فهرست اصحاب امام علی(ع)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از یاران امام علی(ع))

اصحاب امام علی به کسانی اشاره دارد که در منابع شیعه از آنها به عنوان راوی، کارگزار و صحابی امام علی(ع)، یاد شده است.

تعداد

شیخ طوسی در کتاب رجال، ذیل عنوان اسماء من روی عن امیر‌المؤمنین(ع)، اسامی حدود ۴۶۰ نفر از راویان، اصحاب و کارگزاران امام علی(ع) را ذکر نموده‌ است.[۱] ناظم‌زاده در کتاب اصحاب امام علی(ع)، به شرح زندگی ۱۱۱۰ نفر از اصحاب امام علی(ع) پرداخته[۲] و محمدهادی امینی نجفی در کتاب اصحاب الامام امیرالمومنین(ع)، شرح حال ۱۴۰۱ نفر از یاران امام علی را ذکر کرده‌است.[۳]

اصحاب در رجال طوسی

 1. اسامة بن زید
 2. اصبغ بن نباته تمیمی حنظلی.
 3. ابراهیم بن عبدالله قاری.
 4. ایوب بن عبید.
 5. اشعث بن قیس کندی، به خوارج پیوست.
 6. احنف بن قیس تمیمی.
 7. ابی بن قیس.
 8. اشرف بن جبله، برادر حکیم بن جبلة.
 9. ابراهیم بن یزید نخعی.
 10. اویس تمیمی.
 11. اسود بن یزید.
 12. اعین بن ضبیعة.
 13. اسود بن عرفجة سکسکی شامی، به معاویه پیوست.
 14. ادهم بن محرز باهلی.
 15. اویس قرنی.
 16. بریدة بن حصیب اسلمی خزاعی مدنی عربی.
 17. براء بن عازب انصاری.
 18. بشر بن زید.
 19. بکر بن تغلب سدوسی.
 20. بشیر بن خصاصیة
 21. بشر بن ابی مسعود انصاری.
 22. بشر بن مسعود.
 23. تمیم بن حذیم ناجی.
 24. تمیم بن عمر،
 25. ثابت بن سعد.
 26. ثابت بن حجاج.
 27. ثابت انصاری بنانی،
 28. جندب بن جناده یکی از ارکان اربعه.
 29. جندب بن عبدالله ازدی.
 30. جابر بن عبدالله انصاری مدنی عربی خزرجی.
 31. جویریة بن مسهر عربی کوفی.
 32. جعید همدانی کوفی.
 33. جبلة بن عمرو.
 34. جحادة بن سعد الانصاری.
 35. جریر بن عبدالله بجلی.
 36. جبلة بن عمرو.
 37. حجارة بن سعد الانصاری.
 38. جبلة بن ابی سفیان مضری.
 39. جبلة بن عطیة یکنی ابا عرفة.
 40. جاریة بن قدامه سعدی.
 41. جعدة بن هبیرة.
 42. حجل بن عامر.
 43. جریر بن کلیب الکندی.
 44. امام حسن مجتبی علیه‌السلام.
 45. امام حسین علیه‌السلام.
 46. حذیفة بن یمان عبسی.
 47. حبیب بن مظاهر اسدی.
 48. حارث همدانی حالقی.
 49. حکیم بن سعید حنفی، از اعضای شرطة الخمیس.
 50. حجر بن عدی کندی.
 51. حسن عرنی من بجیله.
 52. حارث بن قیس جعفی.
 53. حبة بن جوین عرنی.
 54. حصین بن جندب یکنی ابا ظبیان الجنبی کوفی.
 55. حجاج بن غزیة انصاری.
 56. حارث بن سرافة.
 57. حبیب بن عبدالله.
 58. حصین بن حارث بن عبدالمطلب.
 59. حجاج بن عمرو.
 60. حنظلة بن نعمان بن عمرو من بنی زریق.
 61. حارث بن عمرو لیثی، ابو واقد.
 62. حبیب بن اسلم.
 63. حارث بن ربیع، ابو زیاد، عامل امام (ع) در مدینه.
 64. حارث بن قیس، مجروح در صفین.
 65. حکیم بن جبله.
 66. حلاس بن عمرو هجری.
 67. حزین قاری.
 68. حبیب بن ابی ثابت.
 69. حارث بن همام نخعی.
 70. حریث بن جابر حنفی.
 71. حارث بن شهاب طائی.
 72. حارث بن حصیرة.
 73. حارثة بن قدامة،
 74. حارثة بن ثور.
 75. حارثة بن نعمان، طوسی در ضمن شمارش اصحاب پیامبر(ص) به نام وی به اشاره کرده است.[۴]
 76. حضین بن منذر رقاشیر، ابو ساسان.
 77. حارث بن صباح.
 78. حارث بن جهمان.
 79. حصین بن عبدالرحمان سلمی.
 80. حسین بن نوف ناعظی.
 81. حسان بن مخزوم البکری.
 82. حش بن المغیرة (حنش بن المعتمر).
 83. ابوایوب انصاری خزرجی.
 84. خزیمة بن ثابت ذو الشهادتین.
 85. خوات بن جبیر.
 86. خشرم بن حباب بن منذر من بنی سلمة.
 87. خالد بن ابی دجانة من اهل بدر.
 88. خارجة بن مصعب.
 89. خالد بن حصین.
 90. خالد بن معمر ذهلی.
 91. دینار، ابو سعید.
 92. رشید هجری.
 93. ریاش بن عدی طائی.
 94. ربیعة بن ناجذ اسدی ازدی عربی کوفی.
 95. رفاعة بن رافع انصاری.
 96. رافع بن خدیج.
 97. رفاعة بن شداد.
 98. رقیقة محاربی.
 99. ربیعة بن علی.
 100. رکان لحام.
 101. زید بن ارقم انصاری عربی مدنی خزرجی.
 102. زید بن صوحان، که در جنگ جمل شهید شد.
 103. زاذان ابوعمرو فارسی.
 104. زیاد بن جعد.
 105. زر بن حبیش وکان فاضلا.
 106. زید بن وهب جهنی کوفی.
 107. زید بن حصین اسلمی، از مهاجرین.
 108. زید بن خالد جهنی.
 109. زیاد بن بیاضة انصاری.
 110. زید بن حارثة.
 111. زمیلة.
 112. زغل بن جبلة اخو حکیم بن جبلة.
 113. زید بن قمیع.
 114. زید بن هانی سبیعی.
 115. زهر بن قیس.
 116. زیاد بن کعب بن مرحب.
 117. زیاد بن عبید، عامل امام(ع) در بصره.
 118. زید بن ربیعة.
 119. زیاد بن نصر حارثی.
 120. زیاد بن حفص تمیمی.
 121. زیاد بن حصین تمیمی.
 122. سلمان فارسی، اولین نفر از ارکان اربعه.(ابوذر، مقداد، عمار)
 123. سعد بن مالک خزرجی.
 124. سهل بن حنیف انصاری عربی، والی امام در مدینه.
 125. سوید بن غفلة.
 126. سلیم بن قیس هلالی.
 127. سیحان بن صوحان عبدی، برادر صعصعة بن صوحان.
 128. سعد.
 129. سلمة بن کهیل.
 130. سالم بن ابی جعد.
 131. سعد بن عمران، سعد بن فیروز کوفی.
 132. سعد بن وهب همدانی.
 133. سلیمان بن صرد خزاعی، که در جمل از امام تخلف کرد.
 134. سلمة بن اکوع.
 135. سهل بن سعد ساعدی.
 136. سعد بن عمرو.
 137. سعد بن زیاد بن ودیعة.
 138. سمرة بن ربیعة.
 139. سعید بن قیس همدانی.
 140. سفیان بن اکیل.
 141. سعید بن وهب جهنی.
 142. سلامة ذری.
 143. سید بن عبید بن بختری.
 144. سعید بن مسعود ثقفی.
 145. سنان بن مالک نخعی.
 146. سفیان بن یزید.
 147. سماک بن عبد عوف.
 148. سعد بن حذیفة بن یمان.
 149. سلیمان بن مسهر.
 150. سعد بن حمید، ابوعمار.
 151. شریح بن نعمان همدانی.
 152. شداد بن ازمع همدانی.
 153. شتیر بن شکل عبسی، و گفته شده: شبیر.
 154. شقیق بن سلمة، ابا وداک،
 155. شریح بن قدامة سلمی.
 156. شبث بن ربعی، که به خوارج پیوست.
 157. شریک بن اعور سلمی نخعی.
 158. شقیق بن ثور.
 159. شرحبیل بن شریح.
 160. هبیرة بن شریح.
 161. کریب بن شریح.
 162. یزید بن شریح.
 163. سمیر بن شریح.
 164. شهر بن عبدالله بن حوشب.
 165. صعصعه بن صوحان.
 166. صیفی بن ربعی.
 167. صلد بن زفر، صاحب عمر.
 168. صبیرة بن سفیان.
 169. صادق بن اشعث.
 170. صفوان بن حذیفة بن یمان.
 171. صهیب، ابو حکیم جد حنان بن سدیر.
 172. ضرار بن صامت.
 173. طارق بن شهاب الاحمسی.
 174. الطفیل) بن الحرث بن عبدالمطلب.
 175. طرماح بن عدی.
 176. ظالم بن ظالم.
 177. ظبیان بن عمارة تمیمی.
 178. ظالم بن سراق.
 179. عمار بن یاسر چهارمین نفر از ارکان اربعه.(سلمان، ابوذر، مقداد)
 180. عبید بن تیهان.
 181. عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب.
 182. عبدالله بن جعفر بن ابی طالب.
 183. عبدالله بن بدیل.
 184. عبد الرحمان بن بدیل.
 185. عمرو بن حمق خزاعی.
 186. عبدالله بن حارث، برادر مالک اشتر.
 187. عامر بن واثله.
 188. عرفة ازدی.
 189. عرفة مدنی.
 190. عثمان بن حنیف انصاری عربی.
 191. عبادة بن صامت.
 192. عبید بن عبد.
 193. عبدالله بن بحر حضرمی.
 194. عبیدة سلمانی.
 195. علی بن ربیعة والبی اسدی، از عباد.
 196. عبیدالله بن ابی‌رافع کاتب امام علیه‌السلام.
 197. عبدالله بن شداد بن هاد لیثی عربی کوفی.
 198. عبایة بن ربعی الاسدی.
 199. عامر بن صخرة سکونی عربی کوفی.
 200. عبید بن جعد.
 201. عبدالرحمان بن عوسجة.
 202. عبد خیر بن ناجد، ابو صادق ازدی.
 203. عبید بن نضله خزاعی.
 204. عبدالله بن خلیفة، ابو عریف همدانی.
 205. عبدالله بن ربیعة سلمی.
 206. عبایة بن رفاعة بن رافع بن خدیج انصاری.
 207. عبدالرحمان بن ابی لیلی انصاری.
 208. عمرو ذویمر همدانی عربی کوفی.
 209. عقیل بن ابی طالب.
 210. عمرو بن ثعلبة.
 211. عقبة بن عمرو.
 212. عبدالله بن عتیک.
 213. عمرو بن عوف لیثی.
 214. عمرو بن محصن.
 215. عقبه بن عامر.
 216. عقبه بن صامت.
 217. عوف بن حارث.
 218. عدی بن حاتم طائی.
 219. عتیق بن معاویة بن صامت انصاری.
 220. عامر بن عبدعمرو، ابو حبیب.
 221. عمرو بن عزیة.
 222. عبدالله بن زید بن عاصم.
 223. عبدالله بن عامر.
 224. عتیک بن عازب.
 225. عتبة بن عمرو.
 226. عثمان بن سعد بن احوز.
 227. عامر بن زید.
 228. عبدالرحمان بن خثیل جمحی.
 229. عرفجة بن ابی بردة لیثی.
 230. عامر بن اخیل.
 231. عبدالرحمان بن عمرو بن جموح.
 232. عتبة بن رفاعة بن رافع بن مالک از بنی زریق از خزرجیان.
 233. عبدالرحمان بن ابی طلحة.
 234. عبدالله بن عمرو بن معاذ بن جموح از بنی سلمة،یکی از قبایل خزرج
 235. عامر بن مسعود بن سعد.
 236. عبدالله بن عمرو بن محصن.
 237. عبدالله بن ثابت.
 238. عبدالرحمان بن عمرو.
 239. عروة بن ساعد.
 240. عبدالرحمان بن عبد رب.
 241. عبدالرحیم بن خراش
 242. عبدالرحمان بن خراش.
 243. عبدالله بن زید.
 244. عمرو بن بلال.
 245. عبید مولی زید.
 246. عمارة بن اوس.
 247. عبدالله بن خباب بن ارت.
 248. عمرو بن حزم النجاری، عامل رسول خدا در نجران.
 249. علا بن عمرو.
 250. عبدالله بن ابی طلحه.
 251. عبدالله بن زید بن عاصم من بنی نجار.
 252. عمرو بن ابی سلمة ابن ام سلمة.
 253. عون بن جعفر بن ابی طالب.
 254. عبدالله بن الکوا، از خوارج.
 255. عبدالرحمان بن جندب.
 256. علی بن ربیعة اسدی.
 257. علقمة بن قیس.
 258. عباس بن ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب.
 259. عبدالله بن حارث بن نوفل بن عبدالمطلب.
 260. عبدالله بن حکیم بن جبلة.
 261. عبدالله بن سبا.
 262. عبدالله بن سلمة.
 263. عباد بن قیس.
 264. عطاء بن ابی رباح مخلط.
 265. عطیة غوفی.
 266. عبدالله بن عمار بن عبد یغوث.
 267. عبدالله بن حارثة.
 268. عبدالرحمان بن سیار.
 269. عبدالله بن جنادة.
 270. عدی بن جبیر.
 271. عمرو بن حریث.
 272. عمارة بن ربیعة جرمی.
 273. عبدالله بن عوف احمر.
 274. عبدالله بن غنیم و گفته شده عبدالرحمان بن غنم.
 275. عوف بن بشر.
 276. عبید الله بن سوید، حوشی.
 277. عبدالرحمان بن عمرو.
 278. عقیل خزاعی.
 279. عمیر بن عطارد.
 280. عامر بن اصقع زبیدی، فرستاده امام به سوی معاویه.
 281. عبدالله بن وهب راسبی، از سران خوارج.
 282. عمیر بن سعید نخعی.
 283. عبدالله بن عوف احمر.
 284. عمرو بن مرحوم عبدی.
 285. عمرو بن حارث بن قدامة.
 286. عباس بن شریک.
 287. عایذ بن بکر.
 288. عقبة بن جریر.
 289. عبدالله بن صفوان.
 290. عمرو بن زبیر، ابو وابل.
 291. عبدالله بن طفیل عامری.
 292. عبدالرحیم بن محرز کندی.
 293. عامر بن عبد الاسود.
 294. عفیف بن ابی عفیف.
 295. عبدالله بن ابی ربیعة.
 296. عبدالرحمان بن عبد بن الکنود.
 297. عقبة بن عمرو.
 298. عنبسة بن جبیر.
 299. عامر بن طریف.
 300. علقمة بن قیس.
 301. عابس بن ربیعة نخعی.
 302. عمرو بن الاصم.
 303. عبد خیر خیرانی خیران بن همدان،
 304. عبدالله بن شجیر ازدی ابو معمر.
 305. عبید الله بن زیاد.
 306. عبدالله بن ابی سفر همدانی.
 307. عبدالله بن ابی سخیلة خراسانی.
 308. عبدالله بن عمیر.
 309. عبدالله بن سلمة.
 310. عوف عقیلی.
 311. عبدالله بن وال تمیمی
 312. فرات بن عمرو.
 313. فاکه بن سعید.
 314. قیس بن سعد بن عباده، از کسانی که با ابوبکر بیعت نکرد.
 315. قنبر مولی امیر المؤمنین(ع).
 316. قیس بن یزید.
 317. قرطة بن کعب.
 318. قیس بن عبد ربه.
 319. قترة ساعدی.
 320. قثم بن عباس بن عبدالمطلب، مدفون در سمرقند.
 321. قعقاع.
 322. قیس بن عفریة جشمی.
 323. قبیصة بن شداد.
 324. قعقاع بن عمیر تمیمی.
 325. قیس بن عباد بکری.
 326. قیس بن قرة، هرب الی معاویة.
 327. قیس بن فهران.
 328. قیس بن عباده بن قیس بن ثعلبة بکری.
 329. قیس بن عمرو بن مالک(معروف به نجاشی)
 330. قیس بن ابی احمد.
 331. کثیر بن نمیر حضرمی.
 332. کلیب بن شهاب جرمی.
 333. کعب بن عمیر.
 334. کعب بن عجرة.
 335. کعب بن زید.
 336. کمیل بن زیاد نخعی.
 337. کلح ضبی.
 338. کردوس تغلبی.
 339. کعب بن عبدالله.
 340. لوط بن یحیی ازدی (ابو مخنف).
 341. مقداد بن اسود کندی، دومین نفر از ارکان اربعه(سلمان، ابوذر، عمار).
 342. محمد بن جعفر بن ابی طالب.
 343. مغیرة بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب.
 344. محمد بن بدیل بن ورقاء خزاعی.
 345. مالک بن حارث اشتر نخعی.
 346. میثم بن یحیی تمار.
 347. محمد بن ابی بکر بن ابی قحافة.
 348. مسیب بن ثجبة فزاری.
 349. میمون بن مهران.
 350. میسره مولی کندة.
 351. مسلم بن زید سعدی.
 352. مخنف بن سلیم ازدی.
 353. مسعود بن اسود.
 354. مازن بن حنظلة.
 355. مسطح بن اثاثة.
 356. مسعود بن اوس.
 357. مسور بن مخرمة زهری، فرستاده امام(ع) سوی معاویه.
 358. معاذ بن لصمة.
 359. مرة بن نعمان بن عمرو من بنی زریق.
 360. مسعود بن اسلم.
 361. محمد بن مسعود بن سعد.
 362. معاذ بن عمرو بن حمق.
 363. مسعود بن قیس.
 364. محمد بن ثابت بن قیس بن شماس.
 365. محمد بن ابی حذیفة، عامل (نماینده) امام(ع) در مصر.
 366. معقل بن قیس ریاحی.
 367. منذر نصری.
 368. محل بن خلیفة.
 369. مصعب حارثی.
 370. معاویة بن حارث، صاحب لواء اشعث یوم صفین.
 371. معاذ بن جبل.
 372. مرداس بن ابینة، از خوارج که به معاویه پیوست.
 373. مرة همدانی.
 374. معاویة بن صعصعة بن اخی الاحنف.
 375. مغیرة بن خالد.
 376. مصقلة بن هبیرة، به معاویه پیوست.
 377. میسرة بن مسیب بن حری.
 378. مرقع بن قمامة اسدی از کیسانیه بود.
 379. مهدی مولی عثمان
 380. نعمان ابو قتادة بن ربعی، عامل امام(ع) در مکه.
 381. نعمان بن عجلان من بنی زریق، عامل امام(ع) در بحرین و عمان.
 382. نضلة بن عبدالله.
 383. نعیم بن دجاجة اسدی (نعیم بن خارجة).
 384. نعمان بن صهبان.
 385. نجاشی شاعر.
 386. نوفل بن فروه اشجعی، از خوارج، ملعون.
 387. نشار بن ملک جهنی.
 388. نافع بن عتیبة.
 389. نوفل بن عبید الله بن مکنون،
 390. نملة همدانی، ابو ماریة.
 391. وهب بن عبدالله سوائی، ابو جحیفة.
 392. وهب بن ابی وهب.
 393. وهب بن عدی.
 394. وهب بن اجدع بن راشد.
 395. هاشم بن عتبة بن ابی وقاص مرقال، پرچم‌دار امام(ع) در لیلة الهریر.
 396. هبیرة بن مریم حمیری عربی کوفی.
 397. هند بن عمرو جملی.
 398. هیاج بن هیاج.
 399. هانی بن نمر.
 400. هانی بن هانی مرادی.
 401. یحیی بن جرار،
 402. یزید بن نویرة
 403. یزید بن طعمة.
 404. یزید بن قیس.
 405. یونس بن یزید بن مهران.
 406. یزید بن قیس ارحبی، عامل امام(ع) در ری،همدان و اصفهان.
 407. یزید بن جبلة.
 408. یزید بن معاویة بکائی عامری، پسر عموی عبدالله بن الطفیل.
 409. یزید بن احنف بن قیس.
 410. ابو الهیثم بن تیهان.
 411. ابوالحمراء خادم رسول الله " ص".
 412. ابوسنان انصاری.
 413. ابوعمرو انصاری.
 414. ابولیلی.
 415. ابوفاخته مولی بنی هاشم.
 416. ابوقرة قاضی کندی.
 417. ابوبکر بن حزم انصاری عربی.
 418. ابوعبدالله بجلی کوفی.
 419. ابو اراکه بجلی کوفی.
 420. ابوبردة ازدی.
 421. ابوصادق، ابن عاصم بن کلیب جرمی عربی کوفی.
 422. ابویسر انصاری.
 423. ابوقتاده انصاری.
 424. ابوعامر بن عامر.
 425. ابومسعود انصاری.
 426. ابولیلی بن حارثة.
 427. ابوالجعد مولی ابن عطیة.
 428. ابوقرة سلمی.
 429. ابوالمنذر جهنی.
 430. ابوالیسر بن عمرو انصاری.
 431. ابوالورد بن قیس بن فهد.
 432. ابوجند بن عمرو.
 433. ابواسحاق همدانی.
 434. ابومریم.
 435. ابوجحیفة.
 436. ابوجعدة اشجعی.
 437. ابورملة انصاری.
 438. ابومعاذ نصری.
 439. ابورزین اسدی.
 440. ابونضرة عبدی.
 441. ابوالخلیل.
 442. ابونوح کلاعی.
 443. ابوشمر بن ابرهة بن صباح حمیری.
 444. ابوالسفاح بجلی، اولین شخص از اصحاب امیر المؤمنین که در جنگ صفین کشته شد.
 445. ابوحنش ازدی.
 446. ابوالولید بجلی.
 447. ابوالکنود وائلی.
 448. ابولیلی بن عبدالله بن جراح.
 449. ابو ابی‌الجوشاء.
 450. ابوسمرة بن ذویب.
 451. ابوجمیلة.
 452. ابوخمیصة.
 453. ابوسخیلة.
 454. ابوامامة.
 455. ابوالسفن.
 456. ابوالورد.
 457. ابوزید مولی عمرو بن حریث.
 458. ام حکیم بنت عمرو بن سفیان الخولیة.
 459. عمرة بنت نفیل.
 460. نضرة ازدیة.[۵]

کارگزاران

علی اکبر ذاکری در کتاب سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب(ع) به شیوه‌های زمامداری امام علی(ع)، از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته و در ضمن آن اسامی کارگزاران حضرت را در شهرها و مناصب مختلف متذکر شده‌است. اسامی این افراد به شرح زیر می‌باشد:[۶]

استانداران مکه

کارگزاران مدینه

کارگزاران کوفه

کارگزاران یمن

کارگزاران نهروان، فرات و بهرسیر

کارگزاران مداین

کارگزاران جزیره و اطراف آن

کارگزاران جبّل و کسکر

کارگزاران بحرین، عمان و اهواز

کارگزاران فارس

کارگزاران اصفهان، ری، قزوین و همدان

کارگزاران خراسان، سجستان و کرمان

کارگزاران آذربایجان و حلوان

استانداران مصر

استانداران بصره


راویان از امام علی(ع)

در منابع رجالی نام برخی اصحاب در فهرست راویان سخنان امام علی(ع) ذکر شده است:

در منابع دیگر

 1. زرقاء دختر عدی[۲۲]
 2. سوده همدانی[۲۳]

پانویس

 1. شیخ طوسی، رجال، ۱۴۱۵ق، ص۵۷
 2. ناظم‌زاده قمی، اصحاب امام علی، ۱۳۸۵ش
 3. امینی، اصحاب الامام امیرالمومنین، ۱۴۱۲ق
 4. طوسی، رجال طوسی، ۱۳۸۱ق، ص۱۷.
 5. شیخ طوسی، رجال، ۱۴۱۵ق، ص۵۷
 6. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 7. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 8. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 9. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 10. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 11. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 12. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 13. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 14. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 15. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 16. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 17. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 18. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 19. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 20. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 21. ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۳۸۶ش
 22. ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ۱۴۱۵ق، ج۶۹، ص۱۶۵.
 23. شبستری، التبیین فی أصحاب الإمام أمیر المؤمنین(ع) و الرواة عنه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۴۱.

منابع

 • ابن‌عساکر، علی بن الحسن، تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها، تحقیق عمر بن غرامه، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر، ۱۴۱۵ق.
 • امینی، محمد هادی، اصحاب الامام امیرالمومنین والروات عنه، بیروت، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
 • ذاکری، علی‌اکبر، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب (ع)، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶ش.
 • شبستری، عبدالحسین، التبیین فی اصحاب الامام امیرالمؤمنین علیه‌السلام و الرواة عنه، قم، المکتبة التاریخیة المختصه، ۱۴۳۰ق.
 • طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
 • ناظم زاده قمی، سید اصغر، اصحاب امام علی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش.