محمد خدابنده (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از سلطان محمد خدابنده)

محمد خدابنده ممکن است به یکی از دو شخص زیر اشاره داشته باشد: