باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۷ مه در تقویم گرگوری، صد و بیست و هفتمین (و در سال‌های کبیسه صد و بیست و هشتمین) روز سال است. ۲۳۸ روز تا پایان سال باقی است.