باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۲ مه در تقویم گرگوری، صد و بیست و دومین ( و در سال‌های کبیسه صد و بیست و سومین) روز سال است. ۲۴۳ روز تا پایان سال باقی است.