اربعین (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

اربعین می‌تواند به مدخل‌های ذيل اشاره داشته باشد.

  1. اربعین حسینی
  2. زیارت اربعین
  3. راهپیمایی اربعین
  4. چهل حدیث