ویکی شیعه:رویدادهای کنونی

از ویکی شیعه

لیست وقایع و تاریخ های مهم در دانشنامه ی ویکی شیعه.

متن این صفحه نمایشی (دمو) میباشد Alavi (بحث)


2015

  • 2015-06-22 (1 تیر 1395): افتتاح دانشنامه .........
  • 2015-08-14 (23 مرداد 1395): عبور از مرز 200 مقاله در کمتر از 2 ماه.
  • 2015-08-17 (26 مرداد 1395): اتصال به ویکی انگلیسی ویکی شیعه.
  • 2015-09-16 (25 شهریور 1395): عبور از مرز 300 مقاله در کمتر از 3 ماه.
  • 2015-11-15 (24 آبان 1395): اتصال به ویکی عربی ویکی شیعه

2016

  • 2016-01-03 (13 دی 1396): رسیدن به مرز 400 مقاله.
  • 2016-06-22 (1 تیر 1396): اولین سالگرد افتتاح دانشنامه ویکی شیعه
  • 2016-06-29 (8 تير 1396): عبور از مرز 500 مقاله.

2017

  • 2017-02-24 (5 اسفند 1397): عبور از مرز 600 مقاله.

2018

  • 2018-07-10 (5 اسفند 1399): عبور از مرز 700 مقاله.

و غیره