ویکی شیعه:ورودی کاربران

از ویکی شیعه

ده نویسنده برتر تمام زمان‌ها

تمام وقت (۱۵ برتر)

فعالیت کاربران در ۳۰ روز گذشته

آخرین ۳۰ روز (۱۰ برتر)

ده نویسنده برتر هفت روز گذشته

آخرین ۷ روز (۱۵ برتر)


رویدادهای کنونی


صف های بررسی

 
لیست مقالات ناقص تغییر مسیرهای خراب
لیست مقالات در حال ترجمه تغییر مسیرهای دو تایی
رده:مقاله‌های نامزد خوبیدگی رده:مقاله‌های بدون ارزیابی شناسه
لیست مقالات در صف بازبینی صفحه های بن بست
رده:مقاله‌های قابل قبول رده:مقاله‌های با رده ناقص
رده:مقاله‌های با پیوند کم رده:مقاله‌های بدون رعایت شیوه‌نامه ارجاع
رده:مقاله‌های کپی از منبع خوب رده:مقاله‌های بدون ارزیابی شناسه
رده:مقاله‌های نیازمند خلاصه‌سازی رده:مقاله‌های بدون عکس
رده:مقاله‌های متوسط رده:مقاله‌های با استناد ناقص
لیست مقالات در صف حذف صفحات رده بندی نشده
لیست مقالات در صف ادغام رده‌های رده‌بندی نشده
لیست مقالات در صف تغییر نام رده های مورد نیاز
لیست مقالات دارای هشدار صفحه های یتیم
صفحه‌های دارای پیوند خراب به پرونده صفحه های مورد نیاز
شخصیت های بدون عکس مقالات بدون لینک به ویکی انگلیسی
صفحه‌های دارای حلقه در الگو صفحه های مورد نیاز

موارد پر استفاده

راهنما