فهرست خلفای بنی‌امیه

مقاله قابل قبول
کپی‌کاری از منابع خوب
استناد ناقص
از ویکی شیعه

بنی امیه

حاکمان

عنوان


معاویه بن ابی سفیان
یزید بن معاویه
معاویة بن یزید
مروان بن حکم
عبدالملک بن مروان
ولید بن عبدالملک
سلیمان بن عبدالملک
عمر بن عبدالعزیز
یزید بن عبدالملک
هشام بن عبدالملک
ولید بن یزید
یزید بن ولید
ابراهیم بن الولید
مروان بن محمد

دورهٔ سلطنت


۴۱-۶۰
۶۰-۶۴
۶۴-۶۴
۶۴-۶۵
۶۵-۸۶
۸۶-۹۶
۹۶-۹۹
۹۹-۱۰۱
۱۰۱-۱۰۵
۱۰۵-۱۲۵
۱۲۵-۱۲۶
۱۲۶-۱۲۶
۱۲۶-۱۲۷
۱۲۷-۱۳۲

وزرا و امرای سرشناس

مغیرة بن شعبه ثقفی
زیاد بن ابیه
عمرو عاص
مسلم بن عقبه مری
عبیدالله بن زیاد
حجاج بن یوسف ثقفی

رویدادهای مهم

صلح امام حسن
واقعه عاشورا
واقعه حره
آتش زدن کعبه
قیام مختار
قیام زید بن علی
قیام ابومسلم خراسانی

فهرست خلفای بنی‌امیه اشخاصی از خاندان بنی‌امیه هستند که به مدت ۹۱ سال (۴۱ق-۱۳۲ق) بر سرزمین‌های اسلامی حکومت کردند. تعداد خلفای اموی ۱۴ تن است. نخستین آنها معاویه و آخرینشان مروان بن محمد بود.

سفیانیان

خلفای اموی که نسب آنها به ابوسفیان می‌رسد عبارتند از:

 1. معاویه بن ابی‌سفیان بن حرب بن امیه (۴۱[۱]-۶۰[۲])
 2. یزید بن معاویه (۶۰-۶۴[۳])
 3. معاویه بن یزید ( حدود چهل روز در سال۶۴[۴])

مروانیان

خلفای اموی که نسب آنها به حکم بن ابی‌العاص بن امیه می‌رسد که به جهت اولین خلیفه (مروان) به مروانیان معروف‌اند.

 1. مروان بن حکم بن ابی‌العاص بن امیه (۶۴-۶۵[۵])
 2. عبدالملک بن مروان بن حکم(۶۵-۸۶[۶])
 3. ولید بن عبدالملک بن مروان (۸۶-۹۶[۷])
 4. سلیمان بن عبدالملک بن مروان (۹۶-۹۹[۸])
 5. عمر بن عبدالعزیز بن مروان (۹۹-۱۰۱) [۹]
 6. یزید بن عبدالملک بن مروان (۱۰۱-۱۰۵[۱۰])
 7. هشام بن عبدالملک بن مروان (۱۰۵-۱۲۵[۱۱])
 8. ولید بن یزید بن عبدالملک (خلیفه فاسق) (۱۲۵-۱۲۶[۱۲])
 9. یزید بن ولید بن عبدالملک (یزید ناقص) (۶ ماه در سال ۱۲۶[۱۳])
 10. ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (۱۲۶-۱۲۷[۱۴])
 11. مروان بن محمد بن مروان (مروان حمار)(۱۲۷-۱۳۲[۱۵])

پانویس

 1. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۶۵.
 2. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۸۲.
 3. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۹۱.
 4. يعقوبی، تاريخ اليعقوبی، ج۲، ص۲۵۴.
 5. ابن عبد البر، الاستيعاب‏، ۱۴۱۲ق، ج۳،‌ص۱۳۸۹.
 6. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۲.
 7. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۸.
 8. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۹.
 9. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۷۱.
 10. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۴.
 11. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۵.
 12. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۶.
 13. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۹.
 14. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۹.
 15. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۹۰.

منابع

 • ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله‏، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: البجاوی، علی محمد، دار الجیل، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
 • الخضری بک، محمد، الدوله الامویه، محقق محمد عثمانی،‌ دارالارقم،‌بی‌تا.
 • سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، محقق حمدی الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز،‌۱۴۲۵ق.
 • یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب‏، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.