پودمان:Message box/configuration: تفاوت بین نسخه‌ها

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (۱ نسخه واردشده)
سطر ۱: سطر ۱:
local ambox = {
+
--------------------------------------------------------------------------------
types = {
+
--                          Message box configuration                        --
speedy = {
+
--                                                                            --
class = 'ambox-speedy',
+
-- This module contains configuration data for [[Module:Message box]].        --
image = 'Ambox_warning_pn.svg'
+
--------------------------------------------------------------------------------
},
+
 
delete = {
+
return {
class = 'ambox-delete',
+
ambox = {
image = 'Ambox_warning_pn.svg'
+
types = {
},
+
speedy = {
content = {
+
class = 'ambox-speedy',
class = 'ambox-content',
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
image = 'Ambox content.png'
+
},
},
+
delete = {
style = {
+
class = 'ambox-delete',
class = 'ambox-style',
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
image = 'Edit-clear.svg'
+
},
},
+
content = {
move = {
+
class = 'ambox-content',
class = 'ambox-move',
+
image = 'Ambox important.svg'
image = 'Ambox move.png'
+
},
 +
style = {
 +
class = 'ambox-style',
 +
image = 'Edit-clear.svg'
 +
},
 +
move = {
 +
class = 'ambox-move',
 +
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
 +
},
 +
protection = {
 +
class = 'ambox-protection',
 +
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
 +
},
 +
notice = {
 +
class = 'ambox-notice',
 +
image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
 +
}
 
},
 
},
protection = {
+
default                    = 'notice',
class = 'ambox-protection',
+
allowBlankParams            = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
image = 'Ambox protection.png'
+
allowSmall                  = true,
},
+
smallParam                  = 'right',
full_protection = {
+
smallClass                  = 'mbox-small-right',
class = 'ambox-protection',
+
substCheck                  = true,
image = 'Padlock.svg'
+
classes                    = {'metadata', 'ambox'},
},
+
imageEmptyCell              = true,
special_protection = {
+
imageCheckBlank            = true,
class = 'ambox-protection',
+
imageSmallSize              = '20x20px',
image = 'Padlock-blue.svg'
+
imageCellDiv                = true,
},
+
useCollapsibleTextFields    = true,
notice = {
+
imageRightNone              = true,
class = 'ambox-notice',
+
sectionDefault              = 'مقاله',
image = 'Ambox notice.png'
+
allowMainspaceCategories    = true,
}
+
templateCategory            = 'الگو:پیامی مقاله‌ها',
 +
        templateCategoryRequireName = true,
 +
templateErrorCategory      = 'الگو:پیامی مقاله‌ها که برخی پارامترها را ندارند',
 +
templateErrorParamsToCheck  = {'issue', 'fix', 'subst'},
 +
removalNotice              = '[[راهنما:حذف الگوی نگهداری|چگونگی و زمان حذف پیام این الگو را بدانید]]'
 
},
 
},
default                    = 'notice',
+
allowBlankParams            = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
+
cmbox = {
allowSmall                  = true,
+
types = {
smallParam                  = 'right',
+
speedy = {
smallClass                  = 'mbox-small-right',
+
class = 'cmbox-speedy',
substCheck                  = true,
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
classes                    = {'metadata', 'plainlinks', 'ambox'},
+
},
imageEmptyCell              = true,
+
delete = {
imageCheckBlank            = true,
+
class = 'cmbox-delete',
imageSmallSize              = '20x20px',
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
imageCellDiv                = true,
+
},
useCollapsibleTextFields    = true,
+
content = {
imageRightNone              = true,
+
class = 'cmbox-content',
sectionDefault              = 'نوشتار',
+
image = 'Ambox important.svg'
allowMainspaceCategories    = true,
+
},
templateCategory            = 'الگو:پیامی مقاله‌ها',
+
style = {
        templateCategoryRequireName = true,
+
class = 'cmbox-style',
templateErrorCategory      = 'الگو:پیامی مقاله‌ها که برخی پارامترها را ندارند',
+
image = 'Edit-clear.svg'
templateErrorParamsToCheck  = {'issue', 'fix', 'subst'}
+
},
}
+
move = {
 
+
class = 'cmbox-move',
local cmbox = {
+
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
types = {
+
},
speedy = {
+
protection = {
class = 'cmbox-speedy',
+
class = 'cmbox-protection',
image = 'Cmbox deletion.png'
+
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
},
+
},
delete = {
+
notice = {
class = 'cmbox-delete',
+
class = 'cmbox-notice',
image = 'Cmbox deletion.png'
+
image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
},
+
}
content = {
 
class = 'cmbox-content',
 
image = 'Cmbox content.png'
 
},
 
style = {
 
class = 'cmbox-style',
 
image = 'Edit-clear.svg'
 
},
 
move = {
 
class = 'cmbox-move',
 
image = 'Cmbox move.png'
 
},
 
protection = {
 
class = 'cmbox-protection',
 
image = 'Cmbox protection.png'
 
 
},
 
},
notice = {
+
default              = 'notice',
class = 'cmbox-notice',
+
showInvalidTypeError = true,
image = 'Cmbox notice.png'
+
classes              = {'cmbox'},
}
+
imageEmptyCell      = true
 
},
 
},
default              = 'notice',
+
showInvalidTypeError = true,
+
fmbox = {
classes              = {'plainlinks', 'cmbox'},
+
types = {
imageEmptyCell      = true
+
warning = {
}
+
class = 'fmbox-warning',
 
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
local fmbox = {
+
},
types = {
+
editnotice = {
warning = {
+
class = 'fmbox-editnotice',
class = 'fmbox-warning',
+
image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
image = 'Cmbox deletion.png'
+
},
 +
system = {
 +
class = 'fmbox-system',
 +
image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
 +
}
 
},
 
},
editnotice = {
+
default              = 'system',
class = 'fmbox-editnotice',
+
showInvalidTypeError = true,
image = 'Imbox notice.png'
+
classes              = {'fmbox'},
},
+
imageEmptyCell      = false,
system = {
+
imageRightNone      = false
class = 'fmbox-system',
 
image = 'Imbox notice.png'
 
}
 
 
},
 
},
default              = 'system',
+
showInvalidTypeError = true,
+
imbox = {
allowId                = true,
+
types = {
classes              = {'plainlinks', 'fmbox'},
+
speedy = {
imageEmptyCell      = false,
+
class = 'imbox-speedy',
imageRightNone      = false
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
}
+
},
 
+
delete = {
local imbox = {
+
class = 'imbox-delete',
types = {
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
speedy = {
+
},
class = 'imbox-speedy',
+
content = {
image = 'Imbox speedy deletion.png'
+
class = 'imbox-content',
},
+
image = 'Ambox important.svg'
delete = {
+
},
class = 'imbox-delete',
+
style = {
image = 'Imbox deletion.png'
+
class = 'imbox-style',
},
+
image = 'Edit-clear.svg'
content = {
+
},
class = 'imbox-content',
+
move = {
image = 'Imbox content.png'
+
class = 'imbox-move',
},
+
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
style = {
+
},
class = 'imbox-style',
+
protection = {
image = 'Edit-clear.svg'
+
class = 'imbox-protection',
},
+
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
move = {
+
},
class = 'imbox-move',
+
license = {
image = 'Imbox move.png'
+
class = 'imbox-license licensetpl',
},
+
image = 'Imbox license.png' -- @todo We need an SVG version of this
protection = {
+
},
class = 'imbox-protection',
+
featured = {
image = 'Imbox protection.png'
+
class = 'imbox-featured',
},
+
image = 'Cscr-featured.svg'
license = {
+
},
class = 'imbox-license licensetpl',
+
notice = {
image = 'Imbox license.png'
+
class = 'imbox-notice',
},
+
image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
featured = {
+
}
class = 'imbox-featured',
 
image = 'Imbox featured.png'
 
 
},
 
},
notice = {
+
default              = 'notice',
class = 'imbox-notice',
+
showInvalidTypeError = true,
image = 'Imbox notice.png'
+
classes              = {'imbox'},
}
+
imageEmptyCell      = true,
 +
below                = true,
 +
templateCategory    = 'الگو:پیامی پرونده'
 
},
 
},
default              = 'notice',
+
showInvalidTypeError = true,
+
ombox = {
classes              = {'imbox'},
+
types = {
usePlainlinksParam  = true,
+
speedy = {
imageEmptyCell      = true,
+
class = 'ombox-speedy',
below                = true,
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
templateCategory    = 'الگو:پیامی پرونده'
+
},
}
+
delete = {
 
+
class = 'ombox-delete',
local ombox = {
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
types = {
+
},
speedy = {
+
content = {
class = 'ombox-speedy',
+
class = 'ombox-content',
image = 'Imbox speedy deletion.png'
+
image = 'Ambox important.svg'
},
+
},
delete = {
+
style = {
class = 'ombox-delete',
+
class = 'ombox-style',
image = 'Imbox deletion.png'
+
image = 'Edit-clear.svg'
},
+
},
content = {
+
move = {
class = 'ombox-content',
+
class = 'ombox-move',
image = 'Imbox content.png'
+
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
},
+
},
style = {
+
protection = {
class = 'ombox-style',
+
class = 'ombox-protection',
image = 'Edit-clear.svg'
+
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
},
+
},
move = {
+
notice = {
class = 'ombox-move',
+
class = 'ombox-notice',
image = 'Imbox move.png'
+
image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
},
+
}
protection = {
 
class = 'ombox-protection',
 
image = 'Imbox protection.png'
 
 
},
 
},
notice = {
+
default              = 'notice',
class = 'ombox-notice',
+
showInvalidTypeError = true,
image = 'Imbox notice.png'
+
classes              = {'ombox'},
}
+
allowSmall          = true,
 +
imageEmptyCell      = true,
 +
imageRightNone      = true
 
},
 
},
default              = 'notice',
+
showInvalidTypeError = true,
+
tmbox = {
classes              = {'plainlinks', 'ombox'},
+
types = {
allowSmall          = true,
+
speedy = {
imageEmptyCell      = true,
+
class = 'tmbox-speedy',
imageRightNone      = true
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
}
+
},
 
+
delete = {
local tmbox = {
+
class = 'tmbox-delete',
types = {
+
image = 'Ambox warning pn.svg'
speedy = {
+
},
class = 'tmbox-speedy',
+
content = {
image = 'Imbox speedy deletion.png'
+
class = 'tmbox-content',
},
+
image = 'Ambox important.svg'
delete = {
+
},
class = 'tmbox-delete',
+
style = {
image = 'Imbox deletion.png'
+
class = 'tmbox-style',
},
+
image = 'Edit-clear.svg'
content = {
+
},
class = 'tmbox-content',
+
move = {
image = 'Imbox content.png'
+
class = 'tmbox-move',
},
+
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
style = {
+
},
class = 'tmbox-style',
+
protection = {
image = 'Edit-clear.svg '
+
class = 'tmbox-protection',
},
+
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
move = {
+
},
class = 'tmbox-move',
+
notice = {
image = 'Imbox move.png'
+
class = 'tmbox-notice',
 +
image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
 +
}
 
},
 
},
protection = {
+
default              = 'notice',
class = 'tmbox-protection',
+
showInvalidTypeError = true,
image = 'Imbox protection.png'
+
classes              = {'tmbox'},
},
+
allowSmall          = true,
notice = {
+
imageRightNone      = true,
class = 'tmbox-notice',
+
imageEmptyCell      = true,
image = 'Imbox notice.png'
+
imageEmptyCellStyle  = true,
}
+
templateCategory    = 'الگو:پیامی بحث'
},
+
}
default              = 'notice',
 
showInvalidTypeError = true,
 
classes              = {'plainlinks', 'tmbox'},
 
allowId              = true,
 
allowSmall          = true,
 
imageRightNone      = true,
 
imageEmptyCell      = true,
 
imageEmptyCellStyle  = true,
 
templateCategory    = 'الگو:پیامی بحث'
 
}
 
 
 
return {
 
ambox = ambox,
 
cmbox = cmbox,
 
fmbox = fmbox,
 
imbox = imbox,
 
ombox = ombox,
 
tmbox = tmbox
 
 
}
 
}

نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۱۹

توضیحات این پودمان می‌تواند در پودمان:Message box/configuration/توضیحات قرار گیرد.

--------------------------------------------------------------------------------
--             Message box configuration             --
--                                      --
-- This module contains configuration data for [[Module:Message box]].    --
--------------------------------------------------------------------------------

return {
	ambox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'ambox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'ambox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'ambox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'ambox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'ambox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ambox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'ambox-notice',
				image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
			}
		},
		default           = 'notice',
		allowBlankParams      = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
		allowSmall         = true,
		smallParam         = 'right',
		smallClass         = 'mbox-small-right',
		substCheck         = true,
		classes           = {'metadata', 'ambox'},
		imageEmptyCell       = true,
		imageCheckBlank       = true,
		imageSmallSize       = '20x20px',
		imageCellDiv        = true,
		useCollapsibleTextFields  = true,
		imageRightNone       = true,
		sectionDefault       = 'مقاله',
		allowMainspaceCategories  = true,
		templateCategory      = 'الگو:پیامی مقاله‌ها',
	    templateCategoryRequireName = true,
		templateErrorCategory    = 'الگو:پیامی مقاله‌ها که برخی پارامترها را ندارند',
		templateErrorParamsToCheck = {'issue', 'fix', 'subst'},
		removalNotice        = '[[راهنما:حذف الگوی نگهداری|چگونگی و زمان حذف پیام این الگو را بدانید]]'
	},
	
	cmbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'cmbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'cmbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'cmbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'cmbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'cmbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'cmbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'cmbox-notice',
				image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'cmbox'},
		imageEmptyCell    = true
	},
	
	fmbox = {
		types = {
			warning = {
				class = 'fmbox-warning',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			editnotice = {
				class = 'fmbox-editnotice',
				image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
			},
			system = {
				class = 'fmbox-system',
				image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
			}
		},
		default       = 'system',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'fmbox'},
		imageEmptyCell    = false,
		imageRightNone    = false
	},
	
	imbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'imbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'imbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'imbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'imbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'imbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'imbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			license = {
				class = 'imbox-license licensetpl',
				image = 'Imbox license.png' -- @todo We need an SVG version of this
			},
			featured = {
				class = 'imbox-featured',
				image = 'Cscr-featured.svg'
			},
			notice = {
				class = 'imbox-notice',
				image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'imbox'},
		imageEmptyCell    = true,
		below        = true,
		templateCategory   = 'الگو:پیامی پرونده'
	},
	
	ombox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'ombox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'ombox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'ombox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'ombox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'ombox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ombox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'ombox-notice',
				image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'ombox'},
		allowSmall      = true,
		imageEmptyCell    = true,
		imageRightNone    = true
	},
	
	tmbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'tmbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'tmbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'tmbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'tmbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'tmbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'tmbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'tmbox-notice',
				image = 'OOjs_UI_icon_info_big_progressive.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'tmbox'},
		allowSmall      = true,
		imageRightNone    = true,
		imageEmptyCell    = true,
		imageEmptyCellStyle = true,
		templateCategory   = 'الگو:پیامی بحث'
	}
}