خراسانی (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

خراسانی منسوب به خراسان که ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند: