فهرست مدارس علمیه لبنان

از ویکی شیعه

فهرست مدارس علمیه لبنان نام مجموعه مدارس و حوزه‌های علمیه لبنان در مناطق مختلف به‌ویژه منطقه جبل‌عامل است که از مهم‌ترین حوزه‌های علمیه شیعه بعد از حوزه نجف و قم به‌شمار می‌رود.[۱] فهرست این حوزه‌ها که در دو بخش برادران و خواهران در شهرها و روستاهای شیعه‌نشین کشور لبنان مشغول به فعالیت علمی و تبلیغی هستند، به این شرح است:

 • الحوزة الدینیة الفرع النسایی (حوزه علمیه علوم دینی حبوش در جبل‌عامل - خواهران)
 • الحوزة الدینیۀ حبّوش (حوزه علمیه حبوش در نبطیۀ جبل‌عامل - برادران)
 • المدرسة الدینیة (مدرسه علوم دینی در صور - برادران)
 • المعهد الإمام الهادی (موسسه امام هادی(ع) در بیروت - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی‌ (حوزه علمیه موسسه شرعی در بیروت - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی (حوزه علمیه مؤسسه شرعی در بیروت - خواهران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی (موسسه شرعی جعفری در مرکبا جبل‌عامل - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی (موسسه شهید اول در سُحمر بقاع غربی - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی‌الجعفری (حوزه علمیه شهید ثانی در بیروت - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی‌الجعفری (حوزه علمیه انصار در جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة الإمام الجواد (حوزه علمیه امام جواد(ع) در بیروت - برادران)
 • حوزة الإمام الحجة (حوزه علمیه امام حجت(ع) در بیاض جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة الإمام الحسن المجتبی حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) در بعلبک بقاع - برادران)
 • حوزة الإمام الصادق (حوزه علمیه امام صادق(ع) در صیدا - برادران)
 • حوزة الإمام الصادق (حوزه علمیه امام صادق(ع) در نبطیۀ جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة الإمام المنتظر (حوزه علمیه امام منتظر در بعلبک بقاع - برادران)
 • حوزة الإمام المهدی (حوزه علمیه امام مهدی(ع) در صدیقین جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة الإمام علی (حوزه علمیه امام علی(ع) در بیروت - برادران)
 • حوزة البشیر (حوزه علمیه بشیر در تول جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة الثقلین العلمیۀ (حوزه علمیه ثقلین در حارۀ حریک بیروت - برادران)
 • حوزة السیدة الزهراء (حوزه علمیه السیدۀ الزهراء(س) در بعلبک - خواهران)
 • حوزة السیدة زینب للشریعة الإسلامیة (حوزه علمیه سیده زینب در صیدا - خواهران)
 • حوزة الشهید الثانی (حوزه علمیه شهید ثانی در جبل‌عامل - خواهران)
 • حوزة اهل البیت (حوزه علمیه اهل البیت در بنت‌جُبَیْل جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة جبل عامل العلمیۀ (حوزه علمیه جبل‌عامل در شرقیه جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة سیدالشهداء (حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) در بئرالسلاسل جبل‌عامل - برادران)
 • حوزة مرکز الدراسات الإسلامیة لدراسات لفقه آل البیت (مرکز مطالعات اسلامی فقه آل‌البیت در بیروت - برادران)
 • حوزة مرکز الدراسات الإسلامیۀ لفقه آل البیت (مرکز مطالعات اسلامی فقه آل‌البیت در میس الجبل جبل‌عامل - برادران)
 • حوزه العلمیه لدراسات علوم أهل البیت (حوزه علمیه علوم اهل‌البیت در بیروت - برادران)
 • حوزۀ جامعۀ النجف الأشرف للعلوم الدینیۀ (حوزه علمیه النجف الأشرف در حاریص جبل‌عامل - برادران)
 • مدرسة الإمام المهدی (حوزه علمیه امام مهدی در برج البراجنه بیروت - برادران)
 • معهد الإمام الصادق للعلوم الدینیة موسسه علوم دینی امام صادق(ع) در خربۀ السلم جبل‌عامل - برادران)
 • معهد الإمام الصدر (موسسه امام موسی صدر در صور - خواهران)
 • معهد الدراسات الإسلامیة موسسه مطالعات اسلامی در صور - برادران)
 • معهد الرسول الأکرم العالی للشریعة و الدراسة الإسلامیة الحوزه العلمیه الإیرانیة (موسسه رسول اکرم(ص) وابسته به جمهوری اسلامی ایران در بیروت - برادران)
 • معهد السیدة الزهراء العالی للشریعة و الدراسات الإسلامیة (موسسه السیدۀ الزهراء وابسته به جمهوری اسلامی ایران در بیروت - خواهران)
 • معهد السیدة خدیجة الکبری للعلوم الإسلامیة (موسسه السیدة خدیجة الکبری در صور - خواهران)
 • معهد الشهید الأول (موسسه شهید اول در بیروت - برادران)
 • معهد أهل البیت (حوزه علمیه اهل البیت در بنت‌جبیل جبل‌عامل - برادران)
 • معهد سیدة نساء العالمین الثقافی (موسسه سیدۀ نساء العالمین در بیروت - خواهران).[۲]
 • مجمع السیدة الزهراء (مجموعه سیده الزهراء در صیدا - مؤسس: عفیف نابلسی).[۳]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. شاکر سلماسی، معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان، ۱۳۹۲ش.
 2. شاکر سلماسی، معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان، ۱۳۹۲ش.
 3. «السیرة الذاتیة لسماحة آیة الله العلامة النابلسی»، مرکز الإشعاع الإسلامی.

یادداشت

منابع