فهرست مدفونان در حرم امام حسین(ع)

مقاله ضعیف
بدون عکس
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
کپی‌کاری از منابع مردود
بدون استناد
عدم جامعیت
از ویکی شیعه

فهرست مدفونان حرم سیدالشهدا علیه‌السلام کسانی هستند که در حرم امام حسین(ع) دفن شده‌اند. در این مکان افزون بر حضرت علی‌اکبر و علی‌اصغر که در کنار امام حسین(ع) مدفون‌اند و حبیب بن مظاهر و ابراهیم مُجاب که هر کدام ضریحی جدا در این حرم دارند، بسیاری از عالمان، خاندان‌های مشهور، رجال سیاسی و برخی مردم عادی دفن شده‌اند که فهرست زیر به آنان اشاره می‌کند.

شهدای کربلا

مشاهیر

نقشه راهنمای حرم امام حسین(منبع:اطلس شیعه)

بعضی از منابع از علمای دیگری به عنوان مدفونان در حرم امام حسین(ع) نام برده‌اند که مقبره‎های معروف دیگری نیز در غیر از این مکان دارند. از این جمله‌اند:

خاندان شهرستانی

نام بزرگان مدفون از خاندان شهرستانی که بر روی سنگی در حرم امام حسین(ع) حک و نصب شده است.
 • سید محمدمهدی شهرستانی (درگذشت ۱۲۱۶ق) فرزند ابوالقاسم.
 • سید محمدحسین شهرستانی (درگذشت ۱۲۲۵ق) فرزند سید محمدمهدی.
 • سید علی شهرستانی (درگذشت ۱۳۵۳ق)
 • سید محمدعلی شهرستانی (درگذشت ۱۲۹۰ق) فرزند محمد حسین.
 • سید محمدتقی شهرستانی (۱۲۱۳- ۱۳۰۷ق)
 • سید صالح شهرستانی (درگذشت ۱۳۹۵ق)
 • سید محمد مهدی شهرستانی (ثانی) (درگذشت ۱۳۳۳ق) فرزند سید صالح بن محمد حسین بن محمد مهدی موسوی شهرستانی.
 • سید محمد شهرستانی (درگذشت ۱۳۳۳ق) فرزند محمد مهدی بن صالح بن محمد حسین بن محمد مهدی موسوی شهرستانی.

دیگر عالمان

 • ابراهیم سمنانی (درگذشت حدود ۱۲۴۵ق) [نیازمند منبع]
 • ابراهیم عبدالجلیل حائری (درگذشت حدود ۱۲۴۷ق)
 • سید ابراهیم عبد الفتاح حسینی
 • سید ابراهیم بن محمد موسوی (درگذشت ۱۳۰۰ق)
 • سید ابراهیم مجاب
 • ابوالحسن کشمیری (۱۲۶۰-۱۳۱۳ق)
 • ابوالحسن مازندرانی (درگذشت ۱۳۰۶ق)
 • ابوالقاسم خوئی (۱۳۰۰- ۱۳۶۴ق)
 • ابوالقاسم لاهوری (درگذشت ۱۳۲۴ق)
 • ابوالقاسم بن عبدالحمید کاشانی (درگذشت ۱۳۵۱ق)
 • سید احمد رشتی (درگذشت ۱۲۹۵ق)
 • سید احمد طعمه (۱۲۸۵-۱۳۴۲ق)
 • اسماعیل یزدی (درگذشت ۱۳۴۷ق)
 • اغا حائری (درگذشت ۱۳۰۰ق)
 • اغا عابد دربندی (درگذشت ۱۲۸۶ق)
 • بابا سمنانی (زیست ۱۲۲۰ق)
 • سید باقر مولوی (درگذشت ۱۳۲۹ق)
 • باقر حائری (درگذشت ۱۳۰۷ق)
 • باقر زوبعی (زیست ۱۳۰۰ق)
 • جعفر بن محسن اعسم (درگذشت ۱۲۸۷ق).
 • جعفر بن محمدعلی حائری (۱۲۶۷- ۱۳۴۷ق).
 • جواد بدقت (۱۲۱۰ - ۱۲۸۱ق)
 • سید جواد بن هاشم کشوان (درگذشت ۱۳۷۴ق)
 • سید جواد کلیدار طعمه (درگذشت ۱۳۰۹ق)
 • سید جواد بن محمد حائری (درگذشت ۱۳۳۳ق) مشهور به هندی.
 • سید حسن بن علی استرابادی (۱۲۸۳ - ۱۳۶۶ق).
 • سید حسن جلالی (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • شیخ حسن کوجک (درگذشت ۱۳۸۸ق)
 • حسن علی همدانی (درگذشت ۱۳۲۷ق)
 • میرزا حسن کمونه (درگذشت ۱۲۹۲ق)
 • سید حسن مصباح (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • سید حسین بن محسن حسینی حائری (درگذشت ۱۳۱۹ق) معروف به شهرستانی
 • حسین خفاف (درگذشت ۱۳۸۶ق)
 • سید حسین حسینی بغدادی (درگذشت ۱۲۶۱ق)
 • محمدحسین فاضل اردکانی (درگذشت ۱۳۰۵ق)
 • شیخ حسین بن زین‌العابدین مازندرانی حائری (۱۲۷۳- ۱۳۳۹ق)
 • سید حسین شدقمی (درگذشت اواخر قرن دهم)
 • سید حسین قزوینی حائری (درگذشت ۱۳۶۷ق)
 • حسین مستوفی (درگذشت ۱۲۸۸ق)
 • سید حسین بن مرتضی یزدی (درگذشت ۱۳۰۷ق)
 • سید حسین بن موسی ابرش علوی (درگذشت ۴۰۰ق)
 • حمزه اشرفی مازندرانی حائری(درگذشت ۱۲۸۵ق)
 • خلف بن عسکر زوبعی (درگذشت ۱۲۴۶ق)
 • درویش‎علی بغدادی (درگذشت ۱۲۷۷ق)
 • غلام‎رضا نادب حائری (درگذشت ۱۳۶۴ق)
 • زین ‎العابدین مازندرانی حائری (درگذشت ۱۳۰۹ق)
 • سید سجاد رضوی (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • سید سعید ال ثابت (درگذشت ۱۲۷۶ق) سید سعید بن سید سلطان ثابت من زحیک موسوی حائری،
 • سید سلیمان بن سید مصطفی طعمة (درگذشت۱۲۸۰ق)
 • شرف‌الدین قشتمر (درگذشت ۶۳۷ق)
 • سید صادق علامه (درگذشت ۱۳۹۵ق) (سید صادق بن ابوالقاسم تبریزی)
 • صالح بن محمد برغانی قزوینی (درگذشت ۱۲۷۵ق)
 • سید صالح بن ابراهیم شهرستانی (۱۳۲۸-۱۳۹۵ق)
 • صالح کداعلی (درگذشت ۱۲۸۸ق) فرزند مهدی.
 • صالح کداعلی (درگذشت ۱۳۵۵ق) نوه صالح کداعلی (۱۲۸۸ق)
 • صدقه بن منصور اسدی (درگذشت ۵۰۱ ق)
 • سید عبد امیر شروفی طعمه (درگذشت ۱۴۰۵ق)
 • سید عبد الحسین حجت طباطبائی (درگذشت ۱۳۶۳ق)
 • عبدالحسین دارمی (۱۳۲۶- ۱۳۸۶ق)
 • عبدالحسین شیخ خلف زوبعی (زیست ۱۲۵۰ق)
 • عبدالحسین قائینی (درگذشت ۱۳۶۸ق)
 • عبدالحسین شیرازی (۱۳۰۵-۱۳۸۲ق)
 • سید عبدالحسین قزوینی (درگذشت ۱۴۲۸ق)
 • سید عبدالحسین کلیدار طعمه (۱۲۹۹- ۱۳۸۰ق)
 • عبدالحسین طهرانی (درگذشت ۱۲۸۶ق)
 • سید عبدالحمید طعمه (درگذشت ۱۳۳۸ق)
 • عبدالرحیم حائری (درگذشت۱۳۳۲ق)
 • عبدالرسول واعظی (۱۳۵۲-۱۳۸۶ق)
 • عبدالصمد همدانی (درگذشت ۱۲۱۶ق)
 • عبدالله مجتهد کرمانشاهی (درگذشت ۱۲۸۹ق)
 • عبدالله معلم ابوخمره (درگذشت ۱۳۵۴ق)
 • سید عبدالله بن محمد بحرانی (درگذشت ۱۲۱۰ق)
 • سید عبدالوهاب آل‌الوهاب (درگذشت ۱۳۲۲ق)
 • سید عبدالوهاب طعمه (درگذشت ۱۲۷۱ق)
 • عبدالکریم نایف (درگذشت ۱۳۶۵ق)
 • عبدالمهدی حافظ (درگذشت ۱۳۳۴ق)
 • علی‎اکبر بن محمدتقی بهبهانی (درگذشت ۱۳۳۰ق)
 • علی اکبر نائینی (درگذشت ۱۳۸۴ق)
 • سید علی جلالی (درگذشت ۱۳۶۷ق)
 • سید محمدعلی شهرستانی (درگذشت ۱۳۴۴ق) فرزند سید محمدحسین شهرستانی
 • علی عیثان احسائی (۱۳۱۸- ۱۴۰۱ق)
 • سید علی کبیر (۱۱۲۵-۱۲۰۷ق)
 • علی شیخ‎العراقین حائری (درگذشت ۱۳۴۵ق)
 • ملا علی یزدی (درگذشت ۱۳۵۱ق)
 • علی قزوینی خوینی(درگذشت ۱۳۱۸ق)
 • علینقی برغانی (درگذشت ۱۳۲۰ق)
 • سید علی‎بصیر مصباح (درگذشت ۱۳۶۳ق)
 • قاسم حائری (۱۲۱۶-۱۲۷۶ق)
 • کاظم منظور (درگذشت ۱۳۹۴ق)
 • محسن بن عبدالله اردبیلی (درگذشت ۱۲۹۴ق)
 • محسن ابوالحب (درگذشت ۱۳۰۵ق)
 • سید محسن بحرانی (درگذشت ۱۲۰۴ق)
 • سید محمدابراهیم قزوینی (درگذشت ۱۳۶۰ق)
 • سید محمدباقر بن محمد بحرانی (درگذشت ۱۳۵۵ق)
 • سید محمد باقر کشمیری (درگذشت ۱۳۴۶ق)
 • سید محمدباقر یزدی (درگذشت ۱۲۹۸ق)
 • سید محمدتقی طباطبائی (۱۳۰۰- ۱۳۷۹ق)
 • محمدتقی هروی (درگذشت ۱۲۹۹ق)
 • محمدحسن ابوالحب (درگذشت۱۳۵۷ق)
 • محمدحسن قزوینی (درگذشت ۱۲۴۰ق)
 • سید محمدحسن حکیم شهرستانی (درگذشت ۱۳۶۱ق)
 • سید محمدحسن کشمیری (درگذشت ۱۳۲۸ق)
 • سید محمدحسن طعمه (۱۲۸۰- ۱۳۶۴ق)
 • محمدحسین اردستانی (درگذشت ۱۲۷۲ق)
 • محمد حسین قزوینی (درگذشت ۱۲۸۱ق)
 • محمدحسین گلپایگانی (۱۲۷۵-۱۳۵۵ق)
 • محمدحسین یزدی (درگذشت ۱۲۷۲ق)
 • محمدرضا اصفهانی (۱۳۰۵-۱۳۹۳ق)
 • محمدرضا شیرازی (درگذشت ۱۳۷۸ق)
 • سید محمدرضا قزوینی (درگذشت ۱۳۴۸ق)
 • سید محمدرضا طبسی (۱۳۳۹-۱۳۹۴ق)
 • محمدسعید بن غافل (درگذشت ۱۳۶۷ق)
 • محمدسعید حائری (درگذشت ۱۳۱۹ق)
 • سید محمدسعید تنکابنی (۱۲۹۲-۱۳۸۶ق)
 • محمدشفیع تبریزی (درگذشت ۱۳۰۱ق)
 • محمدصالح بهبهانی (درگذشت ۱۲۸۱ق)
 • محمدصالح طعان (درگذشت ۱۳۳۳ق)
 • محمدعلی بلاغی (درگذشت ۱۰۰۰ق) (سرسلسله خاندان بلاغی)
 • محمدعلی خراسانی (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • محمدعلی کمونه (درگذشت ۱۲۸۲ق)
 • ملا محمدکاظم بهبهانی (زیست ۱۲۰۸ق)
 • ملا محمدکاظم رودباری (درگذشت ۱۲۹۰ق)
 • محمدکریمخان کرمانی (درگذشت ۱۲۸۸ق)
 • سید محمدمهدی طعمه (درگذشت ۱۳۳۴ق)
 • سید محمدمهدی قزوینی (۱۲۸۷-۱۳۵۳ق)
 • سید محمد بن عبدالله بحرانی (درگذشت ۱۳۵۵ق)
 • محمد حائری (درگذشت ۱۳۷۴ق)
 • محمد خطیب (۱۳۰۱-۱۳۸۰ق)
 • سید محمد زینی (درگذشت ۱۲۱۶ق)
 • محمد سراج (درگذشت ۱۳۶۱ق)
 • محمد فتاح (درگذشت ۱۲۸۸ق)
 • سید محمد نجم‎الدین مرعشی (درگذشت ۱۲۶۴ق)
 • سید محمدهاشم اصفهانی (درگذشت ۱۲۶۲ق)
 • میرزا محمد هندی (درگذشت ۱۳۴۲ق)
 • محمد واعظ یزدی (درگذشت ۱۳۳۷ق)
 • محمدنصیر کنتوری (درگذشت ۱۳۸۶ق)
 • سید محمود طعمه (درگذشت ۱۳۸۱ق)
 • سید مختار هندی (درگذشت ۱۳۹۳ق)
 • سید مرتضی بحرالعلوم (درگذشت ۱۲۰۸ق) پدر سید محمدمهدی بحرالعلوم
 • شیخ مرتضی قاو الکیشوان (درگذشت ۱۳۸۳ق)
 • سید مرتضی کشمیری (درگذشت ۱۳۲۳ق)
 • مصطفی خان (درگذشت ۱۳۹۱ق)
 • مصطفی سعید طعمه (۱۳۲۸-۱۳۸۲ق)
 • سید منصور بن ابوالمعالی حسینی (زیست ۱۲۰۰ق)
 • مهدی کرمانشاهی (۱۳۰۹-۱۳۸۰ق)
 • مهدی کمونه (درگذشت ۱۲۷۲ق)
 • مهدی حری کربلایی (درگذشت ۱۳۳۲ق)
 • مهدی خاموش (درگذشت ۱۳۳۲ق)
 • سید مهدی بن علی طباطبائی (درگذشت ۱۲۶۰ق) فرزند سید علی صاحب ریاض
 • مهدی کداعلی (درگذشت ۱۳۴۰ق)
 • سید مهدی حکیم شهرستانی (درگذشت ۱۳۱۸ق)
 • نصر بن علی بن خازن (درگذشت ۶۰۰ق)
 • نظرعلی کرمانی (درگذشت ۱۳۴۸ق)
 • سید نورالدین جزائری (درگذشت ۱۳۸۴ق)
 • سید نوری طعمه (درگذشت ۱۳۹۴ق)
 • سید هاشم غریفی (درگذشت ۱۳۵۲ق)
 • میرزا هادی خراسانی (درگذشت ۱۳۶۸ق)
 • سید هاشم قزوینی (درگذشت ۱۳۲۷ق)
 • سید هاشم فتح‎الله طعمه (درگذشت ۱۳۴۹ق)
 • یحیی طعمه
 • یحیی زرندی (درگذشت ۱۳۶۱ق)
 • عبدالحسین تهرانی (درگذشت ۱۲۸۶ق)
 • لطف‌الله صافی گلپایگانی (درگذشت ۱۴۴۳ق)

