خوانساری (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از خوانساری)

خوانساری برای افراد منسوب به شهر خوانسار است. از این شهر عالمان بسیاری برخاسته‌اند که بسیاری از آنان از خاندان خوانساری هستند. خوانساری ممکن است به یکی از این موارد اشاره داشته باشد:

  • جعفر بن حسین خوانساری (۱۰۹۰- ۱۱۵۷ یا ۱۱۵۸ق)، مشهور به میر کبیر، از فقیهان که در کلام، ادبیات عرب، ملل و نحل و مناظره با عالمان ادیان دیگر تبحر داشت.
  • ابوالقاسم خوانساری ریاضی (۱۳۰۹-۱۳۸۰ق) از علمای شیعه که علاوه بر علوم دینی، بر ریاضیات و هندسه و جبر تسلط داشت، مدفون در گِلگِت پاکستان.