پودمان:Message box/configuration: تفاوت بین نسخه‌ها

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
(allow all templates to disable the plainlinks class)
(تصاویری با کیفیت بهتر)
سطر ۱: سطر ۱:
--------------------------------------------------------------------------------
+
local ambox = {
--                          Message box configuration                        --
+
types = {
--                                                                            --
+
speedy = {
-- This module contains configuration data for [[Module:Message box]].        --
+
class = 'ambox-speedy',
--------------------------------------------------------------------------------
+
image = 'Ambox_warning_pn.svg'
 +
},
 +
delete = {
 +
class = 'ambox-delete',
 +
image = 'Ambox_warning_pn.svg'
 +
},
 +
content = {
 +
class = 'ambox-content',
 +
image = 'Ambox content.png'
 +
},
 +
style = {
 +
class = 'ambox-style',
 +
image = 'Edit-clear.svg'
 +
},
 +
move = {
 +
class = 'ambox-move',
 +
image = 'Ambox move.png'
 +
},
 +
protection = {
 +
class = 'ambox-protection',
 +
image = 'Ambox protection.png'
 +
},
 +
full_protection = {
 +
class = 'ambox-protection',
 +
image = 'Padlock.svg'
 +
},
 +
special_protection = {
 +
class = 'ambox-protection',
 +
image = 'Padlock-blue.svg'
 +
},
 +
notice = {
 +
class = 'ambox-notice',
 +
image = 'Ambox notice.png'
 +
}
 +
},
 +
default                    = 'notice',
 +
allowBlankParams            = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
 +
allowSmall                  = true,
 +
smallParam                  = 'right',
 +
smallClass                  = 'mbox-small-right',
 +
substCheck                  = true,
 +
classes                    = {'metadata', 'plainlinks', 'ambox'},
 +
imageEmptyCell              = true,
 +
imageCheckBlank            = true,
 +
imageSmallSize              = '20x20px',
 +
imageCellDiv                = true,
 +
useCollapsibleTextFields    = true,
 +
imageRightNone              = true,
 +
sectionDefault              = 'نوشتار',
 +
allowMainspaceCategories    = true,
 +
templateCategory            = 'الگو:پیامی مقاله‌ها',
 +
        templateCategoryRequireName = true,
 +
templateErrorCategory      = 'الگو:پیامی مقاله‌ها که برخی پارامترها را ندارند',
 +
templateErrorParamsToCheck  = {'issue', 'fix', 'subst'}
 +
}
  
return {
+
local cmbox = {
ambox = {
+
types = {
types = {
+
speedy = {
speedy = {
+
class = 'cmbox-speedy',
class = 'ambox-speedy',
+
image = 'Cmbox deletion.png'
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
},
},
+
delete = {
delete = {
+
class = 'cmbox-delete',
class = 'ambox-delete',
+
image = 'Cmbox deletion.png'
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
},
},
+
content = {
content = {
+
class = 'cmbox-content',
class = 'ambox-content',
+
image = 'Cmbox content.png'
image = 'Ambox important.svg'
+
},
},
+
style = {
style = {
+
class = 'cmbox-style',
class = 'ambox-style',
+
image = 'Edit-clear.svg'
image = 'Edit-clear.svg'
+
},
},
+
move = {
move = {
+
class = 'cmbox-move',
class = 'ambox-move',
+
image = 'Cmbox move.png'
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
+
},
},
+
protection = {
protection = {
+
class = 'cmbox-protection',
class = 'ambox-protection',
+
image = 'Cmbox protection.png'
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
 
},
 
notice = {
 
class = 'ambox-notice',
 
image = 'Information icon4.svg'
 
}
 
 
},
 
},
default                    = 'notice',
+
notice = {
allowBlankParams            = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
+
class = 'cmbox-notice',
allowSmall                  = true,
+
image = 'Cmbox notice.png'
smallParam                  = 'left',
+
}
smallClass                  = 'mbox-small-left',
 
substCheck                  = true,
 
classes                    = {'metadata', 'ambox'},
 
imageEmptyCell              = true,
 
imageCheckBlank            = true,
 
imageSmallSize              = '20x20px',
 
imageCellDiv                = true,
 
useCollapsibleTextFields    = true,
 
imageRightNone              = true,
 
sectionDefault              = 'article',
 
allowMainspaceCategories    = true,
 
templateCategory            = 'Article message templates',
 
        templateCategoryRequireName = true,
 
templateErrorCategory      = 'Article message templates with missing parameters',
 
templateErrorParamsToCheck  = {'issue', 'fix', 'subst'},
 
removalNotice              = '[[Help:Maintenance template removal|Learn how and when to remove this template message]]'
 
 
},
 
},
+
default              = 'notice',
cmbox = {
+
showInvalidTypeError = true,
types = {
+
classes              = {'plainlinks', 'cmbox'},
speedy = {
+
imageEmptyCell      = true
class = 'cmbox-speedy',
+
}
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
 
},
+
local fmbox = {
delete = {
+
types = {
class = 'cmbox-delete',
+
warning = {
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
class = 'fmbox-warning',
},
+
image = 'Cmbox deletion.png'
content = {
 
class = 'cmbox-content',
 
image = 'Ambox important.svg'
 
},
 
style = {
 
class = 'cmbox-style',
 
image = 'Edit-clear.svg'
 
},
 
move = {
 
class = 'cmbox-move',
 
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
 
},
 
protection = {
 
class = 'cmbox-protection',
 
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
 
},
 
notice = {
 
class = 'cmbox-notice',
 
image = 'Information icon4.svg'
 
}
 
 
},
 
},
default              = 'notice',
+
editnotice = {
showInvalidTypeError = true,
+
class = 'fmbox-editnotice',
classes              = {'cmbox'},
+
image = 'Imbox notice.png'
imageEmptyCell      = true
+
},
 +
system = {
 +
class = 'fmbox-system',
 +
image = 'Imbox notice.png'
 +
}
 
},
 
},
+
default              = 'system',
fmbox = {
+
showInvalidTypeError = true,
types = {
+
allowId                = true,
warning = {
+
classes              = {'plainlinks', 'fmbox'},
class = 'fmbox-warning',
+
imageEmptyCell      = false,
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
imageRightNone      = false
},
+
}
editnotice = {
+
 
class = 'fmbox-editnotice',
+
local imbox = {
image = 'Information icon4.svg'
+
types = {
},
+
speedy = {
system = {
+
class = 'imbox-speedy',
class = 'fmbox-system',
+
image = 'Imbox speedy deletion.png'
image = 'Information icon4.svg'
+
},
}
+
delete = {
 +
class = 'imbox-delete',
 +
image = 'Imbox deletion.png'
 +
},
 +
content = {
 +
class = 'imbox-content',
 +
image = 'Imbox content.png'
 +
},
 +
style = {
 +
class = 'imbox-style',
 +
image = 'Edit-clear.svg'
 +
},
 +
move = {
 +
class = 'imbox-move',
 +
image = 'Imbox move.png'
 +
},
 +
protection = {
 +
class = 'imbox-protection',
 +
image = 'Imbox protection.png'
 +
},
 +
license = {
 +
class = 'imbox-license licensetpl',
 +
image = 'Imbox license.png'
 +
},
 +
featured = {
 +
class = 'imbox-featured',
 +
image = 'Imbox featured.png'
 
},
 
},
default              = 'system',
+
notice = {
showInvalidTypeError = true,
+
class = 'imbox-notice',
classes              = {'fmbox'},
+
image = 'Imbox notice.png'
imageEmptyCell      = false,
+
}
imageRightNone      = false
 
