فهرست خطبه‌های نهج‌البلاغه

از ویکی شیعه

فهرست خطبه‌های نهج‌البلاغه مجموع خطبه‌های امام علی(ع) در کتاب نهج‌البلاغه است. این فهرست، شماره هر خطبه را در نسخه‌های مختلف نهج البلاغه نشان می‌دهد. این فهرست از کتاب المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه اثر محمدکاظم محمدی و محمد دشتی گرفته شده است.

نسخه‌های نهج البلاغه:

جدول شماره خطبه‌ها
صبحی موضوع فیض ابن میثم فی ظلال خویی ابن ابی الحدید عبده ملا فتح الله ملا صالح
۱ آفرینش آسمان و زمین و آدم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۲ مردم پیش از بعثت، وصف پیامبر(ص) و گروهی از مردم ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
۳ معروف به خطبه شقشقیه و درباره خلافت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳
۴ پند و اندرز به مردم ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵ ۴
۵ پس از رحلت رسول خدا(ص) [و جریان سقیفه]، در پاسخ به ابوسفیان و عباس ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۶ ۵
۶ آماده برای اجرای حق ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۷ ۶
۷ مذمت دنباله‌روان شیطان (بیعت‌شکنان) ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸ ۷
۸ زبیر و بیعت او ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۷ ۹ ۸
۹ بیعت‌شکنان ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۸ ۱۰ ۹
۱۰ حزب شیطان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۹ ۱۱ ۱۰
۱۱ توصیه به پایداری خطاب به محمد حنفیه ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۱۱
۱۲ به یکی از یارانش درباره جنگ جمل ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۱ ۱۳ ۱۲
۱۳ نکوهش مردم بصره ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۴ ۱۳
۱۴ نکوهش بصره ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۱۵ ۱۴
۱۵ بخشش‌های عثمان بن عفان ۱۵ ۱۴ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۶ ۱۵
۱۶ پس از بیعت مردم ۱۶ ۱۵ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۵ ۱۷ ۱۶
۱۷ قاضی ناشایست ۱۷ ۱۶ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۶ ۱۹ ۱۷
۱۸ نکوهش اختلاف رأی عالمان ۱۸ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۷ ۲۰ ۱۸
۱۹ خطاب به اشعث بن قیس ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۸ ۲۱ ۱۹
۲۰ نکوهش یاران به سبب غفلتشان ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۲ ۲۰
۲۱ مرگ و رستاخیز ۲۱ ۲۰ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۰ ۲۳ ۲۱
۲۲ بیعت‌شکنان و نکوهش آنان ۲۲ ۲۱ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۱ ۲۴ ۲۲
۲۳ رعایت حال تنگدستان ۲۳ ۲۲ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۲ ۲۵ ۲۳
۲۴ سستی‌نکردن در جنگ ۲۴ ۲۳ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۳ ۲۶ ۲۴
۲۵ نکوهش سپاهیان بعد از پیشروی دشمن ۲۵ ۲۴ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۴ ۲۷ ۲۵
۲۶ عربِ پیش از اسلام، بی‌یاوری حضرت، نکوهش عمرو عاص ۲۶ ۲۵ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۵ ۲۸ ۲۶
۲۷ برانگیختن بر جهاد ۲۷ ۲۶ ۲۷ ۲۷ ۲۷ ۲۶ ۲۹ ۲۷
۲۸ پند یاران و سفارش به پارسایی ۲۸ ۲۷ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۷ ۳۰ ۲۸
۲۹ حمله ضحاک بن قیس به حاجیان ۲۹ ۲۸ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۸ ۳۱ ۲۹
۳۰ کشته‌شدن عثمان ۳۰ ۲۹ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۲۹ ۳۲ ۳۰
۳۱ خطاب به ابن عباس که سوی زبیر فرستادش ۳۱ ۳۰ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۳۳ ۳۱
۳۲ مردم پنج دسته‌اند ۳۲ ۳۱ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۱ ۳۴ ۳۲
۳۳ جنگ با اهل بصره ۳۳ ۳۲ ۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۲ ۳۵ ۳۳
۳۴ برانگیختن مردم برای نبرد با شامیان ۳۴ ۳۳ ۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۳ ۳۶ ۳۴
۳۵ بعد از حکمیت ۳۵ ۳۴ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۴ ۳۷ ۳۵
۳۶ هشدار به خوارج ۳۶ ۳۵ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۵ ۳۸ ۳۶
۳۷ فضیلت‌های آن حضرت ۳۷ ۳۶ ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۳۶ ۳۹ ۳۷
۳۸ معنای شُبهه و سبب نامگذاری آن ۳۸ ۳۷ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۷ ۴۰ ۳۸
۳۹ نکوهش یاران به دلیل سستی در جنگ ۳۹ ۳۸ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۳۸ ۴۱ ۳۹
۴۰ در پاسخ شعار خوارج (لا حکم الا لله) ۴۰ ۳۹ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۳۹ ۴۲ ۴۰
۴۱ توصیه به وفاداری و نهی از پیمان‌شکنی ۴۱ ۴۰ ۴۱ ۴۱ ۴۱ ۴۰ ۴۳ ۴۱
۴۲ انذار یاران از هواپرستی ۴۲ ۴۱ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۱ ۴۴ ۴۲
۴۳ علت درنگ در جنگ با شامیان ۴۳ ۴۲ ۴۳ ۴۳ ۴۳ ۴۲ ۴۵ ۴۳
۴۴ سرزنش مصقله پسر هبیره ۴۴ ۴۳ ۴۴ ۴۴ ۴۴ ۴۳ ۴۶ ۴۴
۴۵ نکوهش دنیا ۴۵ ۴۴ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۴ ۴۷ ۴۵
۴۶ دعای هنگام عزیمت به شام ۴۶ ۴۵ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۵ ۴۸ ۴۶
۴۷ درباره کوفه ۴۷ ۴۶ ۴۷ ۴۷ ۴۷ ۴۶ ۴۹ ۴۷
۴۸ هنگام رفتن برای نبرد صفین ۴۸ ۴۷ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۷ ۵۰ ۴۸
۴۹ صفات الهی ۴۹ ۴۸ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۸ ۵۱ ۴۹
۵۰ فتنه و سرچشمه آن ۵۰ ۴۹ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۴۹ ۵۲ ۵۰
۵۱ هنگام تسلط معاویه و لشکریان بر فرات ۵۱ ۵۰ ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۵۰ ۵۳ ۵۱
۵۲ ترک دنیاپرستی ۵۲ ۵۱ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۱ ۵۴ ۵۲
۵۳ قربانی در منا ۵۲ ۵۲ ۵۳ ۵۲ ۵۲ ۵۱ ۵۵ ۵۲
۵۴ بیعت مردم با امام، جنگ با پیمان‌شکنان ۵۳ ۵۳ ۵۴ ۵۳ ۵۳ ۵۲ ۵۶ ۵۳
۵۵ تأخیر فرمان جنگ صفین ۵۴ ۵۴ ۵۵ ۵۴ ۵۴ ۵۳ ۵۷ ۵۴
۵۶ وصف یاران رسول خدا(ص) در کار جهاد و گله از یاران خود ۵۵ ۵۵ ۵۶ ۵۵ ۵۵ ۵۴ ۵۸ ۵۵
۵۷ انذار یاران از حکومت معاویه ۵۶ ۵۶ ۵۷ ۵۶ ۵۶ ۵۵ ۵۹ ۵۶
۵۸ خوارج ۵۷ ۵۷ ۵۸ ۵۷ ۵۷ ۵۶ ۶۰ ۵۷
۵۹ خبردادن از پایان کار خوارج ۵۸ ۵۸ ۵۹ ۵۸ ۵۸ ۵۷ ۶۱ ۵۸
۶۰ ادامه‌داشتن خوارج ۵۹ ۵۸ ۶۰ ۵۹ ۵۹ ۵۷ ۶۲ ۵۹
۶۱ پس از من خوارج را مکشید ۶۰ ۵۸ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵۷ ۶۳ ۶۰
۶۲ در پاسخ به تهدید به قتل ۶۱ ۵۹ ۶۱ ۶۱ ۶۱ ۵۸ ۶۴ ۶۱
۶۳ نکوهش دنیا ۶۲ ۶۰ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۵۹ ۶۵ ۶۲
۶۴ مبادرت به اعمال نیک ۶۳ ۶۱ ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۰ ۶۶ ۶۳
۶۵ صفات الهی ۶۴ ۶۲ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۱ ۶۷ ۶۴
۶۶ تعلیم جنگ ۶۵ ۶۳ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۲ ۶۸ ۶۵
