فهرست مدارس علمیه لبنان

از ویکی شیعه

فهرست مدارس علمیه لبنان نام مجموعه مدارس و حوزه‌های علمیه لبنان در مناطق مختلف به‌ویژه منطقه جبل‌عامل است که از مهم‌ترین حوزه‌های علمیه شیعه بعد از حوزه نجف و قم به شمار می‌رود.[۱] فهرست این حوزه‌ها که در دو بخش برادران و خواهران در شهرها و روستاهای شیعه‌نشین کشور لبنان مشغول به فعالیت علمی و تبلیغی هستند، به این شرح است:

 • الحوزة الدینیة الفرع النسایی (حوزه علمیه علوم دینی حبوش در جبل عامل - خواهران)
 • الحوزة الدینیۀ حبّوش (حوزه علمیه حبوش در نبطیۀ جبل عامل - برادران)
 • المدرسة الدینیة (مدرسه علوم دینی در صور - برادران)
 • المعهد الإمام الهادی (موسسه امام هادی(ع) در بیروت - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی‌ (حوزه علمیه موسسه شرعی در بیروت - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی (حوزه علمیه مؤسسه شرعی در بیروت - خواهران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی (موسسه شرعی جعفری در مرکبا جبل عامل - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی (موسسه شهید اول در سُحمر بقاع غربی - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی‌الجعفری (حوزه علمیه شهید ثانی در بیروت - برادران)
 • المعهد الشرعی الإسلامی‌الجعفری (حوزه علمیه انصار در جبل عامل - برادران)
 • حوزة الإمام الجواد (حوزه علمیه امام جواد(ع) در بیروت - برادران)
 • حوزة الإمام الحجة (حوزه علمیه امام حجت(ع) در بیاض جبل عامل - برادران)
 • حوزة الإمام الحسن المجتبی حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) در بعلبک بقاع - برادران)
 • حوزة الإمام الصادق (حوزه علمیه امام صادق(ع) در صیدا - برادران)
 • حوزة الإمام الصادق (حوزه علمیه امام صادق(ع) در نبطیۀ جبل عامل - برادران)
 • حوزة الإمام المنتظر (حوزه علمیه امام منتظر در بقاع - برادران)
 • حوزة الإمام المهدی (حوزه علمیه امام مهدی(ع) در صدیقین جبل عامل - برادران)
 • حوزة الإمام علی (حوزه علمیه امام علی(ع) در بیروت - برادران)
 • حوزة البشیر (حوزه علمیه بشیر در تول جبل عامل - برادران)
 • حوزة الثقلین العلمیۀ (حوزه علمیه ثقلین در حارۀ حریک بیروت - برادران)
 • حوزة السیدة الزهراء (حوزه علمیه السیدۀ الزهراء(س) در بعلبک - خواهران)
 • حوزة السیدة زینب للشریعة الإسلامیة (حوزه علمیه سیده زینب در صیدا - خواهران)
 • حوزة الشهید الثانی (حوزه علمیه شهید ثانی در جبل عامل - خواهران)
 • حوزة اهل البیت (حوزه علمیه اهل البیت در بنت جبیل جبل عامل - برادران)
 • حوزة جبل عامل العلمیۀ (حوزه علمیه جبل عامل در شرقیه جبل عامل - برادران)
 • حوزة سیدالشهداء (حوزه علمیه سیدالشهداء(ع) در بئرالسلاسل جبل عامل - برادران)
 • حوزة مرکز الدراسات الإسلامیة لدراسات لفقه آل البیت (مرکز مطالعات اسلامی فقه آل البیت در بیروت - برادران)
 • حوزة مرکز الدراسات الإسلامیۀ لفقه آل البیت (مرکز مطالعات اسلامی فقه آل البیت در میس الجبل جبل عامل - برادران)
 • حوزه العلمیه لدراسات علوم أهل البیت (حوزه علمیه علوم اهل البیت در بیروت - برادران)
 • حوزۀ جامعۀ النجف الأشرف للعلوم الدینیۀ (حوزه علمیه النجف الأشرف در حاریص جبل عامل - برادران)
 • مدرسة الإمام المهدی (حوزه علمیه امام مهدی در برج البراجنه بیروت - برادران)
 • معهد الإمام الصادق للعلوم الدینیة موسسه علوم دینی امام صادق(ع) در خربۀ السلم جبل عامل - برادران)
 • معهد الإمام الصدر (موسسه امام موسی صدر در صور - خواهران)
 • معهد الدراسات الإسلامیة موسسه مطالعات اسلامی در صور - برادران)
 • معهد الرسول الأکرم العالی للشریعة و الدراسة الإسلامیة الحوزه العلمیه الإیرانیة (موسسه رسول اکرم(ص) وابسته به جمهوری اسلامی ایران در بیروت - برادران)
 • معهد السیدة الزهراء العالی للشریعة و الدراسات الإسلامیة (موسسه السیدۀ الزهراء وابسته به جمهوری اسلامی ایران در بیروت - خواهران)
 • معهد السیدة خدیجة الکبری للعلوم الإسلامیة (موسسه السیدة خدیجة الکبری در صور - خواهران)
 • معهد الشهید الأول (موسسه شهید اول در بیروت - برادران)
 • معهد أهل البیت (حوزه علمیه اهل البیت در بنت جبیل جبل عامل - برادران)
 • معهد سیدة نساء العالمین الثقافی (موسسه سیدۀ نساء العالمین در بیروت - خواهران).[۲]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. شاکر سلماسی، معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان، ۱۳۹۲ش.
 2. شاکر سلماسی، معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان، ۱۳۹۲ش.

منابع

 • شاکر سلماسی، مجید، معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان، آینه پژوهش سال ۲۴ آذر - اسفند ۱۳۹۲ شماره ۵ و ۶.