 
},
 
},
+
default              = 'notice',
imbox = {
+
showInvalidTypeError = true,
types = {
+
classes              = {'imbox'},
speedy = {
+
usePlainlinksParam  = true,
class = 'imbox-speedy',
+
imageEmptyCell      = true,
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
below                = true,
},
+
templateCategory    = 'الگو:پیامی پرونده'
delete = {
+
}
class = 'imbox-delete',
+
 
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
local ombox = {
},
+
types = {
content = {
+
speedy = {
class = 'imbox-content',
+
class = 'ombox-speedy',
image = 'Ambox important.svg'
+
image = 'Imbox speedy deletion.png'
},
+
},
style = {
+
delete = {
class = 'imbox-style',
+
class = 'ombox-delete',
image = 'Edit-clear.svg'
+
image = 'Imbox deletion.png'
},
+
},
move = {
+
content = {
class = 'imbox-move',
+
class = 'ombox-content',
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
+
image = 'Imbox content.png'
},
+
},
protection = {
+
style = {
class = 'imbox-protection',
+
class = 'ombox-style',
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
+
image = 'Edit-clear.svg'
},
+
},
license = {
+
move = {
class = 'imbox-license licensetpl',
+
class = 'ombox-move',
image = 'Imbox license.png' -- @todo We need an SVG version of this
+
image = 'Imbox move.png'
},
+
},
featured = {
+
protection = {
class = 'imbox-featured',
+
class = 'ombox-protection',
image = 'Cscr-featured.svg'
+
image = 'Imbox protection.png'
},
 
notice = {
 
class = 'imbox-notice',
 
image = 'Information icon4.svg'
 
}
 
 
},
 
},
default              = 'notice',
+
notice = {
showInvalidTypeError = true,
+
class = 'ombox-notice',
classes              = {'imbox'},
+
image = 'Imbox notice.png'
imageEmptyCell      = true,
+
}
below                = true,
 
templateCategory    = 'File message boxes'
 
 
},
 
},
+
default              = 'notice',
ombox = {
+
showInvalidTypeError = true,
types = {
+
classes              = {'plainlinks', 'ombox'},
speedy = {
+
allowSmall          = true,
class = 'ombox-speedy',
+
imageEmptyCell      = true,
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
imageRightNone      = true
},
+
}
delete = {
+
 
class = 'ombox-delete',
+
local tmbox = {
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
types = {
},
+
speedy = {
content = {
+
class = 'tmbox-speedy',
class = 'ombox-content',
+
image = 'Imbox speedy deletion.png'
image = 'Ambox important.svg'
+
},
},
+
delete = {
style = {
+
class = 'tmbox-delete',
class = 'ombox-style',
+
image = 'Imbox deletion.png'
image = 'Edit-clear.svg'
+
},
},
+
content = {
move = {
+
class = 'tmbox-content',
class = 'ombox-move',
+
image = 'Imbox content.png'
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
+
},
},
+
style = {
protection = {
+
class = 'tmbox-style',
class = 'ombox-protection',
+
image = 'Edit-clear.svg '
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
+
},
},
+
move = {
notice = {
+
class = 'tmbox-move',
class = 'ombox-notice',
+
image = 'Imbox move.png'
image = 'Information icon4.svg'
 
}
 
 
},
 
},
default              = 'notice',
+
protection = {
showInvalidTypeError = true,
+
class = 'tmbox-protection',
classes              = {'ombox'},
+
image = 'Imbox protection.png'
allowSmall          = true,
+
},
imageEmptyCell      = true,
+
notice = {
imageRightNone      = true
+
class = 'tmbox-notice',
 +
image = 'Imbox notice.png'
 +
}
 
},
 
},
+
default              = 'notice',
tmbox = {
+
showInvalidTypeError = true,
types = {
+
classes              = {'plainlinks', 'tmbox'},
speedy = {
+
allowId              = true,
class = 'tmbox-speedy',
+
allowSmall          = true,
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
imageRightNone      = true,
},
+
imageEmptyCell      = true,
delete = {
+
imageEmptyCellStyle  = true,
class = 'tmbox-delete',
+
templateCategory    = 'الگو:پیامی بحث'
image = 'Ambox warning pn.svg'
+
}
},
+
 
content = {
+
return {
class = 'tmbox-content',
+
ambox = ambox,
image = 'Ambox important.svg'
+
cmbox = cmbox,
},
+
fmbox = fmbox,
style = {
+
imbox = imbox,
class = 'tmbox-style',
+
ombox = ombox,
image = 'Edit-clear.svg'
+
tmbox = tmbox
},
 
move = {
 
class = 'tmbox-move',
 
image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
 
},
 
protection = {
 
class = 'tmbox-protection',
 
image = 'Padlock-silver-medium.svg'
 
},
 
notice = {
 
class = 'tmbox-notice',
 
image = 'Information icon4.svg'
 
}
 
},
 
default              = 'notice',
 
showInvalidTypeError = true,
 
classes              = {'tmbox'},
 
allowSmall          = true,
 
imageRightNone      = true,
 
imageEmptyCell      = true,
 
imageEmptyCellStyle  = true,
 
templateCategory    = 'Talk message boxes'
 
}
 
 
}
 
}

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۲۴

توضیحات این پودمان می‌تواند در پودمان:Message box/configuration/توضیحات قرار گیرد.

local ambox = {
	types = {
		speedy = {
			class = 'ambox-speedy',
			image = 'Ambox_warning_pn.svg'
		},
		delete = {
			class = 'ambox-delete',
			image = 'Ambox_warning_pn.svg'
		},
		content = {
			class = 'ambox-content',
			image = 'Ambox content.png'
		},
		style = {
			class = 'ambox-style',
			image = 'Edit-clear.svg'
		},
		move = {
			class = 'ambox-move',
			image = 'Ambox move.png'
		},
		protection = {
			class = 'ambox-protection',
			image = 'Ambox protection.png'
		},
		full_protection = {
			class = 'ambox-protection',
			image = 'Padlock.svg'
		},
		special_protection = {
			class = 'ambox-protection',
			image = 'Padlock-blue.svg'
		},
		notice = {
			class = 'ambox-notice',
			image = 'Ambox notice.png'
		}
	},
	default           = 'notice',
	allowBlankParams      = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
	allowSmall         = true,
	smallParam         = 'right',
	smallClass         = 'mbox-small-right',
	substCheck         = true,
	classes           = {'metadata', 'plainlinks', 'ambox'},
	imageEmptyCell       = true,
	imageCheckBlank       = true,
	imageSmallSize       = '20x20px',
	imageCellDiv        = true,
	useCollapsibleTextFields  = true,
	imageRightNone       = true,
	sectionDefault       = 'نوشتار',
	allowMainspaceCategories  = true,
	templateCategory      = 'الگو:پیامی مقاله‌ها',
    templateCategoryRequireName = true,
	templateErrorCategory    = 'الگو:پیامی مقاله‌ها که برخی پارامترها را ندارند',
	templateErrorParamsToCheck = {'issue', 'fix', 'subst'}
}

local cmbox = {
	types = {
		speedy = {
			class = 'cmbox-speedy',
			image = 'Cmbox deletion.png'
		},
		delete = {
			class = 'cmbox-delete',
			image = 'Cmbox deletion.png'
		},
		content = {
			class = 'cmbox-content',
			image = 'Cmbox content.png'
		},
		style = {
			class = 'cmbox-style',
			image = 'Edit-clear.svg'
		},
		move = {
			class = 'cmbox-move',
			image = 'Cmbox move.png'
		},
		protection = {
			class = 'cmbox-protection',
			image = 'Cmbox protection.png'
		},
		notice = {
			class = 'cmbox-notice',
			image = 'Cmbox notice.png'
		}
	},
	default       = 'notice',
	showInvalidTypeError = true,
	classes       = {'plainlinks', 'cmbox'},
	imageEmptyCell    = true
}

local fmbox = {
	types = {
		warning = {
			class = 'fmbox-warning',
			image = 'Cmbox deletion.png'
		},
		editnotice = {
			class = 'fmbox-editnotice',
			image = 'Imbox notice.png'
		},
		system = {
			class = 'fmbox-system',
			image = 'Imbox notice.png'
		}
	},
	default       = 'system',
	showInvalidTypeError = true,
	allowId        = true,
	classes       = {'plainlinks', 'fmbox'},
	imageEmptyCell    = false,
	imageRightNone    = false
}

local imbox = {
	types = {
		speedy = {
			class = 'imbox-speedy',
			image = 'Imbox speedy deletion.png'
		},
		delete = {
			class = 'imbox-delete',
			image = 'Imbox deletion.png'
		},
		content = {
			class = 'imbox-content',
			image = 'Imbox content.png'
		},
		style = {
			class = 'imbox-style',
			image = 'Edit-clear.svg'
		},
		move = {
			class = 'imbox-move',
			image = 'Imbox move.png'
		},
		protection = {
			class = 'imbox-protection',
			image = 'Imbox protection.png'
		},
		license = {
			class = 'imbox-license licensetpl',
			image = 'Imbox license.png'
		},
		featured = {
			class = 'imbox-featured',
			image = 'Imbox featured.png'
		},
		notice = {
			class = 'imbox-notice',
			image = 'Imbox notice.png'
		}
	},
	default       = 'notice',
	showInvalidTypeError = true,
	classes       = {'imbox'},
	usePlainlinksParam  = true,
	imageEmptyCell    = true,
	below        = true,
	templateCategory   = 'الگو:پیامی پرونده'
}

local ombox = {
	types = {
		speedy = {
			class = 'ombox-speedy',
			image = 'Imbox speedy deletion.png'
		},
		delete = {
			class = 'ombox-delete',
			image = 'Imbox deletion.png'
		},
		content = {
			class = 'ombox-content',
			image = 'Imbox content.png'
		},
		style = {
			class = 'ombox-style',
			image = 'Edit-clear.svg'
		},
		move = {
			class = 'ombox-move',
			image = 'Imbox move.png'
		},
		protection = {
			class = 'ombox-protection',
			image = 'Imbox protection.png'
		},
		notice = {
			class = 'ombox-notice',
			image = 'Imbox notice.png'
		}
	},
	default       = 'notice',
	showInvalidTypeError = true,
	classes       = {'plainlinks', 'ombox'},
	allowSmall      = true,
	imageEmptyCell    = true,
	imageRightNone    = true
}

local tmbox = {
	types = {
		speedy = {
			class = 'tmbox-speedy',
			image = 'Imbox speedy deletion.png'
		},
		delete = {
			class = 'tmbox-delete',
			image = 'Imbox deletion.png'
		},
		content = {
			class = 'tmbox-content',
			image = 'Imbox content.png'
		},
		style = {
			class = 'tmbox-style',
			image = 'Edit-clear.svg '
		},
		move = {
			class = 'tmbox-move',
			image = 'Imbox move.png'
		},
		protection = {
			class = 'tmbox-protection',
			image = 'Imbox protection.png'
		},
		notice = {
			class = 'tmbox-notice',
			image = 'Imbox notice.png'
		}
	},
	default       = 'notice',
	showInvalidTypeError = true,
	classes       = {'plainlinks', 'tmbox'},
	allowId       = true,
	allowSmall      = true,
	imageRightNone    = true,
	imageEmptyCell    = true,
	imageEmptyCellStyle = true,
	templateCategory   = 'الگو:پیامی بحث'
}

return {
	ambox = ambox,
	cmbox = cmbox,
	fmbox = fmbox,
	imbox = imbox,
	ombox = ombox,
	tmbox = tmbox
}