باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۵ مه در تقویم گرگوری، صد و بیست و پنجمین (و در سال‌های کبیسه صد و بیست و ششمین) روز سال است. ۲۴۰ روز تا پایان سال باقی است.