یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای فقه فتوایی