.
 2325. محمد بن اعین کاتب کوفی.
 2326. محمد بن اسود تغلبی کوفی.
 2327. محمد بن اسود بن عمر طائی کوفی.
 2328. محمد بن اسامة ابوعمران بکری کوفی.
 2329. محمد بن بکر بن عبدالرحمان ابوعبدالله ارحبی.
 2330. محمد بن بسطام جعفی مولی لهم.
 2331. محمد بن بجیل.
 2332. محمد بن بشیر همدانی.
 2333. محمد بن بشر بن بشیر بن معبد اسلمی کوفی.
 2334. محمد بن بشر لفافی کوفی.
 2335. محمد بن تمام.
 2336. محمد بن تمیم همدانی.
 2337. محمد بن ثمامة عطار کوفی ازدی ابوالعلا.
 2338. محمد بن جعفر بن ابی کثیر مدنی.
 2339. محمد بن ثابت بن اسلم سانی بصری.
 2340. محمد بن جابر یمانی.
 2341. محمد بن جنادة ازدی کوفی.
 2342. محمد بن جمیل بن عبدالله طائی کوفی.
 2343. محمد بن جراح همدانی کوفی.
 2344. محمد بن حسن بن ابی زید همدانی مشعاری کوفی.
 2345. محمد بن حسن صیرفی کوفی.
 2346. محمد بن حسن ضبی مولاهم عطار کوفی ابوعبدالله.
 2347. محمد بن حسن بزاز کوفی.
 2348. محمد بن حسن کندی کوفی.
 2349. محمد بن حسن بن ابی سارة انصاری قرطی کوفی ابوجعفر رواسی.
 2350. محمد بن حسن بن عمارة مدنی کوفی.
 2351. محمد بن حسن بن علا بن حارثة عجلی.
 2352. محمد بن حنظلة قیسی کوفی.
 2353. محمد بن حنظلة عبدی ابوسلمة کوفی.
 2354. محمد بن خالد بن سری ازدی کوفی.
 2355. محمد بن حبیب نخعی کوفی.
 2356. محمد بن حیان بکری انماطی کوفی.
 2357. محمد بن حیان همدانی کوفی.
 2358. محمد بن حیان کندی مولاهم کوفی ابواسماعیل.
 2359. محمد بن حرب همدانی.
 2360. محمد بن حارث.
 2361. محمد بن حجر بن زائدة کندی کوفی حضرمی التبعی.
 2362. محمد بن حماد ابوالاشعث مزنی کوفی.
 2363. محمد بن حماد همدانی فائشی کوفی.
 2364. محمد بن حماد بن عبدالرحمان انصاری مولی آل ابی لیلی کوفی.
 2365. محمد بن حکیم ساباطی وله اخوة محمد ومرازم وحدید بن حکیم.
 2366. محمد بن حکیم خثعمی کوفی ابوجعفر.
 2367. محمد بن حکیم بکری کوفی.
 2368. محمد بن حجاج لخمی کوفی نزل بغداد.
 2369. محمد بن حجاج مدنی، منکر الحدیث.
 2370. محمد بن حمران نهدی کوفی ابوجعفر بزاز.
 2371. محمد بن حمزة بن بیض کوفی حنفی.
 2372. محمد بن حصین بن عبدالرحمان جعفی کوفی.
 2373. محمد بن حباب جلاب کوفی.
 2374. محمد بن حمید عبدی کوفی.
 2375. محمد بن حمید مدنی ابواسماعیل کوفی.
 2376. محمد بن حسان بکری کوفی.
 2377. محمد بن حسان نهدی کوفی.
 2378. محمد بن خالد ابوختنة ضبی بالضم والفتح معا.
 2379. محمد بن خالد بن زیاد قرشی مولاهم کوفی ابوالعلا.
 2380. محمد بن خالد خزاعی کوفی.
 2381. محمد بن خالد بن عبدالله بجلی قسری کوفی ولی المدینة.
 2382. محمد بن داود انصاری کوفی.
 2383. محمد بن محمد بن داود ابوعمرة مزنی کوفی.
 2384. محمد بن داود بکری کوفی مولی.
 2385. محمد بن داود همدانی کوفی.
 2386. محمد بن دیسم بکری کوفی.
 2387. محمد بن ذهل بن عمیر اودی کوفی وقیل ازدی.
 2388. محمد بن راشد بصری.
 2389. محمد بن رفاعة نخعی وهبیلی کوفی.
 2390. محمد بن رافع بجلی کوفی.
 2391. محمد بن ربیع مولی بنی ذهل کوفی.
 2392. محمد بن ربیع بن ابی صالح اسلمی کوفی.
 2393. محمد بن رزین بن علی ازدی.
 2394. محمد بن زکریا بن جندب بجلی جریری کوفی.
 2395. محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 2396. محمد بن زید ثمالی کوفی.
 2397. محمد بن زید بن عنان وابشی کوفی.
 2398. محمد بن زیاد عطار.
 2399. محمد بن زیاد همدانی کوفی.
 2400. محمد بن زیاد اشجعی کوفی ابواسماعیل.
 2401. محمد بن زهیر تغلبی کوفی.
 2402. محمد بن زیاد سجاد غزال کوفی روی عنه علیه‌السلام.
 2403. محمد بن سنان.
 2404. محمد بن زرارة بن اعین شیبانی روی عنه علی بن عقبة.
 2405. محمد بن زیاد بجلی صاحب السابری کوفی.
 2406. محمد بن سلیمان بن عطیة همدانی ناغظی کوفی.
 2407. محمد بن سلیمان بن سوید کلابی جعفری ابوعمرو کوفی.
 2408. محمد بن سلیمان بن رجا انصاری مولاهم مدنی.
 2409. محمد بن سلیمان بن عمار ازدی.
 2410. محمد بن سلمیان بن عمار ابوعمارة مولی بنی هاشم مدنی.
 2411. محمد بن سلیمان بن عبدالله الاصبهانی کوفی.
 2412. محمد بن سلیمان بن مسلم ابوزنیبة.
 2413. محمد بن سلیمان بن عبدالله ازدی کوفی.
 2414. محمد بن سلیمان ضبی.
 2415. محمد بن سلیمان اسدی کوفی.
 2416. محمد بن سنان بن طریف هاشمی واخوه عبدالله.
 2417. محمد بن سلمة بنانی نصیبی نزل نصیبین اصله کوفی.
 2418. محمد بن سلمة همدانی کوفی.
 2419. محمد بن سلمة بن کهیل بن حصین حضرمی.
 2420. محمد بن سالم طائی کوفی.
 2421. محمد بن سالم بن افلح انصاری کوفی مات سنة سبع وثمانین ومائة
 2422. محمد بن سلام بکری مولاهم کوفی.
 2423. محمد بن سلامة عرزمی کوفی.
 2424. محمد بن سالم نهدی مولاهم کوفی.
 2425. محمد بن سالم ابوسهل کوفی.
 2426. محمد بن سالم ازدی عامری مولاهم کوفی.
 2427. محمد بن سالم بن عبدالرحمان الاشل المصاحفی کوفی.
 2428. محمد بن سالم کوفی.
 2429. محمد بن سفیان همدانی شاکری کوفی.
 2430. محمد بن سایب بن عطیة غامدی ازدی کوفی.
 2431. محمد بن سایب بن بشر ابوالنصر کلبی کوفی.
 2432. محمد بن سایب ثقفی.
 2433. محمد بن سالم بن شریح شجعی حذاء کوفی ابواسماعیل، ثقة.
 2434. محمد بن سهل بن یسع کوفی.
 2435. محمد بن سهل ازدی بارقی کوفی.
 2436. محمد بن سهل اسدی کوفی راویة الکمیت بن زید.
 2437. محمد بن سهل مزنی کوفی.
 2438. محمد بن سهیل طائی کوفی.
 2439. محمد بن سعد عجلی کوفی.
 2440. محمد بن سعید اسود اموی کوفی.
 2441. محمد بن سعید رواسی.
 2442. محمد بن سعید کندی واخوه معاویة معروفان.
 2443. محمد بن سعید بن اسود طائی کوفی.
 2444. محمد بن سعید بن عمارة لیثی کوفی.
 2445. محمد بن سعدان کلابی جعدی مولاهم کوفی.
 2446. محمد بن سوید وابصی همدانی کوفی.