حاکمان و سیاستمداران

 • علاءالدین تنامش (درگذشت ۵۸۴ق)
 • ظاهر شاه هندی (درگذشت ۹۵۷ق) از امرا و پادشاهان هند.
 • امیر کبیر (۱۲۲۲-۱۲۶۸ق)
 • مظفرالدین شاه قاجار (درگذشت ۱۳۲۴ ق)
 • محمدعلی شاه قاجار (درگذشت ۱۳۴۳ ق)
 • احمد شاه قاجار (درگذشت ۱۳۴۸ ق)
 • ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان
 • امیر علی شاه(درگذشت ۱۲۶۴ ق) پسر فتحعلی شاه قاجار،
 • میرزا شفیع خان مازندرانی (درگذشت۱۲۲۴ق) از صدر اعظم‌های قاجار.
 • میرزای آغاسی صدر اعظم (درگذشت ۱۲۶۵ ق).
 • شاهزاده محمد علی میرزا (درگذشت ۱۲۳۷ق) پسر فتحعلی شاه قاجار،
 • میرزا موسی خان وزیر از حکمرانان عصر ناصرالدین شاه
 • دوستعلی خان معیرالممالک رییس ضرابخانه ناصرالدین شاه
 • ابوالعباس کافی (درگذشت ۳۹۹ق) احمد بن ابراهیم ضبی مشهور به کافی از وزرای آل بویه
 • رکن‎الدوله شاهزاده رکن‎الدوله که در ایران مرد و به کربلا منتقل شده و در مقبره‌ای مخصوص که به نام وی شناخته می‎شود در صحن صغیر مدفون است.

جستارهای وابسته