فهرست خلفای بنی‌عباس

مقاله قابل قبول
رده ناقص
استناد ناقص
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از خلفای عباسی)
بنی‌عباس
خلفا
عنوان دورهٔ سلطنت
سفاح عباسی ۱۳۲-۱۳۶
منصور عباسی ۱۳۶-۱۵۸
مهدی عباسی ۱۵۸-۱۶۹
هادی عباسی ۱۶۹-۱۷۰
هارون عباسی ۱۷۰-۱۹۳
امین عباسی ۱۹۳-۱۹۸
مأمون عباسی ۱۹۸-۲۱۸
معتصم عباسی ۲۱۸-۲۲۷
واثق عباسی ۲۲۷-۲۳۲
متوکل عباسی ۲۳۲-۲۴۷
منتصر ۲۴۷-۲۴۸
مستعین ۲۴۸-۲۵۲
معتز ۲۵۲-۲۵۵
مهتدی ۲۵۵-۲۵۶
معتمد ۲۵۶-۲۷۸
معتضد ۲۷۸-۲۸۹
مکتفی ۲۸۹-۲۹۵
مقتدر ۲۹۵-۳۲۰
قاهر ۳۲۰-۳۲۲
راضی ۳۲۲-۳۲۹
متقی عباسی ۳۲۹-۳۳۳
مستکفی ۳۳۴-۳۳۳
مطیع ۳۳۴-۳۶۳
طائع ۳۶۳-۳۸۱
قادر ۳۸۱-۴۲۲
عبدالله قائم ۴۲۲-۴۶۷
مقتدی ۴۶۷-۴۸۷
مستظهر ۴۸۷-۵۱۲
مسترشد ۵۱۲-۵۲۹
منصور راشد ۵۲۹-۵۳۰
مقتفی ۵۳۰-۵۵۵
مستنجد ۵۵۵-۵۶۶
مستضی ۵۶۶-۵۷۵
احمد ناصر ۵۷۵-۶۲۲
ظاهر ۶۲۲-۶۲۳
مستنصر ۶۲۳-۶۴۰
مستعصم ۶۴۰-۶۵۶
وزرا و امرای سرشناس
ابومسلم خراسانی
ابوسلمه خلال
یحیی بن خالد برمکی
فضل بن یحیی برمکی
جعفر بن یحیی برمکی
حمید بن قحطبه طائی
علی بن عیسی بن ماهان
فضل بن ربیع
فضل بن سهل
طاهر بن حسین
عضدالدوله دیلمی
عیسی بن یزید جلودی
...
امامان هم‌عصر
امام صادق علیه‌السلام
امام موسی کاظم علیه‌السلام
امام رضا علیه‌السلام
امام جواد علیه‌السلام
امام هادی علیه‌السلام
امام حسن عسکری علیه‌السلام
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
رویدادهای مهم
قیام محمد نفس زکیه
واقعه فخ

خلفای بنی‌عباس حاکمانی بودند که در حکومت بنی‌عباس (۱۳۲-۶۵۶ق) حدود ۵۲۴ سال بر سرزمین‌های اسلامی حکومت کردند. تعداد خلفای عباسی ۳۷ تن است اولین آنها سفاح و آخرینشان المستعصم بالله بود.

حاکمان بنی‌عباس عبارتند از:

 1. سفاح (۱۳۲- ۱۳۶)[۱]
 2. منصور عباسی(۱۳۶-۱۵۸)[۲]
 3. مهدی عباسی (فرزند منصور) (۱۵۸-۱۶۹)[۳]
 4. هادی عباسی (فرزند محمد بن منصور) (۱۶۹-۱۷۰)[۴]
 5. هارون عباسی (فرزند محمد بن منصور) (۱۷۰- ۱۹۳)[۵]
 6. محمد امین (فرزند هارون الرشید) (۱۹۳- ۱۹۸)[۶]
 7. مأمون عباسی (فرزند هارون الرشید) (۱۹۸- ۲۱۸)[۷]
 8. معتصم عباسی (فرزند هارون الرشید) (۲۱۸-۲۲۷)[۸]
 9. الواثق بالله (فرزند المعتصم بالله) (۲۲۷-۲۳۲) [۹]
 10. متوکل عباسی (فرزند المعتصم بالله) (۲۳۲-۲۴۷)[۱۰]
 11. المنتصر بالله (فرزند المتوکل علی الله) (۲۴۷- ۲۴۸)[۱۱]
 12. المستعین بالله (فرزند المعتصم بالله) (۲۴۸- ۲۵۲)[۱۲]
 13. المعتز بالله (فرزند المتوکل علی الله) (۲۵۲-۲۵۵)[۱۳]
 14. المهتدی بالله (فرزند الواثق بالله) (۲۵۵[۱۴]- ۲۵۶[۱۵])
 15. المعتمد علی الله (فرزند المتوکل علی الله) (۲۵۶- ۲۷۹)[۱۶]
 16. المعتضد بالله (فرزند موفق بن المتوکل علی الله) (۲۷۹-۲۸۹)[۱۷]
 17. المکتفی بالله (فرزند المعتضد بالله) (۲۸۹-۲۹۵)[۱۸]
 18. المقتدر بالله (فرزند المعتضد بالله) (۲۹۵- ۳۱۹)[۱۹]
 19. القاهر بالله (فرزند المعتضد بالله) (۳۱۹- ۳۲۲)[۲۰]
 20. الراضی بالله (فرزند المقتدر بالله) (۳۲۲- ۳۲۹)[۲۱]
 21. المتقی لله (فرزند المقتدر بالله) (۳۲۹- ۳۳۳)[۲۲]
 22. المستكفی بالله (فرزند المکتفی بالله) (۳۳۳- ۳۳۴)[۲۳]
 23. المطیع لله (فرزند المعتضد بالله) (۳۳۴- ۳۶۳)[۲۴]
 24. الطائع لله (فرزند المطیع لله) (۳۶۳- ۳۹۳)[۲۵]
 25. القادر بالله (فرزند اسحاق بن المقتدر بالله) (۳۹۳- ۴۲۲)[۲۶]
 26. القائم بامر الله (فرزند القادر بالله) (۴۲۲- ۴۶۷)[۲۷]
 27. المقتدی بامر الله (فرزند محمد بن القائم بامر الله) (۴۶۷-۴۸۷)[۲۸]
 28. المستظهر بالله (فرزند المقتدی بامر الله) (۴۸۷- ۵۱۲)[۲۹]
 29. المسترشد بالله (فرزند المستظهر بالله) (۵۱۲- ۵۲۹)[۳۰]
 30. الراشد بالله (فرزند المسترشد بالله) (۵۲۹[۳۱]- ۵۳۰[۳۲])
 31. المقتفی لأمر الله(فرزند المستظهر بالله) (۵۳۰- ۵۵۵)[۳۳]
 32. المستنجد بالله (فرزند المقتفی لأمر الله) (۵۵۵[۳۴]- ۵۶۶[۳۵]
 33. المستضی بأمر الله (فرزند المستنجد بالله) (۵۶۶[۳۵] - ۵۷۵[۳۶])
 34. الناصر لدین الله (فرزند المستضی بأمر الله) (۵۷۵- ۶۲۲)[۳۷]
 35. الظاهر بأمر الله (فرزند الناصر لدین الله) (۶۲۲-۶۲۳)[۳۸]
 36. المستنصر بالله (فرزند الظاهر بأمر الله) (۶۲۳- ۶۴۰)[۳۹]
 37. المستعصم بالله (فرزند المستنصر بالله) (۶۴۰[۴۰]- ۶۵۶)[۴۱]

البته پس از فروپاشی حکومت بنی‌عباس در بغداد، تعدادی از این خاندان به صورت جزئی در قاهره اعلان خلافت کردند.[۴۲]

پانویس

 1. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۹۱.
 2. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۹۳.
 3. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۰۱.
 4. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۰۷.
 5. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۱۰.
 6. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۱۹.
 7. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۲۵.
 8. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۴۳.
 9. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۴۸.
 10. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۵۲.
 11. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۵۹.
 12. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۶۰.
 13. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۶۱.
 14. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۶۳.
 15. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۶۴.
 16. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۶۴.
 17. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۶۸.
 18. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۷۳.
 19. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۷۴.
 20. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۷۹.
 21. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۸۲.
 22. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۸۴.
 23. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۸۶.
 24. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۸۶.
 25. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۹۱.
 26. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۹۴.
 27. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۲۹۸.
 28. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۳۰۱.
 29. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۳۰۳.
 30. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۳۰۷.
 31. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۰۹.
 32. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۱۰.
 33. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۳۱۰.
 34. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ۳۱۳.
 35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ بی‌نام، أخبار الدولة العباسية، ۱۳۹۱ق، ص۴۱۴.
 36. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۱۵.
 37. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۱۷.
 38. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۲۴.
 39. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۲۵.
 40. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۲۸.
 41. ابو مخرمه‏، قلادة النحر، ۱۴۲۸ق، ج۵، ص۲۴۶.
 42. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۳۳۶.

یادداشت

منبع

 • ابو مخرمه‏، عبدالله طيب بن عبدالله‏، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، محقق: خالد زوارى، بیروت، دارالمنهاج‏، ۱۴۲۸ق.
 • ‌أخبار الدولة العباسية، تحقيق عبد العزيز الدورى، عبد الجبار المطلبى، بيروت، دار الطليعة، ۱۳۹۱ق.
 • سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، محقق حمدی الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز،‌۱۴۲۵ق.