۶۷ حادثه سقیفه و انصار ۶۶ ۶۴ ۶۶ ۶۶ ۶۶ ۶۳ ۶۹ ۶۶
۶۸ چون خبر شهادت محمد بن ابوبکر را شنید ۶۷ ۶۵ ۶۷ ۶۷ ۶۷ ۶۴ ۷۰ ۶۷
۶۹ توبیخ برخی از یاران (درباره جنگ) ۶۸ ۶۶ ۶۸ ۶۸ ۶۸ ۶۵ ۷۱ ۶۸
۷۰ دیدن پیامبر(ص) در خواب و شکایت از مردم ۶۹ ۶۷ ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۶۶ ۷۲ ۶۹
۷۱ در نکوهش عراقیان ۷۰ ۶۸ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۶۷ ۷۳ ۷۰
۷۲ طرز درودفرستان بر پیامبر(ص) و آل او ۷۱ ۶۹ ۷۱ ۷۱ ۷۱ ۶۸ ۷۴ ۷۱
۷۳ مروان بن حکم ۷۲ ۷۰ ۷۲ ۷۲ ۷۲ ۶۹ ۷۵ ۷۲
۷۴ هنگام بیعت شورا با عثمان ۷۳ ۷۱ ۷۳ ۷۳ ۷۳ ۷۰ ۷۶ ۷۳
۷۵ تهمت بنی‌امیه به امام درباره قتل عثمان ۷۴ ۷۲ ۷۴ ۷۴ ۷۴ ۷۱ ۷۷ ۷۴
۷۶ تشویق به عمل نیکو ۷۵ ۷۳ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۷۲ ۷۸ ۷۵
۷۷ هنگامی که سعید بن عاص حق امام را نداد ۷۶ ۷۴ ۷۶ ۷۶ ۷۶ ۷۳ ۷۹ ۷۶
۷۸ نیایش با خدا ۷۷ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۴ ۸۰ ۷۸
۷۹ پاسخ اخترشناس ۷۸ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۷ ۷۵ ۷۹ ۷۷
۸۰ نکوهش زنان ۷۹ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۷۹ ۷۶ ۸۱ ۷۹
۸۱ زهد و پارسایی ۸۰ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۰ ۷۷ ۸۲ ۸۰
۸۲ توصیف دنیا ۸۱ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۱ ۷۸ ۸۳ ۸۱
۸۳ خطبه غراء درباره نعمت خدا، سفارش به تقوا، پرهیز از دنیا،آمدن قیامت ۸۲ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۲ ۷۹ ۸۴ ۸۲
۸۴ عمرو بن عاص ۸۳ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۳ ۸۰ ۸۷ ۸۳
۸۵ صفات جلال خداوند، عبرت‌گیری، توصیف بهشت ۸۴ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۴ ۸۱ ۸۸ ۸۴
۸۶ صفات الهی، توصیه به ترس از خدا، حجت‌های خدا بر مردم ۸۵ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۵ ۸۲ ۹۱ ۸۵
۸۷ صفات پرهیزکاران، صفات فاسقان، عترت پیامبر(ص) ۸۶ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۶ ۸۳ ۹۲ ۸۶
۸۸ سبب هلاکت ملت‌ها و مهلت خداوند به آنان ۸۷ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۷ ۸۴ ۹۴ ۸۷
۸۹ پیامبر(ص) و رسالت او، عبرت‌گرفتن از پیشینیان ۸۸ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۸ ۸۵ ۹۵ ۸۸
۹۰ صفات الهی، پند به مردم ۸۹ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۸۹ ۸۶ ۹۶ ۸۹
۹۱ خطبه اشباح ۹۰ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۰ ۸۷ ۹۷ ۹۰
۹۲ وقتی مردم خواستند با امام بیعت کنند ۹۱ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۱ ۸۸ ۱۰۲ ۹۱
۹۳ فضیلت‌های امام ۹۲ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۲ ۸۹ ۱۰۳ ۹۲
۹۴ بزرگی خدا، وصف پیامران ۹۳ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۳ ۹۰ ۱۰۴ ۹۳
۹۵ وصف پیامبر(ص) ۹۴ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۴ ۹۱ ۱۰۶ ۹۴
۹۶ وصف خدا و حضرت رسول(ص) ۹۵ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۵ ۹۱ ۱۰۷ ۹۵
۹۷ موعظه و نکوهش یاران ۹۶ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۶ ۹۲ ۱۰۹ ۹۶
۹۸ حکومت ستمکاران (بنی‌امیه) ۹۷ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۷ ۹۳ ۱۱۰ ۹۷
۹۹ سفارش به ترک دنیا و عبرت از گذشتگان ۹۸ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۸ ۹۴ ۱۱۱ ۹۸
۱۰۰ رسول خدا(ص) و اهل بیتش ۹۹ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۹۹ ۹۴ ۱۱۲ ۹۹
۱۰۱ خبر از حوادث آینده و مخالفت مردم با امام ۱۰۰ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۱۳ ۱۰۰
۱۰۲ خبر از فتنه‌های آینده ۱۰۱ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۱ ۹۶ ۱۱۴ ۱۰۱
۱۰۳ اندرز مردم و آگاهی‌دادن از آینده ۱۰۲ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۲ ۹۷ ۱۱۶ ۱۰۲
۱۰۴ نعمت الهی، پیامبر(ص)، اندرز یاران ۱۰۳ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۳ ۹۸ ۱۱۹ ۱۰۳
۱۰۵ وصف پیامبر(ص)، انذار بنی‌امیه و موعظه مردم ۱۰۴ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۴ ۹۹ ۱۲۰ ۱۰۴
۱۰۶ شُکوه اسلام، پیامبر(ص)، اندرز یاران ۱۰۵ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۰ ۱۲۱ ۱۰۵
۱۰۷ ستودن سپاهیان ۱۰۶ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۱ ۱۲۴ ۱۰۶
۱۰۸ خبر از حوادث بزرگ ۱۰۷ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۷ ۱۰۲ ۱۲۵ ۱۰۷
۱۰۹ قدرت الهی، پیامبر(ص) و خاندانش، وصف فرشتگان، مرگ و دشواری‌های آن ۱۰۸ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۸ ۱۰۳ ۱۲۸ ۱۰۸
۱۱۰ ارکان دین اسلام ۱۰۹ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۴ ۱۳۱ ۱۰۹
۱۱۱ نکوهش دنیاپرستی ۱۱۰ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۰۵ ۱۳۲ ۱۱۰
۱۱۲ ملک الموت ۱۱۱ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۰۶ ۱۳۳ ۱۱۱
۱۱۳ نکوهش دنیاپرستی ۱۱۲ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۰۷ ۱۳۴ ۱۱۲
۱۱۴ پند و اندرز به مردم ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۰۸ ۱۳۵ ۱۱۳
۱۱۵ طلب باران ۱۱۴ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۴ ۱۰۹ ۱۳۶ ۱۱۴
۱۱۶ اندرز یاران و خبر از آینده ۱۱۵ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۰ ۱۳۷ ۱۱۵
۱۱۷ بخل در اموال و جان ۱۱۶ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۶ ۱۱۱ ۱۳۹ ۱۱۶
۱۱۸ ستودن یاران شایسته ۱۱۷ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۷ ۱۱۲ ۱۴۰ ۱۱۷
۱۱۹ برانگیختن مردم به جهاد ۱۱۸ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۳ ۱۴۱ ۱۱۸
۱۲۰ بیان فضیلت‌های خود و اهل بیت ۱۱۹ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۴ ۱۴۲ ۱۱۹
۱۲۱ حکمیت ۱۲۰ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۱۵ ۱۴۳ ۱۲۰
۱۲۲ خطاب به خوارج درباره حکمیت ۱۲۱ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۱۶ ۱۴۴ ۱۲۱
۱۲۳ خطاب به یاران به هنگام جنگ صفین ۱۲۲ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۱۷ ۱۴۵ ۱۲۲
۱۲۳[۱] خطاب به یاران به هنگام جنگ صفین ۱۲۳ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۱۷ ۱۴۶ ۱۲۴
۱۲۴ آموزش جنگ و تشویق یاران به جهاد ۱۲۴ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۴ ۱۲۴ ۱۱۸ ۱۴۷ ۱۲۵
۱۲۵ حکمیت ۱۲۵ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۱۹ ۱۴۸ ۱۲۶
۱۲۶ تقسیم بیت المال ۱۲۶ ۱۲۴ ۱۲۴ ۱۲۶ ۱۲۶ ۱۲۰ ۱۴۹ ۱۲۷
۱۲۷ بعضی احکام دین، رفع شبهات خوارج، حکمیت ۱۲۷ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۱ ۱۵۰ ۱۲۸
۱۲۸ خبردادن از آمدن تاتارها ۱۲۸ ۱۲۶ ۱۲۶ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۵۲ ۱۲۹
۱۲۹ مقیاس‌ها و موازین ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۳ ۱۵۳ ۱۳۰
۱۳۰ خطاب به ابوذر هنگامی که به سوی ربذه می‌رفت ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۲۴ ۱۵۳ ۱۳۰
۱۳۱ نکوهش مردم در امر حکومت، اوصاف حاکم ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۲۵ ۱۵۴ ۱۳۱
۱۳۲ توصیه به پرهیزکاری ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۲۶ ۱۵۵ ۱۳۲
۱۳۳ عظمت الهی، قرآن، پیامبر(ص) و اندرز به مردم ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۲۷ ۱۵۷ ۱۳۳
۱۳۴ راهنمایی عمر در جنگ با رومیان ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۲۸ ۱۵۸ ۱۳۴
۱۳۵ خطاب به مغیرة بن اخنس ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۵۹ ۱۳۵
۱۳۶ بیعت مردم با امام ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۰ ۱۶۰ ۱۳۶
۱۳۷ طلحه و زبیر ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۱ ۱۶۱ ۱۳۷
۱۳۸ خبر از فتنه‌ها و حوادث آینده ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۲ ۱۶۳ ۱۳۸
۱۳۹ هنگام شورا ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۳ ۱۶۶ ۱۳۹
۱۴۰ نهی از غیبت مردم ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۳۴ ۱۶۷ ۱۴۰
۱۴۱ نهی از غیبت کردن ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۴۱ ۱۴۱ ۱۳۵ ۱۶۸ ۱۴۱
۱۴۲ کجا باید نیکی کرد ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۴۲ ۱۴۲ ۱۳۶ ۱۶۹ ۱۴۲
۱۴۳ طلب باران ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۳ ۱۴۳ ۱۳۶ ۱۷۰ ۱۴۳
۱۴۴ بعثت پیامبران، برتری اهل بیت، گمراهان ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۴ ۱۴۴ ۱۳۷ ۱۷۱ ۱۴۴
۱۴۵ فانی‌بودن دنیا، نکوهش بدعت‌ها ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۵ ۱۴۵ ۱۳۸ ۱۷۳ ۱۴۵
۱۴۶ راهنمایی عمر در جنگ با ایرانیان ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۶ ۱۴۶ ۱۳۹ ۱۷۴ ۱۴۶
۱۴۷ هدف از بعثت پیامبر(ص)، خبر از آینده، اندرز مردم ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۷ ۱۴۷ ۱۴۰ ۱۷۵ ۱۴۷
۱۴۸ درباره اهل بصره و طلحه و زبیر ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۸ ۱۴۸ ۱۴۱ ۱۷۶ ۱۴۸
۱۴۹ پیش از شهادت ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۹ ۱۴۹ ۱۴۲ ۱۷۷ ۱۴۹
۱۵۰ خبر از فتنه‌ها، گمراهی ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۴۳ ۱۷۸ ۱۵۰
۱۵۱ هشدار به فتنه‌ها ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۴۴ ۱۸۰ ۱۵۱
۱۵۲ صفات الهی، صفات ائمه(ع) ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۴۵ ۱۸۲ ۱۵۲
۱۵۳ صفات گمراهان، اندرز به مردم ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۴۶ ۱۸۴ ۱۵۲
۱۵۴ فضائل اهل بیت(ع) ۱۵۳ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۴۷ ۱۸۶ ۱۵۳
۱۵۵ شگفتی‌های آفرینش، آفرینش خفاش ۱۵۴ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۴۸ ۱۸۸ ۱۵۴
۱۵۶ خطاب به مردم بصره و خبر از حوادث آینده ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۷ ۱۴۹ ۱۸۹ ۱۵۵
۱۵۷ توصیه به پرهیزکاری ۱۵۶ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۸ ۱۵۰ ۱۹۰ ۱۵۶
۱۵۸ فضل پیامبر(ص) و قرآن، دولت بنی‌امیه ۱۵۷ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۹ ۱۵۱ ۱۹۱ ۱۵۷
۱۵۹ رفتار نیکو با مردم ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۶۰ ۱۵۲ ۱۹۲ ۱۵۸
۱۶۰ عظمت و حمد الهی، امید به پروردگار ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۱ ۱۵۳ ۱۹۳ ۱۵۹
۱۶۱ اوصاف پیامبر(ص) و خاندانش و پیروانش، توصیه به تقوا ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۲ ۱۵۴ ۱۹۴ ۱۶۰
۱۶۲ چرا خلافت را از امام گرفتند ۱۶۱ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۳ ۱۵۵ ۱۹۵ ۱۶۱
۱۶۳ توصیف خالق ۱۶۲ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۴ ۱۵۶ ۱۹۶ ۱۶۲
۱۶۴ خطاب به عثمان هنگامی که مردم از عثمان شکایت کردند ۱۶۳ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۵ ۱۵۷ ۱۹۷ ۱۶۳
۱۶۵ آفرینش پرندگان و شگفتی‌های خلقت طاووس ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۶ ۱۵۸ ۱۹۸ ۱۶۴
۱۶۶ تشویق به مهربانی، بنی‌امیه، مردم آخرالزمان ۱۶۵ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۷ ۱۵۹ ۲۰۰ ۱۶۵
۱۶۷ در آغاز خلافت ۱۶۶ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۸ ۱۶۰ ۲۰۱ ۱۶۶
۱۶۸ شورشیان بر عثمان ۱۶۷ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۹ ۱۶۱ ۲۰۲ ۱۶۷
۱۶۹ اصحاب جمل ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۶۲ ۲۰۳ ۱۶۸
۱۷۰ خطاب به فرستاده بصریان درباره اطاعت از حق ۱۶۹ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۱ ۱۶۳ ۲۰۴ ۱۶۹
۱۷۱ در آغاز نبرد صفین ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۶۴ ۲۰۵ ۱۷۰
۱۷۲ خلافت، شکایت از قریش، انتقاد از اصحاب جمل ۱۷۱ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۳ ۱۶۵ ۲۰۶ ۱۷۱
۱۷۳ سزاوارترین کس برای خلافت، دنیا ۱۷۲ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۴ ۱۶۶ ۲۰۸ ۱۷۲
۱۷۴ هنگام خروج طلحه و زبیر به سوی بصره ۱۷۳ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۵ ۱۶۷ ۲۰۹ ۱۷۳
۱۷۵ پند واندرز یاران ۱۷۴ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۶ ۱۶۸ ۲۱۰ ۱۷۴
۱۷۶ پند به مردم، فضائل قرآن، نهی از بدعت‌ها، انواع ظلم ۱۷۵ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۷ ۱۶۹ ۲۱۱ ۱۷۵
۱۷۷ حَکَمِین ۱۷۶ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۸ ۱۷۰ ۲۱۲ ۱۷۶
۱۷۸ وصف علم و قدرت الهی، توصیه به تقوا ۱۷۷ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۹ ۱۷۱ ۲۱۳ ۱۷۷
۱۷۹ دیدن خدا، در پاسخ به ذعلب یمانی ۱۷۸ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۸۰ ۱۷۲ ۲۱۴ ۱۷۸
۱۸۰ در نکوهش یاران نافرمان ۱۷۹ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۱ ۱۷۳ ۲۱۵ ۱۷۹
۱۸۱ پیوستگان به خوارج ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۷۴ ۲۱۶ ۱۸۰
۱۸۲ سپاس خدا، توصیه به تقوا ۱۸۱ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۳ ۱۷۵ ۲۱۷ ۱۸۱
۱۸۳ قدرت الهی، فضائل قرآن، پند به مردم ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۴ ۱۷۶ ۲۱۹ ۱۸۲
۱۸۴ در پاسخ به ندای «لاحکم الا لله» برج بن مسهر ۱۸۳ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۵ ۱۷۷ ۲۲۰ ۱۸۳
۱۸۵ سپاس خدا، وصف رسول خدا(ص)، آفرینش ۲۲۷ ۲۲۷ ۱۸۳ ۱۸۴ ۲۳۱ ۱۷۸ ۲۶۵ ۱۸۴
۱۸۶ توحید ۲۲۸ ۲۲۸ ۱۸۴ ۱۸۵ ۲۳۲ ۱۷۹ ۲۶۷ ۱۸۵
۱۸۷ حوادث آینده ۲۲۹ ۲۲۹ ۱۸۵ ۱۸۶ ۲۳۳ ۱۸۰ ۲۶۸ ۱۸۶
۱۸۸ سفارش به تقوا، پایان کار انسان ۲۳۰ ۲۳۰ ۱۸۶ ۱۸۷ ۲۳۴ ۱۸۱ ۲۶۹ ۱۸۷
۱۸۹ اقسام ایمان ۲۳۱ ۲۳۱ ۱۸۷ ۱۸۸ ۲۳۵ ۱۸۲ ۲۷۰ ۱۸۸
۱۹۰ توصیه به تقوا و پایداری در بلا ۲۳۲ ۲۳۲ ۱۸۸ ۱۸۹ ۲۳۶ ۱۸۳ ۲۷۱ ۱۸۹
۱۹۱ حمد خدا، ثنای پیامبر(ص)، توصیه به تقوا ۲۳۳ ۲۳۳ ۱۸۹ ۱۹۰ ۲۳۷ ۱۸۴ ۲۷۲ ۱۹۰
۱۹۲ مشهور به خطبه قاصعه درباره تکبر ابلیس، نکوهش عصبیت و انذار مردم ۲۳۴ ۲۳۴ ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۳۸ ۱۸۵ ۲۷۳ ۱۹۱
۱۹۳ معروف به خطبه متقین، توصیف پرهیزکاران ۱۸۴ ۱۸۴ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۸۶ ۱۸۶ ۲۲۱ ۱۹۲
۱۹۴ توصیف منافقان ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۸۷ ۱۸۷ ۲۲۲ ۱۹۳
۱۹۵ سفارش به ترس از خدا ۱۸۶ ۱۸۶ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۸۸ ۱۸۸ ۲۲۳ ۱۹۴
۱۹۶ سفارش به تقوا ۱۸۷ ۱۸۷ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۸۹ ۱۸۹ ۲۲۴ ۱۹۵
۱۹۷ موقعیت امام علی(ع) و لزوم اطاعت از او ۱۸۸ ۱۸۸ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۰ ۱۹۰ ۲۲۵ ۱۹۶
۱۹۸ علم خدا، توصیه به تقوا، اسلام، پیامبر(ص)، قرآن ۱۸۹ ۱۸۹ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۱ ۱۹۱ ۲۲۶ ۱۹۷
۱۹۹ سفارش به پرهیزکاری و گزاردن نماز و پرداخت زکات و رد امانت ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۲ ۱۹۲ ۲۲۷ ۱۹۸
۲۰۰ درباره معاویه ۱۹۱ ۱۹۱ ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۹۳ ۱۹۳ ۲۲۸ ۱۹۹
۲۰۱ تشویق به پیمودن راه راست ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۹ ۲۰۰ ۱۹۴ ۱۹۴ ۲۲۹ ۲۰۰
۲۰۲ خطاب به پیامبر هنگام خاکسپاری فاطمه‌(س) ۱۹۳ ۱۹۳ ۲۰۰ ۲۰۱ ۱۹۵ ۱۹۵ ۲۳۰ ۲۰۱
۲۰۳ تشویق یاران به آخرت ۱۹۴ ۱۹۴ ۲۰۱ ۲۰۲ ۱۹۶ ۱۹۶ ۲۳۱ ۲۰۲
۲۰۴ پند به یاران ۱۹۵ ۱۹۵ ۲۰۲ ۲۰۳ ۱۹۷ ۱۹۷ ۲۳۲ ۲۰۳
۲۰۵ پس از خلافت، خطاب به طلحه و زبیر وقتی اعتراض کردند ۱۹۶ ۱۹۶ ۲۰۳ ۲۰۴ ۱۹۸ ۱۹۸ ۲۳۳ ۲۰۴
۲۰۶ منع از دشنام‌دادن به شامیان در صفین ۱۹۷ ۱۹۷ ۲۰۴ ۲۰۵ ۱۹۹ ۱۹۹ ۲۳۴ ۲۰۵
۲۰۷ بازداشتن امام حسن(ع) از رفتن به میدان جنگ ۱۹۸ ۱۹۸ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۳۵ ۲۰۶
۲۰۸ موعظه یاران هنگامی که در امر حکومت مضطرب شدند ۱۹۹ ۱۹۹ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۳۶ ۲۰۷
۲۰۹ خطاب به علاء حارثی درباره خانه وسیعش ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۳۷ ۲۰۸
۲۱۰ در پاسخ به کسی که درباره احادیث ساختگی پرسید ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۳۸ ۲۰۹
۲۱۱ بزرگی خدا و شگفتی آفرینش ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۰۴ ۲۰۴ ۲۳۹ ۲۱۰
۲۱۲ تشویق به جهاد ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۰۵ ۲۰۵ ۲۴۰ ۲۱۱
۲۱۳ عظمت پروردگار، پیامبر(ص) ۲۰۴ ۲۰۴ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۰۶ ۲۰۶ ۲۴۱ ۲۱۲
۲۱۴ صفات عالمان، توصیه به تقوا ۲۰۵ ۲۰۵ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۰۷ ۲۰۷ ۲۴۲ ۲۱۳
۲۱۵ سپاس خدا ۲۰۶ ۲۰۶ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۰۸ ۲۰۸ ۲۴۳ ۲۱۴
۲۱۶ در صفین و درباره حق حاکم و حق مردم ۲۰۷ ۲۰۷ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۰۹ و ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۴۴ ۲۱۵
۲۱۷ گلایه از قریش ۲۰۸ ۲۰۸ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۴۵ ۲۱۶
۲۱۸ کسانی که برای جنگ با حضرت به بصره رفتند ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۶ ۲۱۶ ۲۱۲ ۲۱۰ ۲۴۶ ۲۱۶
۲۱۹ هنگام گذشتن بر کشتگان جنگ جمل ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۱۷ ۲۱۳ ۲۱۱ ۲۴۷ ۲۱۷
۲۲۰ توصیف پوینده راه خدا ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۸ ۲۱۸ ۲۱۴ ۲۱۲ ۲۴۸ ۲۱۸
۲۲۱ پس از خواندن «أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ»[۲] ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۱۳ ۲۴۹ ۲۱۹
۲۲۲ پس از تلاوت «...یسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللَّهِ...»[۳] ۲۱۳ ۲۱۳ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۱۷ ۲۱۴ ۲۵۰ ۲۲۰
۲۲۳ هنگام تلاوت «یا أَیهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّک بِرَبِّک الْکرِیمِ»[۴] ۲۱۴ ۲۱۴ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۱۸ ۲۱۵ ۲۵۱ ۲۲۱
۲۲۴ پرهیز از ظلم، درخواست عقیل ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۵۲ ۲۲۲
۲۲۵ طلب بی‌نیازی از غیر خدا ۲۱۶ ۲۱۶ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۲۰ ۲۱۷ ۲۵۳ ۲۲۳
۲۲۶ نکوهش دنیا ۲۱۷ ۲۱۷ ۲۲۴ ۲۲۴ ۲۲۱ ۲۱۸ ۲۵۴ ۲۲۴
۲۲۷ پناه‌بردن به خدا برای هدایت ۲۱۸ ۲۱۸ ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۲ ۲۱۹ ۲۵۵ ۲۲۵
۲۲۸ کسی که پاک زیست و پاک درگذشت ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۲۶ ۲۲۶ ۲۲۳ ۲۲۰ ۲۵۶ ۲۲۶
۲۲۹ بیعت با خلافت ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۷ ۲۲۷ ۲۲۴ ۲۲۱ ۲۵۷ ۲۲۷
۲۳۰ ارزش عمل، برتری تلاش ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۵ ۲۲۲ ۲۵۸ ۲۲۸
۲۳۱ در ذی‌قار هنگام حرکت به سوی بصره ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۹ ۲۲۹ ۲۲۶ ۲۲۳ ۲۶۰ ۲۲۹
۲۳۲ خطاب به عبدالله بن زمعه که در خواست مال کرد ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۲۷ ۲۲۴ ۲۶۱ ۲۳۰
۲۳۳ برتری اهل بیت ۲۲۴ ۲۲۴ ۲۳۱ ۲۳۱ ۲۲۸ ۲۲۵ ۲۶۲ ۲۳۱
۲۳۴ سبب تفاوت انسان‌ها ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۲۹ ۲۲۶ ۲۶۳ ۲۳۲
۲۳۵ هنگامی که پیامبر(ص) را غسل میت می‌داد ۲۲۶ ۲۲۶ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۰ ۲۲۷ ۲۶۴ ۲۳۳
۲۳۶ پیرو حضرت رسول(ص) بودن آن امام ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۴ ۲۳۴ ۲۴۰ ۲۲۸ ۲۳۶
۲۳۷ دعوت به تلاش برای مبارزه ۲۳۷ ۲۳۷ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۴۱ ۲۲۹ ۲۳۷
۲۳۸ نکوهش شامیان ۲۳۸ ۲۳۸ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۴۲ ۲۳۰ ۲۳۸
۲۳۹ خاندان رسول خدا(ص) ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۳۷ ۲۳۷ ۲۴۳ ۲۳۱ ۲۳۹
۲۴۰ خطاب به ابن عباس درباره نامه عثمان ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۸ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۳۲ ۲۳۴
۲۴۱ تشویق مردم به جهاد ۲۱۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۱۵ ۲۳۳

جستارهای وابسته

پانویس

  1. پخش پایانی این خطبه در نسخه‌های دیگر، خطبه جدا محسوب شده است؛ به همین دلیل در جدول تکرار شده است.
  2. سوره تکاثر.
  3. در آن [خانه]ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می‌کنند. مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا به خود مشغول نمی‌دارد (نور: ۳۶-۳۷).
  4. ای انسان چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است؟ (انفطار: ۶).

منابع

  • محمدی، سیدمحمدکاظم و محمد دشتی، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، چ۲، قم: نشر امام علی(ع)، ۱۳۶۹ش.