عاشورا (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

عاشورا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: