اجفر

از ویکی شیعه

اَجْفُر، از منزل‌گاه‌های مسیر مکه و کوفه که در فاصله بین فید و خزیمیه قرار دارد. در مسیر حرکت به کربلا دیدار و گفتگوی امام حسین(ع) با عبدالله بن ابی مطیع عدوی احتمالاً در این منزل صورت گرفته است.

موقعیت

مکانی بین فید و خزیمیه است. فاصله آن تا خزیمیه ۲۴ و تا فید ۳۶ میل است.[۱] زمخشری آن را آبی متعلق به بنی یربوع دانسته که بنی جذیمه آن را از ایشان گرفته‌اند.[۲]

وقایع

در این مکان بارها کاروان حاجیان مورد غارت راهزنان قرار گرفته است.[۳] از جمله در سال ۲۸۵ق صالح بن مدرک طائی و دیگران اموال حاجیان را غارت کردند.[۴]

در این مکان بین امام حسین(ع) و عبدالله بن ابی مطیع عدوی دیداری صورت گرفته است.[۵] در گزارش طبری و شیخ مفید مکان این گفتگوی دقیق مشخص نشده است، ولی آن را در کنار آبی از آب‌های عرب پس از حاجر و پیش از زرود دانسته‌اند.[۶] منابع دیگر از این دیدار را در نزدیکی مکه یاد کرده‌اند.[۷]

ابن اثیر ملاقات نخست امام حسین(ع) و عبدالله بن مطیع را در مسیر مدینه به مکه گزارش کرده است او به دیدار دوم امام با عبدالله پس از منزل حاجر نیز اشاره دارد.[۸] در این دیدار عبدالله چون از سفر امام به عراق اطلاع یافت حضرت را سوگند داد که از این سفر دست بردارد. سپس گفت:

«اگر از بنی امیه آنچه در دست دارند، طلب کنی به خدا سوگند تو را می‌کشند و اگر چنین شد بعد از شما هیچ کس حرمتی نخواهد داشت».[۹]

امام درخواست او را نادیده گرفت و به حرکت خود ادامه داد.[۱۰]

پانویس

 1. مقدسی،احسن التقاسیم، ۱۴۱۱ق، ص۱۰۸.
 2. یاقوت حموی، معجم البلدان، ۱۹۹۵م، ج۱، ص۱۰۲.
 3. ابن خلدون، دیوان المبتدأ، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۴۰.
 4. ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۷، ص۴۹۰؛ طبری، تاریخ، ۱۹۶۷م، ج۱۰، ص۶۷.
 5. جعفریان، اطلس شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۶۶.
 6. طبری، تاریخ، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۳۹۵؛ شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۷۱؛ ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۴، ص۴۱.
 7. ابن اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۲۲.
 8. ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۷، ص۴۹۰.
 9. طبری، تاریخ، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۵؛ ابن اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۲۲؛ شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۷۲.
 10. طبری، تاریخ، ۱۹۶۷م، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۵؛ ابن اعثم، الفتوح، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۲۲؛ شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۷۲.

یادداشت

منابع

 • ابن اثیر، علی بن ابی کرم، الکامل فی التاریخ،‌ بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • ابن اعثم کوفی، احمد بن اعثم، کتاب الفتوح، تحقیق: علی شیری، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۱۱ق/۱۹۹۱م.
 • ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر، تحقیق: خلیل شحادة، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
 • جعفریان، رسول، اطلس شیعه، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۷ش.
 • شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
 • مقدسی، محمد بن احمد، أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، قاهره، مکتبة مدبولی، ۱۴۱۱ق/۱۹۹۱م.
 • یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، ۱۹۹۵م.