الگو:پانویس اصلی

پاک‌سازی این صفحه
پاک‌سازی کردن یک صفحه حافظۀ نهان را از صفحه پاک می‌کند و غالباً نسخۀ کنونی را برای نمایان شدن وادار می‌کند.