اسرائیل (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از اسرائیل)

اسرائیل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: