باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

اصحاب امام سجاد، به کسانی اشاره دارد که در منابع شیعه از آنها به عنوان راوی، شاگرد و صحابی امام سجاد (ع) یاد شده است.

محتویات

تعداد اصحاب

آمار دقیقی از تعداد یاران و شاگردان امام سجاد (ع) در دست نیست. شیخ مفید در کتاب الاختصاص فقط نام پنج نفر را جزو شاگردان و اصحاب خاص امام سجاد ذکر کرده است.[۱] بر پایه روایتی که علامه مجلسی در بحار الانوار ذکر کرده، جبیر بن مطعم، یحیی بن ام طویل، ابوخالد کابلی و سعید بن مسیب از حواریون امام سجاد بوده‌اند.[۲]

شیخ طوسی در کتاب رجال در ذیل عنوان اصحاب ابی‌محمد علی بن الحسین (ع) و من روی عنه، اسامی بیش از ۱۷۰ نفر را آورده است.[۳]

نام اصحاب امام سجاد در رجال طوسی

بر طبق نقل شیخ طوسی فهرست اسامی اصحاب و راویان از امام سجاد به شرح ذیل است:

 1. ابراهيم بن عبدالله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم.
 2. ابراهیم بن محمد بن علی بن ابی طالب (ع)، فرزند محمد بن حنفیه.
 3. ابراهيم بن بشير انصاری مدنی.
 4. ابراهيم بن ابی حفصه.
 5. اسماعيل بن عبدالرحمان بن ابی كريمة.
 6. اسماعيل بن امیه.
 7. اسحاق بن عبدالله بن حرث بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب.
 8. اسحاق بن يسار مدنى مولى قيس بن مخرمه.
 9. ابان بن تغلب (۱۴۱ق).
 10. ابان بن ابی‌عیاش فيروز (۱۳۸ق).
 11. ايوب بن عايذ طائی بختری كوفى.
 12. اسحق بن عبدالله بن ابی طلحة مدنی.
 13. افلح بن حميد رواسي كلابی كوفی.
 14. اسماعيل بن رافع مدنی.
 15. ايوب بن حسن بن علی بن ابی رافع.
 16. ابراهيم بن يزيد نخعی كوفی (۹۶ق).
 17. اسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب.
 18. اسماعيل بن عبدالخالق.
 19. احمدبن حمويه.
 20. بشربن غالب اسدی كوفی.
 21. بكر بن اوس ابو‌منهال طائی بصری.
 22. بكير بن عبدالله بن الاشج (۱۲۷ق).
 23. برد اسكاف .
 24. ثابت بن عبدالله بن زبیر بن عوام.
 25. ثابت بن هرمز فارسی، ابوالمقدام عجلی حداد.
 26. ابوحمزه ثمالی (۱۵۰ق).
 27. ثابت بن اسلم بنانی (۱۲۷ق).
 28. ثویر بن ابی فاخته.
 29. ثوير بن يزيد شامی.
 30. جابر بن عبدالله انصاری (۷۹ق)
 31. امام صادق علیه السلام (۱۴۸ق)
 32. جعفر بن ابراهيم جعفری هاشمی مدنی.
 33. جعفر بن اياس ابوبشر نصری.
 34. جعید همدانی کوفی.
 35. جهم هلالی كوفی.
 36. جابر بن محمد بن ابی بكر.
 37. حسن بن علی بن ابی رافع واسم ابی رافع اسلم.
 38. حسن بن رواح بصری.
 39. حسن بن محمد بن حنفية بن على بن ابى طالب عليه السلام.
 40. حسين بن عبدالله بن ضمرة سلمی.
 41. حسين بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب (ع).
 42. حكم بن عتيبه ابومحمد كندی كوفی.
 43. حبیب بن ابی ثابت.
 44. حميد بن مسلم الكوفی، احتمالا وی حمید بن مسلم ازدی است.
 45. حر بن كعب ازدی كوفی.
 46. حطان بن خفاف ابوجويرية جرمی.
 47. حصين بن عمرو همدانى كوفی مشعاری.
 48. حكيم بن جبير بن مطعم بن عدی بن عبد مناف قرشی المدنی.
 49. حفص بن عمر انصاری كوفی.
 50. حبيب بن حسان بن ابی اشرس اسدی مولاهم روى عنه وعن ابى جعفر وابی عبدالله عليه السلام.
 51. حميد بن نافع همدانی.
 52. حارث بن فضيل مدنی.
 53. حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف انصاری.
 54. حذيم بن سفيان اسدی كوفی.
 55. حسن بن عماره كوفی.
 56. حكيم بن صهيب صيرفی كوفی ابوسدير.
 57. حارث بن جارود تيمی.
 58. حسان عامری.
 59. حذيم بن شريک اسدی.
 60. حبيب سجستانی.
 61. خشرم بن يسار مدنی.
 62. داود صرمی.
 63. رزين.
 64. ربيعه استاد ابو حنيفه بن عثمان.
 65. رزين بن عبيد سلولی كوفی.
 66. رشید هجری .
 67. ربيعة بن ابی عبدالرحمان.
 68. رباح بن عبيدة همدانی.
 69. ربيعة بن عثمان تيمی قرشی مدنى.
 70. زید بن علی بن الحسين بن علی بن ابى طالب عليه السلام.
 71. زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب عليه السلام ابوالحسن هاشمي.
 72. زياد بن سوقة جريری.
 73. زيد العمی البصری.
 74. زيد بن اسلم العدوی.
 75. سعید بن مسیب بن حزن ابومحمد.
 76. سعید بن جبیر.
 77. سعيد بن عثمان.
 78. سدير بن حكيم بن صهيب.
 79. سری بن عبدالله بن حرث بن عباس بن عبدالمطلب.
 80. سلیم بن قیس هلالی.
 81. سالم بن ابی جعد اشجعی.
 82. سالم مولى عمرو بن عبدالله.
 83. سلمة بن كهيل ابويحيى حضرمی كوفی.
 84. سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل انصاری.
 85. سلمة بن دينار.
 86. سلمة بن ثبيط بن شريط بن انس ابوفراس اشجعی.
 87. سماک بن حرب ذهلي ابو مغيرة.
 88. سليمان بن ابی مغيرة عبسی.
 89. سالم بن ابى‌حفصة.
 90. سعيد بن مرزبان ابوسعيد كوفی.
 91. سعد بن طريف حنظلي اسكاف، وی از اصبغ بن نباته هم روایت کرده و صحیح الحدیث است.
 92. سعد بن ابى سعيد مقبری.
 93. سعيد بن حرث مدنى.
 94. سعيد بن مرجانة مدنى.
 95. سليمان ابوعبدالله بن سليمان عبسی كوفی.
 96. سلام بن مستنير جعفی كوفی.
 97. سعيد ابوخالد صيقل.
 98. سعد بن حكيم .
 99. شيبة بن نعمامة ضبی بصری.
 100. شرحبيل بن سعد.
 101. صالح بن كيسان المدنى.
 102. صالح بن ابى حسان المدنى.
 103. صالح بن خوات بن جبير الانصاری المدنی.
 104. صالح بن صالح بن خوات بن جبير الانصاری.
 105. صفوان بن سليم الزهری المدنى.
 106. صهيب ابوحكيم الصيرفی الكوفی تابعی.
 107. ضحاک بن مزاحم خراسانی.
 108. ضحاک بن عبدالله مشرقی.
 109. طلحة بن نضر مدنى.
 110. طارق بن عبدالرحمان احمسی بجلی كوفی.
 111. طاووس بن كيسان ابوعبدالرحمان يمانی.
 112. طلحة بن عمرو مدنى.
 113. ابوالاسود دوئلی .
 114. عبدالله بن علی بن حسین.
 115. عبدالله بن عقيل بن ابی طالب هاشمی مدنی.
 116. عبدالله بن سليمان عبسی كوفى.
 117. عبدالله بن دينار.
 118. عبدالله مستورد مدنی هاشمی.
 119. عبدالله بن ابى مليكة مخزومی مكی.
 120. عبدالله بن عطا هاشمی.
 121. عبدالله بن هرمز مكی.
 122. عبدالله بن ابى بكر بن عمرو بن حزم انصاری.
 123. عبدالله بن عبيدة زهری.
 124. عبدالله بن ذكوان ابو زناد.
 125. عبدالله بن زبيد هاشمی.
 126. عبدالله بن عبدالرحمان مدنی.
 127. عبدالله بن جعفر مدنی.
 128. عبدالله بن سعيد بن ابى هند مدنی.
 129. عبدالله بن شبرمة ضبی كوفی.
 130. عبدالله بن محمد بن عمرو بن علی بن ابی طالب هاشمی مدنی.
 131. عبيد‌الله بن علی بن ابی رافع اسلم.
 132. عبيد‌الله بن مغيرة عبسی كوفی.
 133. عبيد‌الله بن ابی وشيم كوفی.
 134. عبيد‌الله بن مسلم عمری كوفی.
 135. عبيد‌الله بن عبدالرحمان بن موهب مدنی.
 136. عبدالله بن ابى جعد.
 137. عامر بن واثلة كنانی،ابو طفيل از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام.
 138. عامر بن سمط.
 139. علي بن ثابت.
 140. عيسى بن علی.
 141. عايذ احمسی.
 142. عمران بن ميثم تمار.
 143. عبدالله بن محمد جعفی.
 144. عبدالملك بن عطاء بن ابی رياح.
 145. عبدالله بن عطاء بن ابی رياح.
 146. عقبة بن بشير.
 147. عبدالرحمان قصير.
 148. عبدالمؤمن.
 149. عمارة انصاری.
 150. عبدالله برقی.
 151. عبدالغفار بن قاسم.
 152. فرات بن احنف عبدی.
 153. فليح بن بكير شيبانی.
 154. فرزدق.
 155. قاسم بن عوف شيبانی.
 156. قاسم بن محمد بن ابی‌بکر.
 157. قاسم بن عبدالرحمان.
 158. ابو صادق كيسان بن كليب.
 159. کَنکَر ابوخالد کابلی.
 160. محمد بن جبير بن مطعم.
 161. محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب (ع).
 162. منهال بن عمرو اسدی .
 163. مسلم بن علی بطين.
 164. محمد بن شهاب زهری.
 165. محمد بن عمر بن علی بن ابى طالب.
 166. مالک بن عطية.
 167. محمد بن قيس انصاری.
 168. منذر ثوری.
 169. ميمون قداح .
 170. ميمون البان.
 171. معروف بن خربوذ
 172. يحيی‌بن ام‌طويل مطعمی.
 173. ابومريم.
 174. ام‌البرا، گفته‌شده وی همان حبابه والبیه است. [۴]

پانویس

 1. مفید، الاختصاص، ۱۴۱۴ق ، ص۸
 2. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج ۴۶، ص ۱۴۴
 3. شیخ طوسی، رجال، ۱۴۱۵ق، ص ۱۰۹
 4. شیخ طوسی، رجال، ۱۴۱۵ق، ص ۱۰۹

منابع

 • طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
 • مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفا، ۱۴۰۳ق.
 • مفید،‌‌ محمد بن محمد، الاختصاص، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۴ق.