ویکی شیعه:ورودی کاربران

از ویکی شیعه

ده نویسنده برتر تمام زمان‌ها

ویژه:ContributionScores/15/all/notools

فعالیت کاربران در ۳۰ روز گذشته

ویژه:ContributionScores/all/30/notools

ده نویسنده برتر هفت روز گذشته

ویژه:ContributionScores/15/7/notools


رویدادهای کنونی


صف های بررسی

 
لیست مقالات ناقص تغییر مسیرهای خراب
لیست مقالات در حال ترجمه تغییر مسیرهای دو تایی
رده:مقاله‌های نامزد خوبیدگی رده:مقاله‌های بدون ارزیابی شناسه
لیست مقالات در صف بازبینی صفحه های بن بست
رده:مقاله‌های قابل قبول رده:مقاله‌های با رده ناقص
رده:مقاله‌های با پیوند کم رده:مقاله‌های بدون رعایت شیوه‌نامه ارجاع
رده:مقاله‌های کپی از منبع خوب رده:مقاله‌های بدون ارزیابی شناسه
رده:مقاله‌های نیازمند خلاصه‌سازی رده:مقاله‌های بدون عکس
رده:مقاله‌های متوسط رده:مقاله‌های با استناد ناقص
لیست مقالات در صف حذف صفحات رده بندی نشده
لیست مقالات در صف ادغام رده‌های رده‌بندی نشده
لیست مقالات در صف تغییر نام رده های مورد نیاز
لیست مقالات دارای هشدار صفحه های یتیم
صفحه‌های دارای پیوند خراب به پرونده صفحه های مورد نیاز
شخصیت های بدون عکس مقالات بدون لینک به ویکی انگلیسی
صفحه‌های دارای حلقه در الگو صفحه های مورد نیاز

موارد پر استفاده

راهنما