 2447. محمد بن سوید اسدی کوفی.
 2448. محمد بن سوقة بجلی مرضی خزاز تابعی.
 2449. محمد بن سلامة عابضی همدانی کوفی.
 2450. محمد بن سلیط مدنی انصاری.
 2451. محمد بن سماعة عنزی بکری کوفی.
 2452. محمد بن سلیم ازدی کوفی.
 2453. محمد بن سلیمان دیلمی.
 2454. محمد بن سوادة ازدی کوفی.
 2455. محمد بن شمعون نجاشی اسم ابی سماک.
 2456. محمد بن سمعان بن هبیرة نجاشی اسدی.
 2457. محمد بن سمعان ابو یحیی اسلمی مولاهم مدنی.
 2458. محمد بن شریح حضرمی کوفی.
 2459. محمد بن شهاب کندی کوفی.
 2460. محمد بن شهاب بن زید ابوالحسن بارقی کوفی.
 2461. محمد بن شهاب بن علاف عبدی ابو همام کوفی.
 2462. محمد بن شهاب جرمی کوفی.
 2463. محمد بن شجاع مروزی.
 2464. محمد بن شیب نهدی کوفی اخو جعفر بن شبیب یعرف جعفر بالبرذون
 2465. محمد بن صامت جعفی.
 2466. محمد بن صلت بن مالک قرشی کوفی.
 2467. محمد بن صابر ازدی کوفی.
 2468. محمد بن صالح بن معاویة بن عبدالله بن جعفر جعفری مدنی.
 2469. محمد بن صالح بن مسعود جدلی کوفی.
 2470. محمد بن ضمرة بن مالک ابومالک عنزی کوفی.
 2471. محمد بن ضباری بن مالک طائی کوفی.
 2472. محمد بن طلحة بن مصرف همدانی یامی کوفی.
 2473. محمد بن طلحة بکری کوفی.
 2474. محمد بن طلحة نهدی اخو عبدالله بن طلحة.
 2475. محمد بن طالب بن عمیر عبدی.
 2476. محمد بن طلیب بن عمارة خثعمی کوفی.
 2477. محمد بن طارق طائی کوفی.
 2478. محمد بن طارق تغلبی.
 2479. محمد بن ظهیر ابوعمارة مزنی کوفی.
 2480. محمد بن عبدالله بن عبید بن عمیر لیثی مکی.
 2481. محمد بن عبدالله طیار.
 2482. محمد بن عبدالله قلاعی اخو دارم مولی بنی تمیم کوفی.
 2483. محمد بن عبدالله سجاد کوفی.
 2484. محمد بن عبدالله بن اعلم کوفی.
 2485. محمد بن عبدالله بن سعید بن حیان بن ابحر کنانی ابوالحسن کوفی.
 2486. محمد بن عبدالله جملی مرادی کوفی.
 2487. محمد بن عبدالله بن سوادة همدانی خارقی کوفی.
 2488. محمد بن عبدالله بن شهاب ابوعباد عبدی کوفی.
 2489. محمد بن عبدالله روی عنه ابان بن عثمان.
 2490. محمد بن عبدالله بن علاثة دمشقی.
 2491. محمد بن عبدالله قرشی.
 2492. محمد بن عبدالله بن عبدالرحمان بن ابی عقیل ثقفی کوفی.
 2493. محمد بن عبید الله بن ابی سلیمان عرزمی کوفی.
 2494. محمد بن عبید الله بن علی بن ابی رافع مولی.
 2495. محمد بن عبید الله خثعمی کوفی.
 2496. محمد بن عبید الله بن مروان کوفی.
 2497. محمد بن عبد الرحمان بن ابی لیلی انصاری قاضی کوفی.
 2498. محمد بن عبدالرحمان بن مغیرة بن حرث بن ابی ذویب مدنی ابو الحرث.
 2499. محمد بن عبدالرحمان بزاز کوفی.
 2500. محمد بن عبدالرحمان عرزمی کوفی.
 2501. محمد بن عبدالرحمان بن ابی بکر ملیکی جذعانی قرشی تیمی ابوغرارة مکی.
 2502. محمد بن عبدالرحمان ذهلی سهمی بصری.
 2503. محمد بن عبدالرحمان سلمی کوفی.
 2504. محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمان بن عوف زهری مدنی.
 2505. محمد بن عبدالعزیز بن زیاد بارقی کوفی.
 2506. محمد بن عبدالعزیز شیبانی کوفی.
 2507. محمد بن عبدالعزیز بن نقیع بارقی کوفی.
 2508. محمد بن عبدالعزیز بن هانی کلابی کوفی.
 2509. محمد بن عبدالملک بن اعین شیبانی ابوعلی.
 2510. محمد بن عبدالملک انصاری کوفی نزل بغداد ضعیف.
 2511. محمد بن عبدالملک طائی کوفی.
 2512. محمد بن عبدالملک کوفی.
 2513. محمد بن عبدالواحد بکری کوفی.
 2514. محمد بن عبید کوفی حذاء.
 2515. محمد بن عبید بن مدرک حاربی کوفی.
 2516. محمد بن عبید بن بسطاس مدنی.
 2517. محمد بن عبدالسلام کوفی.
 2518. محمد بن عباد طائی کوفی.
 2519. محمد بن عباد بن عمر ثقفی کوفی.
 2520. محمد بن عباد بن سریع بارقی.
 2521. محمد بن عبد بن خالد اسدی صیداوی مولاهم کوفی.
 2522. محمد بن عبیدة سابری.
 2523. محمد بن عبیدة حذاء کوفی.
 2524. محمد بن عبیدة فزاری کوفی.
 2525. محمد بن عمار ذهلی کوفی.
 2526. محمد بن عوف ازدی.
 2527. محمد بن عثمان بن ربیعة بن ابی عبدالرحمان مدنی مولی آل المنکدر واسم ابی عبدالرحمان فروخ وربیعة.
 2528. محمد بن عثمان بن زید جهنی کوفی ابوعمارة.
 2529. محمد بن عیسی کندی.
 2530. محمد بن عثمان کوفی.
 2531. محمد بن عجلان مدنی قرشی.
 2532. محمد بن عجلان مولی بنی هلال کوفی.
 2533. محمد بن عطیة حناط کوفی.
 2534. محمد بن عقبة مدنی.
 2535. محمد بن عمرو بن مهاجر حضرمی کوفی.
 2536. محمد بن علی حلبی.
 2537. محمد بن علی بن ربیع سلمی کوفی اخو منصور بن المعتمر سلمی لامه.
 2538. محمد بن علی بن حیان جعفی کوفی.
 2539. محمد بن علی بن نجیح جعفی مولاهم.
 2540. محمد بن عمر سوید عجلی کوفی.
 2541. محمد بن عمر بن عبید انصاری عطار کوفی مولاهم وهو ابن ابی حفص.
 2542. محمد بن عمران هاشمی کوفی مولاهم.
 2543. محمد بن عمران هاشمی کوفی مولاهم.
 2544. محمد بن عمران کندی.
 2545. محمد بن عمارة بن ذکوان کلابی جعفری بزاز کوفی ابوشداد.
 2546. محمد عیاش بن عروة عامری کوفی.
 2547. محمد بن عبادة بن ابی روق عطیة بن حارث همدانی واثقی کوفی.
 2548. محمد بن عتبة سراج کوفی مولی بنی حنیفة.
 2549. محمد بن عتبة زغیلی کوفی وقیل الزعیل من بنی حارث بن کعب.
 2550. محمد بن عمرو راشدی کوفی.
 2551. محمد بن عمیر بن ابی عریف همدانی یاعی کوفی.
 2552. محمد بن عمر طائی کوفی.
 2553. محمد بن ابی سوادء عمرو ویقال عمران بن عامر نهدی کوفی.
 2554. محمد بن عمران مدنی.
 2555. محمد بن عمران مولی ام هانی بنت ابی طالب یقال لها فاختة.
 2556. محمد بن عمران بجلی کوفی.
 2557. محمد بن عوف ازدی کوفی.
 2558. محمد بن عثیم کوفی.
 2559. محمد بن عذافر بن عثیم خزاعی صیرفی کوفی مولی.
 2560. محمد بن عائذ ازدی کوفی.
 2561. محمد بن عیاض ناعظی همدانی کوفی.
 2562. محمد بن غالب ابی هذیل وهو غالب بن هذیل کوفی شاعر واخوه علی رویا عنه علیه‌السلام.
 2563. محمد بن غالب بن عثمان همدانی مشعاری کوفی.
 2564. محمد بن غیاث شامی.
 2565. محمد بن فضل هاشمی.
 2566. محمد بن فضل بن عطیة خراسانی.
 2567. محمد بن فضل بن عبید الله بن ابی رافع مدنی ابوعبدالله.
 2568. محمد بن فضل بن یزید ثمالی کوفی.
 2569. محمد بن فضیل بن غزوان ضبی مولاهم ابوعبدالرحمان، ثقة.
 2570. محمد بن فضیل زرقی.
 2571. محمد بن فضیل بن کثیر ازدی کوفی صیرفی.
 2572. محمد بن فضیل بن عطا مدنی کوفی.
 2573. محمد بن فضالة بکری کوفی.
 2574. محمد بن فضالة مدنی.
 2575. محمد بن عیص بن مختار کوفی جعفی.
 2576. محمد بن فرات حرامی.
 2577. محمد بن فرج کوفی.
 2578. محمد بن فلیح شیبانی مولاهم کوفی.
 2579. محمد بن قابوس لخمی کوفی.
 2580. محمد بن قزعة کوفی.
 2581. محمد بن قیس ابونصر اسدی کوفی، ثقة ثقة.
 2582. محمد بن قیس ابوقدامة اسدی کوفی.
 2583. محمد بن قیس اسدی ابوعبدالله.
 2584. محمد بن قیس بجلی کوفی صاحب المسائل التی یرویها عنه عاصم بن حمید.
 2585. محمد بن قاسم اسدی کوفی ابوابراهیم یقال له الکاره.
 2586. محمد بن قاسم بن حسین بن زید بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 2587. محمد بن قسم بصری.
 2588. محمد بن قزعة کوفی.
 2589. محمد بن کثیر عکلی کوفی.
 2590. محمد بن کردوس کوفی بیاع سابری.
 2591. محمد بن کریب نهدی کوفی.
 2592. محمد بن کثیر جعفری کلابی کوفی.
 2593. محمد بن لیث همدانی مشعاری کوفی.
 2594. محمد بن لبیب بن عبدالرحمان همدانی شاکری کوفی.
 2595. محمد بن لوط بن اسحق بن فضل هاشمی.
 2596. محمد بن مدرک همدانی کوفی.
 2597. محمد بن مدرک نخعی کوفی.
 2598. محمد بن موسی مدنی مولی فطریین.
 2599. محمد بن موسی کندی کوفی.
 2600. محمد بن موسی لیثی کوفی.
 2601. محمد بن موسی طائی کوفی.
 2602. محمد بن مسافع بکری کوفی.
 2603. محمد بن مسلم زهری مدنی تابعی.
 2604. محمد بن مسلم بن رباح ثقفی ابوجعفر طحان اعور قصیر حداج.
 2605. محمد بن مسلم عبدی کوفی.
 2606. محمد بن مسلم بن هرمز طایفی.
 2607. محمد بن مسلم حمیری مولاهم کوفی.
 2608. محمد بن مسعود طائی کوفی.
 2609. محمد بن مضارب کوفی.
 2610. محمد بن میسر بن عبدالله مولی واخوه علی.
 2611. محمد بن مرة کوفی.
 2612. محمد بن منصور جرجانی.
 2613. محمد بن مساور تمیمی کوفی.
 2614. محمد بن مثنی ازدی کوفی.
 2615. محمد بن میسرة کندی کوفی.
 2616. محمد بن المشمعل همدانی کوفی.
 2617. محمد بن منصور بن عامر طائی کوفی.
 2618. محمد بن مروان بن عثمان مدنی.
 2619. محمد بن مروان بصری حدث عنه اسید بن زید.
 2620. محمد بن مروان ذهلی بصری اصله کوفی ابوعبدالله.
 2621. محمد بن مجیب صایغ کوفی نزل بغداد.
 2622. محمد بن میمون تمیمی زعفرانی یکین ابا نضر.
 2623. محمد بن میمون بن عطاء اسدی.
 2624. محمد بن میمون خثعمی کوفی.
 2625. محمد بن میمون حضرمی التبعی.
 2626. محمد بن میمون ابوعبدالله مولی بنی شیبان بصری.
 2627. محمد بن میمون کندی کوفی مولاهم.
 2628. محمد بن منذر بن زبیر بن عوام قرشی مدنی.
 2629. محمد بن مالک بن عطیة احمسی ابوعبدالله کوفی.
 2630. محمد بن مسور ارحبی کوفی.
 2631. محمد بن مهاجر بن عبید ازدی ابوخالد کوفی.
 2632. محمد بن مقلاس اسدی کوفی ابوالخطاب ملعون غالی.
 2633. محمد بن مطرف ابوغسان مدنی.
 2634. محمد بن معاذ بن عمران ربعی کوفی.
 2635. محمد بن مفضل بن قیس بن رمانة اشعری کوفی.
 2636. محمد بن مشمعل هجری کوفی.
 2637. محمد بن مسکان، ذکره کشی وقال هو مجهول.
 2638. محمد بن نعمان حضرمی کوفی.
 2639. محمد بن نعمان ازدی کوفی.
 2640. محمد بن فضیلة خزاعی مدنی.
 2641. محمد بن نعیم صحاف کوفی واخواه حسین وعلی.
 2642. محمد بن نعمان بجلی احول.
 2643. محمد بن نوفل بن عایذ صیرفی کوفی.
 2644. محمد بن نصر بن عبدالرحمان بارقی کوفی.
 2645. محمد بن ناجیة صیرفی انصاری کوفی.
 2646. محمد بن نافع انصاری مدنی.
 2647. محمد بن نافع حمیری کوفی.
 2648. محمد بن نضر بن قراوش نهدی جمال کوفی.
 2649. محمد بن هلال بن ابی هلال مذجحی مولی بنی کعب حلیف بنی جمح مدنی.
 2650. محمد بن هلال همدانی خیوانی کوفی.
 2651. محمد بن هاشم طائی.
 2652. محمد بن هشام کوفی فزاری.
 2653. محمد بن هذیل طائی کوفی.
 2654. محمد بن هانی ابوعبدالملک لیثی کوفی.
 2655. محمد بن هانی همدانی.
 2656. محمد بن همام عبدی ابوشهاب کوفی.
 2657. محمد بن هاشم طائی کوفی.
 2658. محمد بن هاشم قرشی مولاهم کوفی.
 2659. محمد بن همام تمیمی حنظلی کوفی.
 2660. محمد بن ولید عنزی ابوالفضل کوفی.
 2661. محمد بن ولید بن عمارة ابورجاء مولی قریش کوفی.
 2662. محمد بن ولاد انصاری.
 2663. محمد بن ورد منقری تمیمی کوفی.
 2664. محمد بن واصل بن سلیم تمیمی منقری کوفی.
 2665. محمد بن وائل عنزی کوفی.
 2666. محمد بن یحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب(ع) هاشمی مدنی.
 2667. محمد بن یحیی بن طحلا مدنی.
 2668. محمد بن یحیی الذی روی عنه زکریا بن محمد.
 2669. محمد یحیی خثعمی.
 2670. محمد بن یحیی مدنی.
 2671. محمد بن یحیی قرشی.
 2672. محمد بن یحیی احمری کوفی ذاهر.
 2673. محمد بن یحیی کندی بدی اخو زکریا بن یحیی بدی.
 2674. محمد بن یونس کوفی.
 2675. محمد بن یعقوب بن قیس بجلی دهنی کوفی.
 2676. محمد بن یزید بن ابی زیاد هاشمی کوفی مولاهم.
 2677. محمد بن یزید رواسی.
 2678. محمد بن یزید کوفی.
 2679. محمد بن یزید بن عمر ثقفی کوفی.
 2680. محمد بن یزید عطار صاحب بان کوفی.
 2681. محمد بن یزید بن اشهب جعفی کوفی.
 2682. محمد بن یوسف صنعانی.
 2683. محمد بن یسع بن عبدالله کوفی.
 2684. محمد بن یاسین بن عمارة قیسی مولاهم کوفی.
 2685. محمد بن یاسر کوفی.
 2686. محمد بن یمان بکری کوفی عنزی.
 2687. محمد بن همدانی روی عنه غالب بن عثمان.
 2688. محمد بن حداد کوفی روی عنه حکم بن سلیمان.
 2689. محمد مولی بنی رواس کوفی روی عنه اسحق بن یزید.
 2690. محمد خزاز کوفی روی عنه ابن مسکان.
 2691. محمد مولی بنی زهرة کوفی روی عنه عبدالله بن المغیرة.
 2692. محمد تمیمی سعدی کوفی مولاهم روی عنه یحیی بن مساور.
 2693. محمد کلبی روی عنه صفوان بن یحیی.
 2694. محمد واسطی روی عنه ابان.
 2695. محمد جعفی کوفی.
 2696. محمد قلا.
 2697. محمد بن ابی محمد عنبری بصری مولی بنی غبر.
 2698. محمد بن ابی عمرة بزاز بیاع سابری یروی عنه حسن بن محمد بن سماعة.
 2699. محمد بن ابی سلیمان کندی مولاهم.
 2700. محمد بن ابی سجاد کوفی.
 2701. محمد بن ابی محمد اعلم کوفی.
 2702. محمد بن ابی زیاد اعجمی کوفی.
 2703. محمد بن ابی جهم ازدی ثمالی کوفی.
 2704. محمد بن ابی حمزد تیملی کوفی.
 2705. محمد بن ابی زید کوفی.
 2706. محمد بن ابی هلال کوفی.
 2707. محمد بن ابی مجالد ازدی کوفی تابعی.
 2708. محمد بن ابی عمارة کوفی.
 2709. محمد وراق کوفی.
 2710. محمد بن ابی عمر طبیب کوفی.
 2711. محمد بن ابی سارة کوفی.
 2712. محمد بن ابی حکم بن مختار بن ابی عبیدة ثقفی کوفی.
 2713. محمد بن ابی سلمة خثعی کوفی.
 2714. محمد بن ابی یزید.
 2715. موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام ابوالحسن وقیل ایضا ابوابراهیم.
 2716. موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب(ع) مدنی.
 2717. موسی بن عقبة بن ابی عیاش مدنی تابعی.
 2718. موسی بن عبیدة بن نشیط زیدی.
 2719. موسی بن عبیدة ابوحسان عجلی کوفی روی عنه صفوان جمال.
 2720. موسی بن عبدالعزیز مولی بنی قیس بن ثعلبة کوفی.
 2721. موسی بن صلیح همدانی کوفی ابومسعود.
 2722. موسی بن مطین قرشی کوفی.
 2723. موسی بن سالم اسدی مولاهم کوفی.
 2724. موسی بن عبدالله اشعری قمی روی عنهما علیهما السلام.
 2725. موسی بن قاسم حضرمی مولی بنی صهیب.
 2726. موسی بن سلیمان ازدی کوفی.
 2727. موسی ابوالحسن عجلی روی عنهما علیهما السلام، روی عنه علی بن شجرة
 2728. موسی بن بکر واسطی.
 2729. موسی سراج کوفی.
 2730. موسی بن نشیط خثعمی کوفی.
 2731. موسی بن ابی غدیر همدانی کوفی.
 2732. موسی ابزاری کوفی.
 2733. موسی خیاط روی عنهما علیهما السلام، روی عنه علی بن ابی المغیرة.
 2734. موسی بن عمیر ابوهارون مکفوف مولی آل حعدة بن هبیرة کوفی
 2735. موسی بن نصیر وابشی کوفی.
 2736. موسی بن عمارة جعفی مولاهم کوفی.
 2737. موسی بن جعفر بن ابی کثیر مدنی.
 2738. موسی بن سابق کوفی.
 2739. موسی بن عطیة ازدی غامدی کوفی.
 2740. موسی بن هلال نخعی کوفی.
 2741. موسی بن علا کوفی.
 2742. مالک بن انس بن ابی عامر اصبخی مدنی.
 2743. مالک بن اعین جهنی کوفی مات فی حیاة ابی عبدالله(ع).
 2744. مالک بن عطیة بجلی کوفی احمسی.
 2745. مالک بن خالد اسدی کوفی.
 2746. مالک بن سوید اسدی مولاهم کوفی.
 2747. مالک بن حصین سکونی.
 2748. مالک بن عیسی ارحبی کوفی.
 2749. مالک بن عبادة همدانی.
 2750. مالک بن غیداق ثمالی کوفی.
 2751. مالک بن زیاد بن ثور عنزی کوفی.
 2752. مغیرة بن عبدالسلام ابوهبیرة.
 2753. مغیرة بن عطیة کوفی.
 2754. مغیرة بن توبة کوفی.
 2755. مغیرة بن سلیمان حنفی.
 2756. مغیرة بن اسود حضرمی کوفی.
 2757. مغیرة مولی ابی عبدالله(ع) مدنی روی عنه علی بن عبدالله.
 2758. مسلم بن خالد مکی زنجی.
 2759. مسلم بن حامد.
 2760. مسلم بن زیاد کوفی.
 2761. مسلم بن رستم کوفی روی عن ابی الحسن علیه‌السلام، روی عنه حنان بن سدیر.
 2762. مسلم بن صدقة ازدی مولاهم کوفی.
 2763. مسلم بن سوادة همدانی کوفی.
 2764. مسلم بن جعفر بجلی احمسی اعشی کوفی.
 2765. مسلم اعور همدانی کوفی.
 2766. مسلم بن سعید بجلی بصری.
 2767. مسلم بن سعید عبدی ابوالاعرز کوفی.
 2768. معاویة بن عمار بن ابی معاویة بجلی دهنی.
 2769. معاویة بن عبدالله بن عبید الله بن ابی رافع مدنی.
 2770. معاویة بن وهب بجلی کوفی ابوالحسن.
 2771. معاویة بن میسرة بن شریح قاضی کندی کوفی.
 2772. معاویة بن صالح اندلسی قاضی.
 2773. معاویة بن سلمة مزنی کوفی.
 2774. معاویة بن سوادة کنانی کوفی.
 2775. معاویة بن سعید کندی کوفی.
 2776. معاویة بن سلمة بصری.
 2777. معاویة بن کلیب بن معاویة بن جنادة ازدی غامدی کوفی.
 2778. معاویة بن علاء عجلی کوفی.
 2779. مبارک ابوعبدالله دباغ کوفی.
 2780. مبارک بن عبدالله مولی بنی اسد کوفی.
 2781. مبارک مولی صباح مداینی.
 2782. مبارک مولی اسماعیل بن علی بن عبدالله بن عباس کوفی.
 2783. مبارک بن عبدالله شیبانی مولاهم کوفی.
 2784. معلی بن خنیس.
 2785. معلی بن موسی کندی طحان کوفی.
 2786. معلی بن هلال بن سوید جعفی کوفی.
 2787. معلی بن عثمان ابوعثمان احول کوفی.
 2788. معلی بن اسامة ازدی کوفی.
 2789. معلی بن عطاء المحاربی الدغشی کوفی.
 2790. معلی بن عبدالله ابوالفضل کوفی مولی.
 2791. معلی بن زید کوفی.
 2792. معلی بن شداد بکری کوفی.
 2793. مقرن بن عبدالرحمان مولاهم کوفی.
 2794. مقرن بن سوید بن نجیح کوفی.
 2795. مقرن بن صالح همدانی مولاهم کوفی.
 2796. مقرن فتیانی روی عنه ابوسعید مکاری.
 2797. مطر بن ارقم عنزی کوفی.
 2798. مطر بن کامل مزنی کوفی.
 2799. مطر بن سنان کوفی ابوسیار.
 2800. محفوظ بن عبدالله حضرمی.
 2801. محفوظ اسکاف کوفی.
 2802. مهران کوفی.
 2803. مهران بن زید کلبی کوفی.
 2804. مستنیر بن یزید جعفی کوفی.
 2805. مستنیر بن عمرو حنفی کوفی.
 2806. مثنی بن راشد حناط ابوالولید کوفی.
 2807. مثنی بن قاسم حضرمی کوفی.
 2808. مثنی بن عبدالسلام عبدی مولاهم کوفی.
 2809. مثنی بن عطیة خارفی همدانی کوفی.
 2810. معقل اسدی کوفی.
 2811. معقل بن عمرو کنانی کوفی.
 2812. مخلد بن عبدالله مجدی کوفی.
 2813. مخلدبن عبدالله کوفی.
 2814. مخلدبن ابی خلاد عمری کوفی.
 2815. مخلدبن شداد ابونصر بجلی کوفی.
 2816. مخلدبصری.
 2817. منصوربن معتمر ابوعتاب سلمی کوفی تابعی.
 2818. منصور بن ابی اسود لیثی مولاهم کوفی حناط.
 2819. منصور بن ولید صیقل کوفی یکنی ابا محمد روی عنهما علیهما السلام.
 2820. منصور بن حازم بجلی مولاهم کوفی.
 2821. منصور بن یونس قرشی مولاهم یکنی ابا یحیی یقال له بزرج روی عن ابی الحسن ایضا.
 2822. منصور بن دینار اسدی کوفی.
 2823. مقاتل بن سلیمان خراسانی.
 2824. منهال بن عمرو اسدی مولاهم کوفی روی عن علی بن الحسین وابی جعفر وابی عبدالله علیهم السلام.
 2825. منهال قصاب.
 2826. منهال بن مهلب زنبقی کوفی مولی.
 2827. منهال بن مقلاص قماط کوفی.
 2828. معاذ بن مسلم هراء انصاری نحوی کوفی.
 2829. معاذ بن کثیر کسائی کوفی.
 2830. معاذ بن عائذ عکلی کوفی.
 2831. مسعدة بن یسع بصری.
 2832. مسعدة بن صدقة عبسی بصری ابومحمد.
 2833. مسعدة بن زیاد کوفی.
 2834. مسعدة بن عمرو ازدی کوفی.
 2835. مسعدة بن قرطة کوفی.
 2836. مسعدة بن جعفر کوفی.
 2837. مسعدة بن ربیع سلمی کوفی.
 2838. مسعدة بن عامر ازدی.
 2839. مسعد مولی بنی هاشم مدنی.
 2840. مفضل بن قیس بن رمانة مولی اشعریین کوفی.
 2841. مفضل بن عمر جعفی کوفی.
 2842. مفضل بن مهلهل تمیمی سعدی کوفی.
 2843. مفضل بن محمد ضبی کوفی.
 2844. مفضل بن صدقة بن سعید حنفی ابوحماد.
 2845. مفضل بن مفضل جعفی مولی بنی بدی.
 2846. مفضل بن سوید احمری کوفی.
 2847. مفضل بن مالک کوفی.
 2848. مفضل بن عمارة ضبی کوفی.
 2849. مفضل بن یزید کوفی.
 2850. مفضل بن سعید فزاری کوفی.
 2851. مفضل بن غیاث قرشی کوفی.
 2852. مفضل بن صالح ابوعلی مولی بنی اسد یکنی ابا جمیلة ایضا مات فی حیاة الرضا علیه‌السلام.
 2853. مفضل بن عامر لیثی کوفی.
 2854. مفضل بن زیاد حناط کوفی.
 2855. معمر بن راشد صنعانی بصری ابوعروة.
 2856. معمر بن یحیی بن ساباط ضبی مولاهم کوفی.
 2857. معمر بن عطاء بن وشیکة کوفی.
 2858. معمر بن زائدة.
 2859. معمر بن خیثم اخو ابی معمر سعید بن خیثم.
 2860. معمر بن زائدة قائد اعمش کوفی.
 2861. معمر بن الحسن هذلی بصری.
 2862. معمر بن عمر روی عنهما علیهما السلام.
 2863. معمر بن عمارة جعفی کوفی.
 2864. معمر بن موسی.
 2865. معمر بن عطیة فقیمی کوفی.
 2866. معمر زیات.
 2867. معمر بن مهاجر مولی انصار کوفی.
 2868. معمر بن عیسی کوفی.
 2869. محمد بن ابی عرندس بکری کوفی.
 2870. مسکین بن عبدالله سمان کوفی.
 2871. مسکین عبدالله کوفی.
 2872. مسکین ابو الحسن ازدی زیدلی کأنه منسوب إلی زید الله مثل عبدلی، کوفی روی عنه علی بن نعمان.
 2873. محرز بن حازم زیدلی اثرم کوفی.
 2874. محرز بن فضالة ازدی کوفی.
 2875. منذر بن ابی طریفة بجلی مولاهم کوفی روی عنهما(ع) ابنه الحسن
 2876. منذر بن صباح زیات کوفی.
 2877. منذر بن جیفر عبدی کوفی.
 2878. منذر بن علی غزی کوفی.
 2879. مجمع بن معتب کندی کوفی.
 2880. مجمع حناط کوفی روی عنه صفوان.
 2881. مصعب بن وردان ازدی کوفی.
 2882. مصعب بن سلام تمیمی کوفی.
 2883. میسر بن عبدالله نخعی روی عنهما علیهما السلام وابناه محمد وعلی
 2884. میسر بن عبدالعزیز بیاع زطی.
 2885. مبشر بن عمارة ازدی کوفی.
 2886. مبشر بن عطاف همدانی کوفی.
 2887. میمون قداح مکی مولی بنی هاشم روی عنهما علیهما السلام.
 2888. میمون بان کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 2889. میمون جبان کوفی.
 2890. مسعود بن سعد ابوسعد جعفی کوفی.
 2891. مسعود بن اسباط کوفی.
 2892. محبوب بن عبدالله عطار کوفی.
 2893. محبوب بن سالم جعفی کوفی.
 2894. محبوب بن حسان وقیل ابوحسان سکونی کوفی.
 2895. مروان بن معاویة فزاری کوفی.
 2896. مروان بن عثمان مدنی.
 2897. مروان بن اسد کوفی روی عنه معاویة بن وهب.
 2898. مرزبان بن مسعود وقیل ابن مسروق کندی کوفی.
 2899. مرزبان بن خالد کوفی.
 2900. میسرة بن حبیب ابوحازم نهدی.
 2901. میسرة کوفی.
 2902. میسرة بیاع زطی کوفی.
 2903. مزید بن زیاد کاهلی کوفی مولاهم.
 2904. مزید بن مهلهل بکری کوفی.
 2905. مدرک بن ابی هزهاز نخعی کوفی.
 2906. مدرک بن عمار طائی کوفی.
 2907. مهاجر بن کثیر اسدی کوفی.
 2908. مهاجر بن زید اسدی.
 2909. مهاجر بن عجلان ازدی کوفی.
 2910. مرة بن عصمة طائی کوفی.
 2911. مرة کندی کوفی.
 2912. مغیرة مولی جعفر بن محمد بن علی علیه‌السلام.
 2913. مقاتل بن حیان.
 2914. مجاهد بن راشد بن مخراق نهدی کوفی.
 2915. مجاهد بن علا کوفی.
 2916. موفق بن ابی منشد ثقفی کوفی مولی آل المغیرة بن شعبة.
 2917. موفق بن عبدالله حارثی کوفی.
 2918. مختار بن منیح ثقفی کوفی.
 2919. مختار بن عمارة طائی کوفی.
 2920. مهزم بن ابی بردة اسدی کوفی ابوابراهیم.
 2921. مصاد بن عقبة جزری.
 2922. مستغفر بن عبدالرحمان بارقی کوفی.
 2923. مراد بن خارجة انصاری کوفی.
 2924. مشمعل بن سعد اسدی کوفی.
 2925. مرازم بن حکیم مداینی مولی ازد.
 2926. مستهل بن عطاء کوفی روی عنهما علیهما السلام.
 2927. مندلف کوفی روی عنه یونس.
 2928. مطلب بن زیاد قرشی مولاهم کوفی.
 2929. مسروق بن محمد کوفی.
 2930. مصقلة بن اسماعیل جعفی کوفی.
 2931. معروف بن خربوذ قرشی مولاهم مکی.
 2932. معروف بن زیاد شیبانی مولاهم کوفی.
 2933. ملیح بن ابی بکر شیبانی.
 2934. معان بن اسود بن قیس عبدی کوفی تابعی.
 2935. منخل بن جمیل کوفی.
 2936. مصادف ابواسماعیل مدنی.
 2937. مصدق بن صدقة مدائنی واخوه الحسن رویا ایضا عن ابی الحسن.
 2938. مستورد بن نهیک نخعی کوفی ابوالمستهل روی عنه زکریا المؤمن
 2939. مرهف بن ابی المرهف.
 2940. موسی بن ابی حبیب طائفی.
 2941. معتب مولی ابی عبدالله مدنی.
 2942. مغارک بن سوید مولی بنی اسید کوفی.
 2943. منکدر بن محمد بن منکدر تیمی مدنی قرشی.
 2944. مسمع بن عبدالملک کردین.
 2945. مرة مولی خالد بن عبدالله قسری.
 2946. مازن قلانسی کوفی.
 2947. موزع بن سوید اسدی کوفی.
 2948. مجیب بن عمارة همدانی کوفی.
 2949. مؤمل بن زیاد عقیلی کوفی مولاهم.
 2950. منقذ بن صباح ازدی کوفی.
 2951. مهند بن سوید اسدی کوفی.
 2952. مهدی بن صالح بارقی کوفی.
 2953. مسهر بن عبدالملک بن سلع همدانی خیوانی کوفی ابوزید.
 2954. محمد بن قاسم نوفلی.
 2955. موسی مولی ابی عبدالله علیه‌السلام.
 2956. محمد بن زیاد تمیمی عربی کوفی.
 2957. محمد بن مسعود تمیمی.
 2958. محمد فیض تمیمی تیم رباب.
 2959. محمد بن شریح کندی کوفی.
 2960. محمد بن زیاد بجلی بیاع سابری.
 2961. محمد بن حمران مولی بنی فهر کوفی ولیس بابن اعین.
 2962. محمد بن ابی حمزة ثمالی مولی.
 2963. محمد بن حمران بن اعین مولی بنی شیبان.
 2964. محمد بن عمران عجلی.
 2965. محمد بن ابی عمر کوفی.
 2966. محمد بن ابی طلحة بیاع سابری.
 2967. محمد بن عذافر صیرفی.
 2968. محمد بن میسرة.
 2969. محمد بن عمر بن اذینة غلب علیه اسم ابیه مدنی مولی عبدالقیس.
 2970. محمد بن مضارب کوفی یکنی ابا المضارب.
 2971. محمد بن عبدالسلام کوفی.
 2972. محمد بن عقبة مولی ابی جعفر علیه‌السلام کوفی.
 2973. محمد بن رزام.
 2974. محمد قبطی.
 2975. منصور صاحب صحف.
 2976. موسی بن اکیل نمیری.
 2977. موسی مولی جعفر بن احمد.
 2978. موسی بن زیاد.
 2979. موسی ابارة.
 2980. مخلد سراج کوفی.
 2981. میسر بن ابی بلاد یکنی ابا اسماعیل من بنی قیس بن ثعلبة.
 2982. مهزم اسدی.
 2983. نوح بن حکم ابوالیقظان همدانی مرهبی کوفی.
 2984. نوح بن تغلب جریری قیسی اخو ابان بن تغلب.
 2985. نوح بن دراج نخعی مولاهم کوفی قاضی.
 2986. نوح بن مختار نخعی کوفی.
 2987. نوح بن ابراهیم موصلی.
 2988. نوح بن ابی مریم ابوعصمة خراسانی.
 2989. نصر بن قابوس لخمی کوفی.
 2990. نصر بن اوس کوفی.
 2991. نصر بن طریف بصری اخو جزی.
 2992. نصر بن فضالة اسدی کوفی.
 2993. نصر بن عبدالرحمان ابوالولید عبدی کوفی.
 2994. نصر بن عبدالرحمان بارقی کوفی.
 2995. نصر بن کثیر اسدی کوفی.
 2996. نصیر بن ابی اشعث ابوالولید کوفی.
 2997. نصیر بن نصیر رواسی کوفی.
 2998. نضر بن قراوش کوفی جمال.
 2999. نضر بن وراس خزاعی کوفی روی عنه علاء بن رزین.
 3000. نضر بن مطهر وابشی کوفی.
 3001. نضر بن عمرو بن نجیة کوفی.
 3002. نضر بن ربیع بن سعد جعفی کوفی.
 3003. نضیر بن زیاد ضبی ویقال نصیر بالصاد مهملة کوفی.
 3004. نضیر بن سالم کناسی کوفی.
 3005. نعمان بن ثابت ابوحنیفة تیملی کوفی مولاهم.
 3006. نعمان رازی.
 3007. نعمان بن عمار عجلی کوفی.
 3008. نعمان بن عمرو جعفی کوفی.
 3009. نجیح بن قبا مدنی.
 3010. نجیح بن مسلم روی عنهما علیهما السلام روی عنه یونس بن یعقوب.
 3011. نجیح ابومعسر سندی مدنی.
 3012. ناصح بن عبدالله ابوعبدالله محلمی.
 3013. نجم بن حطیم عجلی کوفی ابوعلی.
 3014. نشیط بن صالح عجلی مولاهم کوفی.
 3015. نعیم بن میسرة ابوعمرو نحوی کوفی.
 3016. نعیم بن مورع تمیمی.
 3017. نعیم احول.
 3018. نجیة بن حارث قواس.
 3019. ولید بن صبیح اسدی مولاهم کوفی.
 3020. ولید جواز کوفی.
 3021. ولید بن ولید عنزی کوفی.
 3022. ولید بن عروة شیبانی هجری.
 3023. ولید قمی.
 3024. ولید بن میمون کوفی.
 3025. ولید بن مسلم.
 3026. ولید بن عیاش.
 3027. ولید بن مدرک کوفی.
 3028. ولید بن هشام بصری قرشی.
 3029. ولید صاحب اسقاط.
 3030. ولید بن اسباط کوفی.
 3031. ولید بن اسحق کوفی.
 3032. ولید بن عبدالعزیز کوفی.
 3033. ولید بن هشام جملی کوفی.
 3034. ولید بن حارث کوفی.
 3035. ولید بن اسماء کندی مولاهم کوفی.
 3036. وهب بن عمرو اسدی کاهلی مولاهم تابعی.
 3037. وهب بن وهب ابوالبختری قرشی مدنی.
 3038. وهب بن عبدالرحمان کوفی.
 3039. وهیب بن خالد بصری.
 3040. ورد بن زید اسدی کوفی.
 3041. وبرة بن عبدالرحمان احمر.
 3042. وهب بن عبد ربه اخو شهاب بن عبد ربه.
 3043. واصل بن سلیم منقری تابعی.
 3044. وردان ابوخالد کابلی الاصغر روی عنهما علیهما السلام والاکبر کنکر
 3045. وهیب بن حفص.
 3046. هارون بن سعد عجلی کوفی.
 3047. هارون بن خارجة صیرفی مولی کوفی ابوالحسن.
 3048. هارون بن حمزة غنوی کوفی.
 3049. هارون بن خارجة انصاری.
 3050. هارون بن حمزة بن عمارة.
 3051. هارون بن موسی اعور بصری قاری.
 3052. هارون بن سلیمان جعفی کوفی.
 3053. هارون بن ابی خالد کابلی.
 3054. هارون بن صالح همدانی کوفی.
 3055. هارون بن زیاد خثعمی کوفی.
 3056. هارون بن عمر نخعی کوفی.
 3057. هارون بن سلیمان عجلی.
 3058. هارون بن جهم بن ثویر بن ابی فاختة قرشی کوفی.
 3059. هارون بن ابی سلمة مولی بنی هاشم.
 3060. هشام بن عروة بن زبیر بن عوام قرشی مدنی.
 3061. هشام بن سعد محاملی مدنی.
 3062. هشام بن سالم جوالیقی.
 3063. هشام بن حکم کندی.
 3064. هشام بن سری ابوساسان تمیمی مولاهم کوفی جد هشام بن یونس ابوامه.
 3065. هشام بن احمر کوفی روی عن ابی الحسن(ع) ایضا.
 3066. هشام بن حیان کوفی مولی بنی عقیل ابوسعید مکاری.
 3067. هشام بن ولید عنزی کوفی.
 3068. هشام حناط کوفی.
 3069. هشام بن صدقة زبیدی کوفی.
 3070. هشام بن حرث بن عمرو خثعمی کوفی.
 3071. هشام بن عمارة مزنی کوفی.
 3072. هشام بن عبدالملک کوفی واخوه ابان بن عبدالملک.
 3073. هشام بن محمد مولی.
 3074. هشام بن برید زبیدی مولاهم خزاز کوفی.
 3075. هاشم بن سعید جعفی کوفی.
 3076. هاشم بن منذر بن حسان بن عبدالله صیدلانی نخعی ابونصر کوفی.
 3077. هاشم بن مثنی حناط کوفی.
 3078. هشام بن عطیة بکری.
 3079. هیثم بن حبیب صیرفی کوفی.
 3080. هیثم بن عبید شیبانی ابوکهمس کوفی.
 3081. هیثم بن عروة تمیمی کوفی.
 3082. هیثم بن واقد جزری مولی.
 3083. هیثم بن براء.
 3084. هیثم بن عبدالجبار طحان کوفی.
 3085. هذیل بن صدقة اسدی مولاهم طحان کوفی روی عنه ابوایوب.
 3086. هذیل و
 3087. یونس رویا عنه علیه‌السلام.
 3088. هانی بن ایوب جعفی کوفی.
 3089. هانی سندی کوفی مولی اسحق بن عمار.
 3090. هریم بن سفیان بجلی کوفی.
 3091. هزیم بن جریر کوفی.
 3092. هود ابوایوب انصاری مدنی روی عنه ابان احمر وعبدالله کاهلی.
 3093. هارون بغدادی.
 3094. هارون بن عمرو مشعری.
 3095. هارون مولی آل ابی جعدة.
 3096. هشام بن مثنی رازی.
 3097. یحیی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع) مدنی.
 3098. یحیی شهید بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام هاشمی مدنی.
 3099. یحیی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام هاشمی کوفی.
 3100. یحیی بن سعید بن قیس انصاری مدنی تابعی یکنی ابا سعید.
 3101. یحیی بن عبدالرحمان ازرق انصاری مولی کوفی.
 3102. یحیی بن سعید فروخ قطان ابوسعید هروی کان من أئمة الحدیث.
 3103. یحیی بن علا بن خالد بجلی کوفی یقال له الرازی.
 3104. یحیی بن ابی سلیمان ابوالبلاد کوفی مولی غطفان مقری.
 3105. یحیی بن قاسم ابومحمد یعرف بابی نصیر اسدی مولاهم.
 3106. یحیی بن زکریا انصاری.
 3107. یحیی بن زرارة بن اعین شیبانی.
 3108. یحیی بن اسحاق صیرفی کوفی.
 3109. یحیی بن مساور ابوزکریا تمیمی مولاهم کوفی.
 3110. یحیی بن مقسم کوفی.
 3111. یحیی بن سابق ابوالمنذر.
 3112. یحیی بن سابق مدنی.
 3113. یحیی بن حسان کوفی.
 3114. یحیی بن اسحق کوفی.
 3115. یحیی بن مهران ثوری کوفی ابوالعبید جبائی.
 3116. یحیی بن ابی اشعث کندی بصری.
 3117. یحیی بن عقبة بن ابی عیزار ابوالقاسم کوفی.
 3118. یحیی بن ایوب بصری.
 3119. یحیی بن اسماء بن جویریة بصری.
 3120. یحیی خزاز شیزری.
 3121. یحیی بن سعید بن ابان قرشی نزل بغداد.
 3122. یحیی بن تمیم نهدی.
 3123. یحیی اخو آدم.
 3124. یحیی بن سابور قاید.
 3125. یحیی بن حسان.
 3126. یحیی ازرق.
 3127. یحیی بن بشیر نبال.
 3128. یحیی بن سلیمان.
 3129. یحیی بن زکریا روی عنه سیف بن عمیرة.
 3130. یحیی بن محمد بن سعید بن دینار کوفی یکنی ابا الشبل.
 3131. یحیی بیاع الحلل ویقال له قلانسی.
 3132. یحیی بن زبیر کلبی کوفی.
 3133. یحیی بن عبدالملک بن ابی عتبة خزاعی کوفی.
 3134. یحیی بن سلیم طایفی.
 3135. یحیی بن عبادة مکی.
 3136. یحیی بن عمران حلبی.
 3137. یحیی بن عبدالله بن معاویة کندی اجلح ابوحجیة.
 3138. یحیی بن یعقوب ابوطالب قاضی خال ابی یوسف قاضی.
 3139. یحیی بن علی تمیمی ربعی کوفی.
 3140. یونس بن یعقوب بجلی دهنی کوفی.
 3141. یونس بن خباب.
 3142. یونس بن ظبیان کوفی.
 3143. یونس نسائی روی عنه صالح بن عقبة.
 3144. یوسف بن عبدالرحمان کناسی کوفی.
 3145. یوسف بن ثابت کوفی.
 3146. یزید ابوخالد کناسی.
 3147. یعقوب بن حارث محاربی کوفی.
 3148. یعقوب بن ابراهیم ابوابراهیم انصاری.
 3149. یعقوب بن شعیب بن میثم اسدی کوفی.
 3150. یعقوب بن سالم احمر کوفی.
 3151. یعقوب بن قیس بجلی دهنی ابوخالد والد یونس بن یعقوب.
 3152. یعقوب بن ابی قاسم.
 3153. یوسف بن ابراهیم ابی داود.
 3154. یوسف بزاز ابویعقوب.
 3155. یوسف طاطری.
 3156. یعقوب ابویوسف.
 3157. یعقوب بن عذافر روی عنه یونس بن یعقوب.
 3158. یوسف بن ثابت بن ابی سعدة ابوأمیة.
 3159. یونس شیبانی.
 3160. یزید بن اسحق شعر.
 3161. یعقوب بن سالم اخو اسباط علیم سراج.
 3162. یعقوب احمر روی عنه ابن مسکان.
 3163. یونس بن عمار صیرفی تغلبی کوفی.
 3164. یونس بن ابی اسحاق سبیعی.
 3165. یونس بن رباط کوفی.
 3166. یونس بن یعفور.
 3167. یزید بن عبدالملک.
 3168. یزید بن فرقد نهدی.
 3169. یزید ابوخالد اعور.
 3170. یزید بزاز یکنی ابا خالد مولی حکم بن ابی صلت ثقفی.
 3171. یزید بن خلیفة حارثی حلوانی عربی ولیس من بنی الحرث.
 3172. ابومحمد مشهدی بجلی.
 3173. ابوزکریا الذی حدث عنه خالد بن عیسی عکلی.
 3174. ابوعزة.
 3175. ابوعلی الذی حدث عنه حصین بن مخارق.
 3176. ابوعمر مدینی.
 3177. ابوعثمان.
 3178. ابوعبدالرحمان اعرج کوفی.
 3179. ابوعاصم مدنی.
 3180. ابوجمیلة.
 3181. ابوسعید روی عنه عبدالله بن بکیر.
 3182. ابوالفضل.
 3183. ابومحمد وابشی.
 3184. ابویحیی صنعانی.
 3185. ابوقتادة روی عنه محمد بن خالد برقی.
 3186. ابوخالد قماط.
 3187. ابوربیع شامی.
 3188. ابوعمران خراط اوزاعی.
 3189. ابومشعر.
 3190. ابوسعید مداینی.
 3191. ابوعلی صاحب انماط کوفی.
 3192. ابوعلی جریری کوفی.
 3193. ابوعمر اعمی کوفی.
 3194. ابوالصفر کوفی.
 3195. ابوصامت.
 3196. ابویعقوب اسدی امام بنی صید کوفی.
 3197. ابوابراهیم عجلی.
 3198. ابوابراهیم بصری.
 3199. ابوهذیل.
 3200. ابوهلال الذی حدث عنه یعقوب بن سالم.
 3201. ابومنصور دیرانی.
 3202. ابوالمنذر.
 3203. ابوعبدالله الذی روی عنه سیف بن عمیرة.
 3204. ابوزکریا.
 3205. ابوقیس مولی قریش.
 3206. ام حسن بنت عبدالله بن محمد بن علی بن الحسین علیه‌السلام.
 3207. سالمة مولاة ابی عبدالله علیه‌السلام.
 3208. ام سعید احمسیة.
 3209. ام ولد لجعفر بن ابی طالب علیه‌السلام.
 3210. مغیرة مولاة ابی عبدالله علیه‌السلام.
 3211. قنواء بنت زبید.
 3212. غنیمة بنت ازدی کوفی.
 3213. جدة ابی طاهر احمد بن عیسی وهی أم ولد تدعی سریة.
 3214. حمادة بنت رجا اخت ابی عبیدة الحذاء واسمه رجا بن زیاد.
 3215. جوهر جاریة ابی عبدالله علیه‌السلام.
 3216. رباب امرأة داود بن کثیر رقی.
 3217. سعیدة و
 3218. منة دختران محمد بن ابی عمیر
 3219. ام عیسی بنت عبدالله.[۷]

راویان ثقه

شاکری اسامی زیر را به عنوان راویان ثقه، از منابع مختلف رجالی استخراج کرده است:[۸]

 1. آدم ابوالحسین نحاس (آدم بن حسین).
 2. ابان بن تغلب ابوسعید بکری جریری.
 3. ابان بن عثمان بجلی احمر کوفی.
 4. ابان بن عمر ختن، آل میثم تمار کوفی.
 5. ابراهیم بن ابی البلاد کوفی.
 6. ابراهیم بن عبدالحمید اسدی، بزاز کوفی.
 7. لیث بن بختری مرادی.
 8. ثابت بن ابی صفیة دینار ازدی ثمالی کوفی.
 9. اسحاق بن بشر ابوحذیفة خراسانی.
 10. اسحاق بن عمار کوفی صیرفی.
 11. اسماعیل بن مسلم، ابن ابی زیاد سکونی کوفی.
 12. اسماعیل بن عمار صیرفی کوفی.
 13. اسماعیل بن محمد حمیری، سید شاعر.
 14. برید بن معاویة ابوالقاسم عجلی کوفی.
 15. بکیر بن اعین شیبانی.
 16. ثعلبة بن میمون اسدی کوفی.
 17. جابر بن یزید ابوعبدالله جعفی تابعی.
 18. جعفر بن سلیمان ضبعی بصری، ثقة.
 19. جمیل بن دراج.
 20. حارث بن مغیرة نصری.
 21. حبیب بن معلل خثعمی مولی کوفی.
 22. حریز بن عبدالله سجستانی.
 23. حسن بن زیاد عطار.
 24. حسن بن عطیة حناط کوفی.
 25. حسین بن مختار قلانسی کوفی.
 26. حفص بن بختری بغدادی اصله کوفی.
 27. حفص بن سالم ابوولاد حناط مولی جعفی کوفی.
 28. حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة ابوعمر نخعی قاضی کوفی. اهل سنت
 29. حماد بن عثمان.
 30. حماد بن عیسی جهنی.
 31. حمران بن اعین شیبانی.
 32. حمزة بن محمد طیار کوفی.
 33. خالد بن جریر کوفی اخو اسحاق بن جریر.
 34. خالد بن نجیح جواز کوفی.
 35. خطاب بن مسلمة کوفی.
 36. داود بن کثیر بن ابی خالد رقی.
 37. داود بن زربی کوفی.
 38. داود بن فرقد.
 39. ذریح بن یزید محاربی کوفی، ابو الولید.
 40. رباب امرأة داود بن کثیر رقی.
 41. زرارة بن اعین شیبانی.
 42. زکریا بن سابور ازدی مولاهم واسطی.
 43. زید بن یونس ابواسامة ازدی مولاهم شحام کوفی.
 44. زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب " ع " ابوالحسین مدنی تابعی.
 45. زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب " ع ".
 46. سالم بن مکرم ابوخدیجة جمال کوفی مولی بنی اسد.
 47. سدیر بن حکیم صیرفی کوفی.
 48. سعید بن عبدالرحمان اعرج سمان ویقال له ابن عبدالله له کتاب.
 49. سلیمان بن مهران ابومحمد اسدی مولاهم اعمش کوفی.
 50. سماعة بن مهران حضرمی کوفی یکنی ابا محمد بیاع القز.
 51. شعیب بن یعقوب عقرقوفی.
 52. صفوان بن مهران جمال.
 53. عبدالرحمان بن حجاج بجلی.
 54. عبدالسلام بن عبدالرحمان بن نعیم ازدی.
 55. عبدالله بن ابی یعفور مولاهم کوفی
 56. عبدالله بن بکیر مرادی کوفی.
 57. عبدالله بن زرارة.
 58. عبدالله بن سنان کوفی.
 59. عبدالله بن شریک عامری.
 60. عبدالله بن مسکان مولی عنزة.
 61. عبدالملک بن اعین شیبانی کوفی تابعی.
 62. عبید الله بن علی بن ابی شعبة حلبی.
 63. علاء بن رزین قلا مولی ثقیف کوفی.
 64. علی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام مدنی.
 65. عمار بن خباب ابومعاویة بجلی دهنی کوفی.
 66. عمار بن موسی ابوالیقظان ساباطی.
 67. عمر بن ابی نصر سکونی مولی.
 68. عمر بن اذینة.
 69. عمر بن حنظلة عجلی بکری کوفی.
 70. عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب(ع) مدنی تابعی.
 71. عمرو بن ابی مقدام ثابت بن هرمز عجلی مولاهم کوفی تابعی.
 72. عیسی بن سری کرخی مولی ابی الیسع قمی.
 73. عیسی بن عبدالله قمی.
 74. فضیل بن عیاض بن مسعود تمیمی.
 75. فضیل بن یسار نهدی.
 76. قاسم بن عروة مولی ابی ایوب مکی، وکان ابوایوب من موالی المنصور له کتاب.
 77. محمد بن مسلم بن رباح ثقفی ابوجعفر طحان اعور قصیر حداج.
 78. مرازم بن حکیم مداینی مولی ازد.
 79. مسمع بن عبدالملک کردین.
 80. معاویة بن عمار بن ابی معاویة بجلی دهنی.
 81. معروف بن خربوذ قرشی مولاهم مکی.
 82. معلی بن خنیس.
 83. مفضل بن عمر جعفی کوفی.
 84. عمرو بن علی عنزی کوفی یعرف بمندل بن علی.
 85. منصور بن حازم بجلی مولاهم کوفی.
 86. محمد بن نعمان بجلی احول.
 87. میسر بن عبدالعزیز بیاع زطی.
 88. نصر بن قابوس لخمی کوفی.
 89. نوح بن دراج نخعی مولاهم کوفی قاضی.
 90. هشام بن حکم کندی.
 91. هشام بن سالم جوالیقی.
 92. یحیی بن سعید فروخ قطان ابوسعید هروی کان من أئمة الحدیث.
 93. یونس بن یعقوب بجلی دهنی کوفی.
 94. اصرم بن حوشب.
 95. جابر بن حیان.
 96. حنان بن سدیر.
 97. عبدالسلام بن سالم بجلی.
 98. عبدالله کاهلی.
 99. عبدالله بن نجاشی.
 100. علی بن یقطین.[۹]

اصحاب اجماع

کَشّی اصحاب اجماع امام صادق(ع) را چنین معرفی می‌کند:

وکیلان

جباری در سازمان وکالت تعداد وکیلان امام را چنین برمی‌شمارد:[۱۱]

همچنین به نقل از کفعمی مفضل بن عمر و به نقل از ابن شهر آشوب محمد بن سنان باب حضرت بوده‌اند.[۱۳]

اصحاب غیر امامی

حسین شاکری برخی از سرشناسترین شاگردان و راویان غیر امامی امام صادق علیه‌السلام را چنین ذکر کرده است:

اهل سنت

پانویس

 1. طوسی، رجال الطوسی، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۵-۳۲۸
 2. قرشی، موسوعه الامام الصادق، ۱۴۱۳ق، ج۶.
 3. شبستری، الفائق فی روات و اصحاب الامام الصادق، ۱۴۱۸ق.
 4. مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۵۴.
 5. قمی، الکنی و الالقاب، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۵۸.
 6. طوسی، رجال الطوسی، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۵-۳۲۸.
 7. طوسی، رجال الطوسی، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۵-۳۲۸.
 8. شاکری، موسوعه المصطفی والعتره، ۱۴۱۷ق، ج۱۰، ص۲۹۵.
 9. شاکری، موسوعه المصطفی والعتره، ۱۴۱۷ق، ج۱۰، ص۲۹۵
 10. نگاه کنید به:‌ کشی، رجال کشی، ۱۴۰۹ق، ص۲۳۸و۳۷۵.
 11. جباری، سازمان وکالت، ۱۳۸۲ش، ص۴۲۶.
 12. جباری، سازمان وکالت، ۱۳۸۲ش، ص۴۲۶
 13. جباری، سازمان وکالت، ۱۳۸۲ش، ص۴۲۴.
 14. شاکری، موسوعه المصطفی والعتره، ۱۴۱۷ق، ج۱۰، ص۵۰۲.

منابع

 • جباری، محمدرضا، سازمان وکالت و نقش آن در عصرائمه، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
 • شاکری، حسین، موسوعه المصطفی والعتره، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۷ق.
 • شبستری، عبدالحسین، الفائق فی روات و اصحاب الامام الصادق(ع)، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
 • طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
 • قرشی، باقر شریف، موسوعه الامام الصادق، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۳ق.
 • قمی، عباس، الکنی و الالقاب، تهران، مکتبه الصدر، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.
 • کشی، محمد بن عمر، رجال کشی - اختیار معرفة الرجال، تحقیق و تصحیح محمد بن حسن طوسی و حسن مصطفوی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
 • مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.