تغییرات

پرش به: ناوبری، جستجو

کاربر:Rezvani/صفحه تمرین

۵٬۸۹۷ بایت حذف‌شده، ۱۶ ژانویه
جز
صفحه را خالی کرد
{| class="wikitable" align="center"|+ ۲۰۲۰!هفته!!مقاله|-|۱|| [[انجیل]] {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱|تغییر}}|-|۲|| [[علائم ظهور]] {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲|تغییر}}|-|۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳|تغییر}}|-|۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴|تغییر}}|-|۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵|تغییر}}|-|۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۶|تغییر}}|-|۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۷|تغییر}}|-|۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۸|تغییر}}|-|۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۹|تغییر}}|-|۱۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۰|تغییر}}|-|۱۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۱|تغییر}}|-|۱۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۲|تغییر}}|-|۱۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۳|تغییر}}|-|۱۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۴|تغییر}}|-|۱۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۵|تغییر}}|-|۱۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۶|تغییر}}|-|۱۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۷|تغییر}}|-|۱۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۸|تغییر}}|-|۱۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۹|تغییر}}|-|۲۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۰|تغییر}}|-|۲۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۱|تغییر}}|-|۲۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۲|تغییر}}|-|۲۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۳|تغییر}}|-|۲۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۴|تغییر}}|-|۲۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۵|تغییر}}|-|۲۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۶|تغییر}}|-|۲۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۷|تغییر}}|-|۲۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۸|تغییر}}|-|۲۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۲۹|تغییر}}|-|۳۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۰|تغییر}}|-|۳۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۱|تغییر}}|-|۳۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۲|تغییر}}|-|۳۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۳|تغییر}}|-|۳۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۴|تغییر}}|-|۳۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۵|تغییر}}|-|۳۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۶|تغییر}}|-|۳۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۷|تغییر}}|-|۳۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۸|تغییر}}|-|۳۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۳۹|تغییر}}|-|۴۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۰|تغییر}}|-|۴۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۱|تغییر}}|-|۴۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۲|تغییر}}|-|۴۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۳|تغییر}}|-|۴۴|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۴|تغییر}}|-|۴۵|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۵|تغییر}}|-|۴۶|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۶|تغییر}}|-|۴۷|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۷|تغییر}}|-|۴۸|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۸|تغییر}}|-|۴۹|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۴۹|تغییر}}|-|۵۰|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۰|تغییر}}|-|۵۱|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۱|تغییر}}|-|۵۲|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۲|تغییر}}|-|۵۳|| – {{مپه|ویکی‌شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۵۳|تغییر}}|}
۴٬۹۳۳
ویرایش

منوی ناوبری