کاربر:Rezvani/صفحه تمرین: تفاوت بین نسخه‌ها

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
جز
جز (صفحه را خالی کرد)
سطر ۱: سطر ۱:
{| class="wikitable" align="center"
+
 
|+ ۲۰۲۰
 
!هفته!!مقاله
 
|-
 
|۱|| [[انجیل]] {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱|تغییر}}
 
|-
 
|۲|| [[علائم ظهور]] {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲|تغییر}}
 
|-
 
|۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳|تغییر}}
 
|-
 
|۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴|تغییر}}
 
|-
 
|۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵|تغییر}}
 
|-
 
|۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۶|تغییر}}
 
|-
 
|۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۷|تغییر}}
 
|-
 
|۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۸|تغییر}}
 
|-
 
|۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۹|تغییر}}
 
|-
 
|۱۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۰|تغییر}}
 
|-
 
|۱۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۱|تغییر}}
 
|-
 
|۱۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۲|تغییر}}
 
|-
 
|۱۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۳|تغییر}}
 
|-
 
|۱۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۴|تغییر}}
 
|-
 
|۱۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۵|تغییر}}
 
|-
 
|۱۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۶|تغییر}}
 
|-
 
|۱۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۷|تغییر}}
 
|-
 
|۱۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۸|تغییر}}
 
|-
 
|۱۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۹|تغییر}}
 
|-
 
|۲۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۰|تغییر}}
 
|-
 
|۲۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۱|تغییر}}
 
|-
 
|۲۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۲|تغییر}}
 
|-
 
|۲۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۳|تغییر}}
 
|-
 
|۲۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۴|تغییر}}
 
|-
 
|۲۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۵|تغییر}}
 
|-
 
|۲۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۶|تغییر}}
 
|-
 
|۲۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۷|تغییر}}
 
|-
 
|۲۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۸|تغییر}}
 
|-
 
|۲۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۹|تغییر}}
 
|-
 
|۳۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۰|تغییر}}
 
|-
 
|۳۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۱|تغییر}}
 
|-
 
|۳۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۲|تغییر}}
 
|-
 
|۳۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۳|تغییر}}
 
|-
 
|۳۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۴|تغییر}}
 
|-
 
|۳۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۵|تغییر}}
 
|-
 
|۳۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۶|تغییر}}
 
|-
 
|۳۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۷|تغییر}}
 
|-
 
|۳۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۸|تغییر}}
 
|-
 
|۳۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۹|تغییر}}
 
|-
 
|۴۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۰|تغییر}}
 
|-
 
|۴۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۱|تغییر}}
 
|-
 
|۴۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۲|تغییر}}
 
|-
 
|۴۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۳|تغییر}}
 
|-
 
|۴۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۴|تغییر}}
 
|-
 
|۴۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۵|تغییر}}
 
|-
 
|۴۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۶|تغییر}}
 
|-
 
|۴۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۷|تغییر}}
 
|-
 
|۴۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۸|تغییر}}
 
|-
 
|۴۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۹|تغییر}}
 
|-
 
|۵۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۰|تغییر}}
 
|-
 
|۵۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۱|تغییر}}
 
|-
 
|۵۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۲|تغییر}}
 
|-
 
|۵۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۳|تغییر}}
 
|}
 

نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۳